Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się

I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2008 roku zadania publicznego
p.n. "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się"

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 rokuo działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.ze zm.), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XIII/146/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008 oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XII/138/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uchwały Nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, Uchwały Nr XXXVII/316/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013,Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się".
I. Cel konkursu.
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 3 ppkt c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr XII/138/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bg/92 (Uchwała Nr XXXVII/316/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013).
II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na cyklu kursów języka migowego adresowanych do osób pragnących zdobyć umiejętności porozumiewania się z osobami głuchymi i głuchoniemymi.W wyniku tych działań ułatwiony zostanie dostęp osób niepełnosprawnych do urzędów, instytucji i obiektów użyteczności publicznej. Ponadto ułatwiona zostanie komunikacja osób głuchych i głuchoniemych w życiu codziennym.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:

 

 1. cykl szkoleń dla grup 15-osobowych po 50 godzin lekcyjnych dla każdej z grup:
  • zajęcia w zakresie daktylografii /5 godzin lekcyjnych/
  • zajęcia w zakresie ideografii /45 godzin lekcyjnych/

  Zajęcia prowadzone będą w grupach podstawowych i zaawansowanych.
 2. materiały dla każdego uczestnika kursu-słownik języka migowego
 3. egzamin końcowy zdany przed przedstawicielem Polskiego Związku Głuchych, wykładowcą i przedstawicielem oferenta
 4. zaświadczeniem potwierdzającym odbycie kursu.
  Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Rada Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr XIII/146/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2008 rok przeznaczyła w 2008 roku kwotę 8 000 zł.
IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 15 kwietnia 2008 r. do 30 września 2008r.
Warunki realizacji:

 

 1. Prowadzenie zajęć dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmującą jak największą populację mieszkańców.
 2. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające następujące kwalifikacje:
  • legitymujące się wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym
  • zaświadczeniem o ukończeniu co najmniej III stopnia kursu języka migowego nadanym przez Polski Związek Głuchych
  • rekomendację Polskiego Związku Głuchych
 3. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji zadania popartego wykazem imiennym osób uczestniczących w kursach wraz z oceną końcową uzyskaną na egzaminie.

VI. Termin składania ofert.

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 14 marca 2008 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:

 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.

Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska - dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Anna Światłowska - podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.

 

Starostwo Powiatowe