77 wyjazdowe posiedzenie Sejmu III kadencji w Gnieźnie - 29 kwietnia 2000 r.

 

29 kwietnia 2000 r. w Gnieźnie, w auli przy Muzeum Początków Państwa Polskiego zebrał się na uroczystym posiedzeniu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Po otwarciu obrad i odśpiewaniu hymnu państwowego, marszałek Maciej Płażyński powitał zebranych, podkreślając, że posiedzenie odbywa się w Gnieźnie - miejscu symbolicznym, mieście szczególnym, które przed 1000 lat było pierwszą stolicą formującego się państwa polskiego, w którym koronowany był pierwszy król Bolesław Chrobry i gdzie spoczywają szczątki św. Wojciecha.
Marszałek powitał: duchowieństwo Kościoła rzymskokatolickiego z Jego Eminencją księdzem kardynałem Józefem Glempem, przewodniczącym Konferencji Episkopatu; przedstawiciela Stolicy Apostolskiej księdza arcybiskupa Józefa Kowalczyka, nuncjusza apostolskiego w Polsce; ordynariuszy diecezji utworzonych w czasie Zjazdu i Synodu Gnieźnieńskiego z Jego Eminencją księdzem kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, metropolitą wrocławskim i Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Henrykiem Muszyńskim, metropolitą gieźnieńskim.
Maciej Płażyński powitał także przedstawicieli kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej z jej prezesem Jego Ekscelencją księdzem biskupem Janem Szarkiem.
Słowa powitania marszałek Sejmu skierował do rządu Rzeczypospolitej Polskiej z premierem Jerzym Buzkiem oraz przybyłych na posiedzenie senatorów z senatorem Jerzym Smorawińskim, reprezentującym marszałek Senatu; przedstawicieli władzy sądowniczej RP, a także reprezentantów innych najwyższych organów państwa.
Serdecznie powitał marszałek przedstawicieli Wielkopolski: władze województwa z wojewodą Maciejem Musiałem, marszałkiem województwa Stefanem Mikołajczakiem; przewodniczącym sejmiku Józefem Gruszką; włodarzy miasta Gniezna i powiatu - prezydenta miasta Bogdana Trepińskiego oraz starostę Jacka Marciniaka, a także przedstawicieli wielkopolskich środowisk naukowych, instytucji kulturalnych i oświatowych, wojska, policji oraz innych służb.

 

Podjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w 1000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Marszałek Sejmu zaproponował, aby Sejm podjął uchwałę następującej treści:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zebrany na uroczystym posiedzeniu w Gnieźnie w 1000 rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego, potwierdza, że suwerenna i przyjazna innym narodom Rzeczpospolita, której korzenie są związane z tym miejscem, jest dobrem wspólnym narodu, a jej rozwój i umacnianie pozostaje głównym celem polityki polskiej i dążeń obywateli naszej Ojczyzny.
Wytyczona u Grobu św. Wojciecha droga, prowadząca Polskę do wspólnoty politycznej i kulturowej z chrześcijańską Europą, znajduje dziś naturalną kontynuację w naszych dążeniach do zajęcia należnego nam miejsca w rodzinie państw europejskich, na równych z innymi narodami prawach. Realizacja tego celu służy bezpieczeństwu i rozwojowi tak Polski, jak i całej Europy.
Ojczyzna nasza po wielokroć w swej historii doświadczała obcej agresji. Wiedząc, jaką wartość ma wolność i jaką cenę przychodziło nam za nią płacić, z najwyższym szacunkiem odnosimy się do wolności innych narodów, traktując ją jako ich niezbywalne prawo. Pamięć o czynach ojców, dziadów i pradziadów nakłada dziś na wszystkich Polaków obowiązek właściwego wykorzystania daru wolności dla umocnienia naszej Ojczyzny i zapewnienia pomyślności wszystkim jej obywatelom.
Zgodnie z słowami papieża Jana Pawła II za fundament jednoczącej się Europy uznajemy kształtujące ją na przestrzeni dziejów duchowe wartości, wzbogacone różnorodnością kultur i tradycji poszczególnych narodów. Uczestnictwo Polski w zjednoczonej Europie nie może oznaczać rezygnacji Polaków z niepodległości, własnej tożsamości, tradycji i wyznawanych wartości. Są one naszym wkładem do wspólnoty państw, który może ją wzbogacić.
Zważywszy na to, że historyczne zmiany, jakie dokonują się w naszej Ojczyźnie, nie przyniosły jeszcze poprawy bytu wielu Polakom, oświadczamy, że Sejm Rzeczypospolitej dołoży wszelkich starań, by z efektów rozwoju Polski korzystali wszyscy jej obywatele.
Świadomi wyzwań stojących przed ludzkością u progu nowego tysiąclecia, przyjaźni sąsiadom i innym narodom, wyrażamy naszą wolę współpracy ze wszystkimi państwami, tak aby rozwój cywilizacyjny społeczeństw służył rozwiązywaniu podstawowych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych świata.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje pamięć o Zjeździe Gnieźnieńskim i ustanowieniu Metropolii Gnieźnieńskiej za szczególne narodowe zobowiązanie do moralnego i intelektualnego sprostania wielkim wyzwaniom, przed jakimi stoi Polska u progu nowego wieku i nowego tysiąclecia.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął, przez aklamację, uchwałę w 1000. rocznicę Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Starostwo Powiatowe