Rozwój Lokalny

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje ogólną strategię rozwoju do roku 2013, jak również działalność swoją opiera na różnorodnych strategiach sektorowych.

Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku. Obejmowała ona pięcioletni okres realizacji od 2000 do 2005 roku włącznie. Założenia co do realizacji różnego rodzaju działań w strategii 2000-2005 zostały w większości przypadków zrealizowane.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu w dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005 r. Plan Rozwoju Lokalnego na najbliższe osiem lat. Plan Rozwoju Lokalnego jest rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje działań do realizacji.

Ideą dokumentów strategicznych jakimi są strategie rozwoju i plany rozwoju lokalnego jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Stąd, zmienność dokumentów strategicznych jest sprawą naturalną, wręcz pożądaną.

 1. Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego 2006 - 2013
   
 2. Plan Rozwoju Lokalnego 2006 - 2013
   
 3. Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego

  1. Powiatowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi
    
  2. Strategia rozwoju kultury fizycznej w Powiecie Gnieźnieńskim
    
  3. Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych
    
  4. Powiatowy Program Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2006 - 2012
    
  5. Strategia rozwoju turystyki dla Powiatu Gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych
    
  6. Program Rewitalizacji Obszarów Powojskowych przy ulicy Sobieskiego w Gnieźnie na lata 2008-2013
    
  7. Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014 „ BEZPIECZNY POWIAT"
    
    
 4. Archiwum:

Rozwój Lokalny

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje ogólną strategię rozwoju – Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020, a także opiera swoją działalność na różnorodnych strategiach sektorowych.

Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu.

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku i obejmowała pięcioletni okres realizacji: od 2000 do 2005 roku włącznie. Z kolei w dniu 30 czerwca 2005r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005r. - Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, który stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i zawierał propozycje działań do realizacji. Założenia przyjęte w strategii 2000-2005 oraz dokumentach obowiązujących w latach 2006-2013, dotyczące realizacji różnego rodzaju działań, zostały w większości przypadków osiągnięte.

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu, w dniu 26 listopada 2013r., z mocą obowiązywania - realizacji od dnia 1 stycznia 2014 roku, został zatwierdzony przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Dokument, poddany konsultacjom społecznym, został podzielony na kilka części i przedstawia scenariusz rozwoju powiatu do 2020 roku. Wynika on m. in. z diagnozy stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, a także analizy jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Program wyznacza wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, jak również zawiera zestawienie projektów przewidzianych do realizacji.

Ideą dokumentów strategicznych, jakimi są strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego czy programy operacyjne, jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie, programy mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Dlatego więc zmienność dokumentów strategicznych jest sprawą naturalną, wręcz pożądaną.

 1. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020
   
 2. Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
   
 3. Archiwum
   
Starostwo Powiatowe