Ogłoszenie Starosty Gnieźnieńskiego - poszukiwane osoby zainteresowane pracą w DPS

2020-10-28

Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, że w związku z prośbą Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 r. poszukuje osób zainteresowanych pracą w domach pomocy społecznej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w przypadkach, gdy placówki tego typu znajdą się w kwarantannie, a stan liczbowy ich kadry nie pozwoli na odpowiednie zabezpieczenie usług opiekuńczych.

Poszukiwane są w szczególności osoby z kwalifikacjami formalnymi i doświadczeniem w zakresie usług opiekuńczych, z wyłączeniem:

  1. osób, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  2. kobiet w ciąży;
  3. osób samotnie wychowujących dziecko w wieku do 18 lat;
  4. osób wychowujących dziecko w wieku do 14 lat;
  5. osób wychowujących dziecko z orzeczeniem oniepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
  6. osób, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  7. inwalidów i osób z orzeczonymi chorobami przewlekłymi, na których przebieg ma wpływ zakażenie lub zachorowanie na chorobę zakaźną będącą przyczyną epidemii lub orzeczona choroba przewlekła ma wpływ na przebieg lub zachorowanie na chorobę zakaźną;
  8. osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637), oraz posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej.

Osoby deklarujące gotowość wsparcia, umieszczone zostaną na wstępnej liście rezerwowej kadry, która stanowić może podstawę do skierowania ich do pracy w domach pomocy społecznej decyzją Wojewody Wielkopolskiego, wydaną na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony w decyzji, o której mowa powyżej. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, do której skierowano zainteresowanego, nawiązują z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy na czas wykonywania określonej pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.

Osoby zainteresowane proszone są o niezwłoczne przysyłanie swoich zgłoszeń w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie lub drogą mailową na adres: daria.benke@powiat-gniezno.pl lub malgorzata.cichomska@powiat-gniezno.pl Wraz ze zgłoszeniem prosimy przysłać życiorys (CV) wraz z opisem wykształcenia i pracy zawodowej oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych  dla celów stworzenia wstępnej „listy rezerwowej kadry”, podlegającej przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i mogącej służyć za podstawę decyzji o skierowaniu do pracy w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845).

W przypadku wątpliwości, zapytań dotyczących niniejszego ogłoszenia wszelkich informacji udziela Pani Daria Benke, nr tel. 61 424 07 50, e-mail: daria.benke@powiat-gniezno.pl

Starostwo Powiatowe