Zaproszenie na XIX sesję Rady Powiatu Gnieźnieńskiego

2008-06-12

Proponowany porządek obrad(wstępny)

XIX SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 24 CZERWCA 2008 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2007 rok oraz przedstawienie wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 8. Informacja na temat promocji gospodarczej Powiatu Gnieźnieńskiego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki stref gospodarczych.
 9. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim.
  2. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/201/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 31 marca 2005 roku dotyczącej likwidacji środka specjalnego i utworzenia rachunku dochodów własnych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Gnieźnieńskiego.
  3. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Czerniejewo
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Witkowo.
  5. w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu „Szlakiem Piastowskim – od gada, pradziada do Wenecji, Paryża i Rzymu” w ramach Działania 6.4 - Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
  6. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXVII/219/2001 z dnia 6 grudnia 2001 w sprawie określenia zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, na których wspomaganie mogą być przeznaczone środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  7. w sprawie: uchwalenia Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana.
  9. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Gniezna z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztu podłączenia jednej syreny alarmowej do systemu radiowego powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz zawarcie w tej sprawie porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem Gniezno.
  10. zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2008.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 12. Wolne głosy i informacje.
 13. Zakończenie sesji.

  Przewodnicząca Rady Powiatu
  Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe