Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011.

 

OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego
w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011.

 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1592, z późniejszymi zmianami), art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536), Uchwały Nr LVIII/444/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”, oraz Uchwały Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala co następuje:

 

 

 

§ 1

 


Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2011.

 

 

 

 

§ 2

 


Treść ogłoszenia stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 

 

 

 

§ 3

 


Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

 

 

 

 

§ 4

 


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

I.Cel konkursu
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zmierzających do poprawy jakości życia oraz pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

II.Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

 

 

 

 

„Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej” – zadanie realizowane w ramach Planu Rozwoju Lokalnego PRL IV/1/Aa/79

 


Maksymalny termin realizacji zadania: od 28 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 30 000,00 zł
Minimalny wkład własny: 10 % kosztów realizacji zadnia
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku - 20 000,00 zł

III.Podstawa Prawna
Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:

 

 

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536)
 2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 3. Uchwałą Nr LVIII/444/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”
 4. Uchwałą Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011


IV.Podmioty uprawnione do składania ofert
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

V.Wymagane dokumenty

 1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
  Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
  1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
  2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
   • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanych działań
   • termin realizacji zadania
   • Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
   • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania
   • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę
   • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
  3. w przypadku, gdy punkt w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
 2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.
 3. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
  1. dla fundacji i stowarzyszeń : odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa
  2. w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 5. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 6. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
 7. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera wraz ze wskazaniem rodzaju zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji zadania publicznego – w przypadku wskazania partnera w pkt. V.1 oferty.

  Partner - to podmiot niebędący stroną umowy, który uczestniczy w realizacji zadania publicznego nie wykorzystując przy tym środków publicznych przekazanych w formie dotacji.Współpraca może obejmować w szczególności: aktywną wymianę umiejętności, doświadczeń i wiedzy na każdym etapie realizacji zadania publicznego. Udział partnera w realizacji zadania publicznego może dotyczyć także nieodpłatnego wparcia rzeczowego (np. użyczenie zasobów rzeczowych potrzebnych do realizacji zadania publicznego, bezpośredniego poniesienia części wydatków związanych z organizacją zadania publicznego) lub osobowego (np. udział członków lub wolontariuszy innego podmiotu)

  UWAGA !!
  Potwierdzenie udziału partnerów w przypadku ich wskazania w pkt. V.1 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział partnera musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy partnerskiej lub oświadczenia partnera wraz ze wskazaniem rodzaju i zakresu wsparcia, w jakim partner będzie uczestniczył w realizacji projektu.
   
 8. Umowa sponsorska, oświadczenie sponsora bądź inny dokument potwierdzający udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania publicznego – w przypadku wskazania sponsora w pkt. IV.2 oferty.

  Sponsor – to podmiot prawa prywatnego, który przekazuje organizacji pozarządowej środki finansowe, niekiedy ze wskazaniem ich przeznaczenia, uzyskując w zamian promocję danego produkty lub danej firmy bądź marki, w związku ze sponsorowanym przedsięwzięciem.
   
 9. 1.W przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwie lub więcej organizacji lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, oferta wspólna powinna zawierać:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w art. 14 ust. 2, wobec organu administracji publicznej.
  UWAGA !!
  Potwierdzenie udziału sponsorów w przypadku ich wskazania w pkt. IV.2 oferty – jest wymogiem formalnym. Wskazanie ich udziału i niedołączenie potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty z przyczyn formalnych. Udział sponsorów musi być potwierdzony poprzez dołączenie do oferty: umowy sponsorskiej lub oświadczenia sponsora, bądź innego dokumentu potwierdzającego udział sponsora wraz ze wskazaniem wysokości środków finansowych, jakie sponsor zamierza przekazać oferentowi na realizację zadania.
  Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty.
  W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego o podstawie działania podmiotu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą i miejscem tego potwierdzenia.
  Oferty powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.


VI.Tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i względem merytorycznym – przez komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego.
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z ogłoszonym konkursem
  2. wartość merytoryczna projektu
  3. znaczenie promocyjne dla powiatu gnieźnieńskiego
  4. rzetelność przedstawionego opisu zadania
  5. rzetelność przedstawionego programu
  6. przewidywana liczba uczestników zadania oraz efekty realizacji zadania
  7. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
  8. planowany udział własnych środków finansowych na realizację zadania
  9. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
  10. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania,
  11. dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim oraz doświadczenie oferenta przy realizacji zleconych zadań
  12. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania
  13. wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok przeznaczonych na realizację zadań publicznych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
 6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały.
 7. Do postanowień uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wybory oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
 8. Informacje o złożonych ofertach oraz podjętych decyzjach o udzieleniu dotacji zostanie ogłoszona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursów.
 9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i nie będą odsyłane.
 10. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.


VII.Zasady przyznawania dotacji

 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
 2. Złożenie oferty nie jest równoczesne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości:
  1. dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym
  2. kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie
 3. Podmiot któremu przyznano dotację zobowiązany jest do sporządzenia przed zawarciem umowy:
  1. aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  2. korekty kalkulacji kosztów – w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie (w korekcie kalkulacji kosztów istnieje możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie maksymalnie o kwotę nieprzyznanej dotacji.)
  Druk aktualnego harmonogramu realizacji zadania i korekty kalkulacji kosztów jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Powiatu Gnieźnieńskiego.


VIII.Warunki realizacji zleconego zadania publicznego
Realizacja zadania zleconego wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złoży ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nie ważności wymaga formy pisemnej. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).

 1. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
  1. złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  2. złożenie korekty kalkulacji kosztów projektu (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowanaw ofercie)
  3. akceptacja przez strony postanowień umowy
  4. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
 2. w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
  Przez prawidłowo wypełnione sprawozdanie rozumie się wypełnienie:
  1. druku sprawozdania w sposób czytelny
  2. wszystkich punktów zawartych w druku sprawozdania – w przypadku gdy punkt zawarty w druku sprawozdania nie dotyczy podmiotu realizującego zadanie należy wpisać „nie dotyczy”
  Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie, korekcie kosztorysu i zawartej umowie.
 3. Podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne Powiatu Gnieźnieńskiego jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.), poprzez media, jak również stosowanie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. (Logo Powiatu w wersji elektronicznej do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie).


IX.Miejsce i termin składania ofert

 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
 2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 3 marca 2011 roku do godziny 15:00.
 3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
 4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.


X.Kontakt
Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-47 (inspektor ds. kultury Maciej Walery).

 

Data publikacji ogłoszenia: 10 lutego 2011 roku


Załączniki:

 

 

Starostwo Powiatowe