BIPNiedziela, 12.7.2020

Likwidacja azbestu rozpoczęta

Likwidacja azbestu rozpoczęta
Koszt demontażu 1m2 azbestu wynosi 8,55 zł brutto dla budynków mieszkalnych oraz 9,75 zł brutto dla budynków gospodarczych, koszt unieszkodliwienia (tj. składowanie, przetransportowanie i przekazanie na składowisko) wynosi 16,04 zł brutto.

Dofinansowanie wynosi 80%, wymagane jest tylko 20% wkładu własnego. Wnioskodawcami, którym udzielana jest pomoc finansowa na realizację przedsięwzięcia, mogą być:

  • właściciele lub współwłaściciele nieruchomości,
  • użytkownicy wieczyści lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości.

Wnioski należy składać we właściwych ze względu na miejsce zamieszkania gminach. Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje na temat likwidacji azbestu dostępny na stronie www.naszesrodowisko.pl pod hasłem „Program usuwania azbestu”. Decyduje kolejność złożenia wniosku. Akcja usuwania azbestu potrwa do 30.11.2008r.

Magdalena Musiałowicz

drukuj:
udostępnij:
Projekty realizowane przez powiat

Projekty realizowane przez powiat

reklama aplikacji mobilnej
Rejestracja rezerwacji pojazdów
Projekt współfinansowany

Projekt Wdrożenie zaawansowanych e-usług dla klientów Starostwa Powiatowego w Gnieźnie oraz jednostek podległych współfinansowany ze środków
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w ramach konkursu Rozwój elektronicznych usług publicznych