Dokumenty Strategiczne Powiatu

Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku. Aktualnie powiat realizuje ogólną strategię rozwoju – Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020, a także opiera swoją działalność na różnorodnych strategiach sektorowych. 

Powiat Gnieźnieński od samego początku swojego istnienia stawiał, i czyni tak do dziś, duży nacisk na planowanie strategiczne. Planowanie pozwala na podejmowanie wielu działań w sposób przemyślany i dostosowany do możliwości finansowych budżetu powiatu. 

Pierwsza Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przyjęta uchwałą Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 28 września 2000 roku i obejmowała pięcioletni okres realizacji: od 2000 do 2005 roku włącznie. Z kolei w dniu 30 czerwca 2005r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęła uchwałą Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006-2013, a 30 listopada 2005r. - Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013, który stanowił rozwinięcie Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i zawierał propozycje działań do realizacji. Założenia przyjęte w strategii 2000-2005 oraz dokumentach obowiązujących w latach 2006-2013, dotyczące realizacji różnego rodzaju działań, zostały w większości przypadków osiągnięte. 

Zachowując ciągłość działań strategicznych powiatu, w dniu 26 listopada 2013r., z mocą obowiązywania - realizacji od dnia 1 stycznia 2014 roku, został zatwierdzony przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020. Dokument, poddany konsultacjom społecznym, został podzielony na kilka części i przedstawia scenariusz rozwoju powiatu do 2020 roku. Wynika on m. in. z diagnozy stanu Powiatu Gnieźnieńskiego w 2013 roku, a także analizy jego mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Program wyznacza wizję oraz cele strategiczne i operacyjne Powiatu Gnieźnieńskiego, jak również zawiera zestawienie projektów przewidzianych do realizacji. 

Ideą dokumentów strategicznych, jakimi są strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego czy programy operacyjne, jest ich zmienność i dostosowywanie ich zapisów do aktualnych zmian otoczenia. Plany, strategie, programy mają służyć ich wykonawcom, a nie ich ograniczać. Dlatego więc zmienność dokumentów strategicznych jest sprawą naturalną, wręcz pożądaną. 

  1. Wieloletni Strategiczny Program Operacyjny Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2014-2020 
     
  2. Strategie sektorowe Powiatu Gnieźnieńskiego
     
  3. Archiwum
     
Starostwo Powiatowe