Patronat Starosty Gnieźnieńskiego

Nazwa sprawy:

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji

Zakres świadczonej usługi:

Rozpatrywanie wniosków dotyczących przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego

Miejsce załatwienia sprawy:

Dokumenty można:

  • przesłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

ul. Papieża Jana Pawła II 9/10

62-200 Gniezno

  • złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 – 15.30
  • przekazać elektronicznie – wysłać na adres: promocja@powiat-gniezno.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 17 68.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego
  • program i / lub regulamin przedsięwzięcia oraz inne materiały obrazujące realizację przedsięwzięcia

Opłaty:

Opłaty nie pobiera się.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego lub odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego.

Termin składania wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie może być krótszy niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. O decyzji urząd informuje wnioskodawcę pisemnie.

Przyznanie określonemu przedsięwzięciu patronatu Starosty Gnieźnieńskiego jest równoznaczne z udzieleniem jego organizatorowi zgody na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, zgodnie z Regulaminem używania znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno, przyjętym uchwałą nr 1275/2014 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 27 sierpnia 2014 roku
z późniejszymi zmianami, w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co stanowi podstawę do podpisania umowy licencyjnej na użycie znaków towarowych identyfikujących Powiat Gniezno.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpoznanie wniosku o przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego następuje w terminie 14 dni od daty jego wpływu do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Tryb odwoławczy:

Odmowa przyznania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie wymaga uzasadnienia i nie podlega odwołaniu.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 55/2014 Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 16 października 2014 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przyznawania patronatu Starosty Gnieźnieńskiego ze zm.

Dodatkowe informacje:

Patronat Starosty Gnieźnieńskiego jest wyróżnieniem honorowym, które służy podkreśleniu rangi przedsięwzięcia realizowanego na terenie powiatu lub poza jego terenem, które przyczynia się do promocji powiatu gnieźnieńskiego, integracji jego mieszkańców, rozwoju inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych, naukowych, gospodarczych i innych, korzystnych dla powiatu i jego mieszkańców.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego nie obejmuje się przedsięwzięć czysto komercyjnych oraz budzących wątpliwości co do zachowania zasad etyki. Fakt przyznania patronatu nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego, ani też osobistego udziału Starosty Gnieźnieńskiego w przedsięwzięciu. Objęcie przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego może być uzasadnieniem do ubiegania się przez organizatora
o wsparcie finansowe. Decyzja o wsparciu finansowym przedsięwzięcia objętego patronatem może być podjęta przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyłącznie w sytuacji dostępności środków na ten cel w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego.

Przyznanie patronatu Starosty Gnieźnieńskiego stanowi zobowiązanie organizatora do dostarczenia krótkiej relacji tekstowej i fotograficznej z przebiegu przedsięwzięcia na adres: promocja@powiat-gniezno.pl w terminie 7 dni od jego zakończenia celem zamieszczenia na stronach internetowych/portalach społecznościowych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Objęcie patronatem Starosty Gnieźnieńskiego określonego przedsięwzięcia wiąże się z obowiązkiem po stronie organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów, zamieszczenia stosownych informacji w prasie oraz
w innych publikatorach. Organizator jest zobowiązany również do umieszczenia logo Powiatu na materiałach informacyjno-promocyjnych, tj. plakatach, ulotkach, zaproszeniach, itp. oraz do poinformowania uczestników przedsięwzięcia o posiadanym patronacie. Podczas trwania przedsięwzięcia, któremu przyznany został patronat Starosty Gnieźnieńskiego, organizator ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu znaków promocyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.

Patronatem Starosty Gnieźnieńskiego automatycznie obejmuje się przedsięwzięcia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymanej z budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego dotacji na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016.1817 t. j.), a informacje o objęciu przedsięwzięcia patronatem Starosty Gnieźnieńskiego oraz wynikających
z tego faktu praw i obowiązków zawiera się w umowie dotacji.

Formularze wniosków i druki do pobrania:

Starostwo Powiatowe