I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - \

 

I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
p.n. "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się"

 

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r.z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Uchwały nr XXXI/258/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, Uchwały nr XXXVII/316/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. "Wyrównywanie i niwelowanie barier w komunikowaniu się"


I. Cel konkursu.

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 3 ppkt b Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bg/92 (Uchwała nr XXXVII/316/2006 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie dokonania zmiany w zapisach Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013)


II. Rodzaj zadania.

 

 

Realizacja zadania polega na cyklu kursów języka migowego adresowanych do osób pragnących zdobyć umiejętności porozumiewania się z osobami głuchymi i głuchoniemymi.
W wyniku tych działań ułatwiony zostanie dostęp osób niepełnosprawnych do urzędów, instytucji i obiektów użyteczności publicznej. Ponadto ułatwiona zostanie komunikacja osób głuchych i głuchoniemych w życiu codziennym.
 
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
A/ cykl szkoleń dla grup 15-osobowych po 50 godzin lekcyjnych dla każdej z grup:
- zajęcia w zakresie daktylografii /5 godzin lekcyjnych/
- zajęcia w zakresie ideografii /45 godzin lekcyjnych/
Zajęcia prowadzone będą w grupach podstawowych i zaawansowanych.
B/ materiały dla każdego uczestnika kursu-słownik języka migowego
C/ egzamin końcowy zdany przed przedstawicielem Polskiego Związku Głuchych, wykładowcą i przedstawicielem oferenta
D/ zaświadczeniem potwierdzającym odbycie kursu
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego / uchwałą nr XXIII z 26 stycznia 2007 r./ przeznaczył w 2007 roku kwotę 16.000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 7 maja 2007 r. do 30 listopada 2007r.
Warunki realizacji:
 1. Prowadzenie zajęć dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmującą jak największą populację mieszkańców
 2. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające następujące kwalifikacje:
 • legitymujące się wykształceniem wyższym z przygotowaniem pedagogicznym
 • zaświadczeniem o ukończeniu co najmniej III stopnia kursu języka migowego nadanym przez Polski Związek Głuchych
 • rekomendację Polskiego Związku Głuchych
 1. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji zadania popartego wykazem imiennym osób uczestniczących w kursach wraz z oceną końcową uzyskana na egzaminie
VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2007 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczną oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadanie własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 27
Marlena Majchrzak - z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 43

 

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - \

 

I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
p.n. "Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia"

 

 

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n."Profilaktyka i leczenie chorób układu krążenia"


I. Cel konkursu.

 

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 2 ppkt c Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bc 51


II. Rodzaj zadania.

 

 

Realizacja zadania polega na zwiększeniu wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki chorób układu krążenia, przekonaniu o konieczności zmiany stylu życia i unikaniu zagrożeń przyczyniających się do zachorowań
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • bezpłatne badania cholesterolu, glukozy, EKG, RR
 • ocenę czynników ryzyka chorób układu krążenia
 • rozmowę z lekarzem specjalistą i poradę lekarską
 • edukację prozdrowotną lub skierowanie do dalszych badań
 • materiały informacyjne (foldery, ulotki, itp.)
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego /uchwałą nr XXIII z 26 stycznia 2007 r./ przeznaczył w 2007 roku kwotę 10.000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

 

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymizmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 246, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 

Termin realizacji zadania określa się od dnia 7 maja 2007r. do 30 listopada 2007r.
Warunki realizacji:
 1. Prowadzenie zajęć dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmującą jak największą populację mieszkańców
 2. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 3. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji zadania popartego wykazem imiennym osób korzystających z badań, osób którym udzielono porady lekarskiej /ewentualnie skierowano na dalsze badania/ .

VI. Termin składania ofert.

 

 

 • Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2007 roku do godz. 15.00.
 • Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 

 

Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczną oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania - ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 246, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • otwarcie odrębnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków publicznychotrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego wedługwzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr264, poz. 2207).

 


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 27
Marlena Majchrzak - z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 43

 

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - \

 

I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
p.n. "Profilaktyka zdrowego trybu życia"

 

 

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego z Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 p.n. "Profilaktyka zdrowego trybu życia"


I. Cel konkursu.

 

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 2 ppkt b Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006), oraz Kartą Działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bd 52


II. Rodzaj zadania.

 

 

Realizacja zadania polega na edukacja młodzieży z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez :
 • konkursy i olimpiady na tematy dotyczące propagowania zachowań prozdrowotnych połączonych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • materiały informacyjne (foldery, ulotki, itp.)
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

 

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego /uchwałą nr XXIII z 26 stycznia 2007 r./ przeznaczył w 2007 roku kwotę 5.200 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

 

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia , którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 

Termin realizacji zadnia określa się od dnia 7 maja 2007r. do 30 listopada 2007r.
Warunki realizacji:
 1. Przeprowadzenie konkursów i olimpiad wśród młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmujących jak największą populację mieszkańców
 2. Nauka zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego
 3. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 4. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących

VI. Termin składania ofert.

 

 

 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2007 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 

 

Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie ochrony i promocji zdrowia, oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.


VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.

 

 

Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • otwarcie odrębnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).

 


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 07 27
Marlena Majchrzak - z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 07 43

 

I otwarty konkurs zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - \

 

I OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych"

 

 

 

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006 w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w 2007 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych"


I. Cel konkursu.

 

 

 

Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z działem V pkt 9 ppkt a Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr III/22/2006), oraz kartą działania Planu Rozwoju Lokalnego II 3 Bf 54


II. Rodzaj zadania.

 

 

Realizacja zadania polega na zapoznaniu i praktycznym sprawdzeniu prawidłowego zachowania oraz niesienia pierwszej pomocy w czasie wypadku drogowego.
Zadanie będzie realizowane na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez :
 • przeprowadzenie szkoleń
 • konkursy
 • ćwiczenia praktyczne
 • pokazy z użyciem sił i środków ratownictwa drogowego
 • zakup fantomu
 • akcje informacyjne / foldery, ulotki itp./
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.


III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

 

Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego / uchwałą nr XXIII z 26 stycznia 2007 r./ przeznaczył w 2007 roku kwotę 20.000 zł.


IV. Zasady przyznawania dotacji.

 

 

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami);
 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie porządku i bezpieczeństwa publicznego , którymi są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym z rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 

Termin realizacji zadnia określa się od dnia 7 maja 2007r. do 30 listopada 2007r.
Warunki realizacji:
 1. Przeprowadzenie szkoleń teoretyczno-praktycznych we wszystkich gminach Powiatu Gnieźnieńskiego, obejmujących jak największa populację mieszkańców / młodzież, dorośli/
 2. W każdej gminie przeprowadzić minimum 5 szkoleń
 3. Zajęcia muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie
 4. Zakończenie realizacji zadania poprzez organizację symulowanej katastrofy drogowej z udziałem uczestników szkoleń
 5. Zakup fantomu
VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 20 kwietnia 2007 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych, w szczególności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Rzetelny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • otwarcie odrębnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienie ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr264, poz. 2207).


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Marek Kosmala - dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 07 27
Marlena Majchrzak - z-ca dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. (061) 424 07 43

 

Starostwo Powiatowe