Otwarty konkurs ofert | SPORT | KULTURA FIZYCZNA | ROK 2023 |

2023-02-03

 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie Uchwały nr 1591/2023 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 3 lutego 2023 roku

OGŁASZAM
z dniem 3 lutego 2023 roku

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

Oferty należy składać w terminie do dnia 24 lutego 2023 roku do godziny 15:30 (liczy się data wpływu do urzędu)
w biurze obsługi interesanta Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Papieża Jana Pawła II 9/10 w godzinach pracy urzędu.

Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy
oraz rodzajem i tytułem zadania publicznego

 

Treść ogłoszenia

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

 

Starostwo Powiatowe