Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego na rok szkolny 2020/2021

2020-09-10

Informujemy, że Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje w roku szkolnym 2020/2021 program stypendialny dla uczniów szkół ponadpodstawowych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego. Stypendium to ma charakter pomocy socjalnej.

O pomoc stypendialną mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1)    uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2)    zameldowane są na stałe na terenie powiatu  gnieźnieńskiego,
3)    w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyły 28 roku życia,
4)    uzyskały za poprzedni rok nauki średnia ocen: uczniowie ≥  4,21 ; studenci ≥ 4,01
5)    znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (średni miesięczny dochód netto na jedną osobę w rodzinie nie może przekroczyć 650,00 zł netto, a w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci – nie może przekroczyć 740,00 zł netto).

Kandydat do stypendium musi dostarczyć odpowiednio do swojej sytuacji:

1. zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości średniej ocen w nauce za poprzedni rok szkolny/akademicki,
a) uczeń klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej – kserokopia świadectwa z ósmej klasy szkoły podstawowej (oryginał do wglądu),
b) student/słuchacz pierwszego roku – kserokopia świadectwa z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej (oryginał do wglądu),
2. zaświadczenie ze szkoły/uczelni o obecnym statusie ucznia/słuchacza/studenta,
3. zestawienie potwierdzające status rodziny osoby wnioskującej oraz ich dochody netto osiągnięte za poprzedni rok kalendarzowy wraz z dokumentami poświadczającymi o stałym zameldowaniu wszystkich wykazanych w niniejszym zestawieniu – załącznik nr 4,
4. dokumenty potwierdzające uzyskane dochody:
a) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez wszystkich pełnoletnich członków rodziny, w tym wnioskującego ucznia/słuchacza/studenta (za poprzedni rok kalendarzowy) oraz tylko dla osób osiągających  dochody zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej za 2019 r.
b) oświadczenie o wysokości dochodu członków wchodzących w skład rodziny wnioskującego w przypadku gdy rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne lub w formie karty podatkowej – załącznik nr 5,
c) zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego, działów specjalnych produkcji rolnej z urzędu gminy, miasta i gminy,
d) oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany za poprzedni rok kalendarzowy – załącznik nr 6,
5. kserokopię aktu zgonu rodziców w przypadku, gdy wnioskodawca jest sierotą zupełną (oryginał do wglądu),
6. oświadczenie potwierdzające status rodzica samotnie wychowującego dziecko/dzieci
– załącznik nr 7,
7. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej poniżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
8. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby wnioskującej powyżej 16 roku życia, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu),
9. kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności gdy w rodzinie wnioskującego jest osoba niepełnosprawna, z miejskiego/powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, bądź od orzecznika ZUS (oryginał do wglądu),
10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Stypendium przyznane zostanie osobom, które spośród wszystkich kandydatów uzyskają najwyższą sumę punktów zgodnie z Regulaminem udzielania stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, w terminach:
- uczniowie do 25 września 2020 r.
- słuchacze/studenci do 20 października 2020 r.

 

Starostwo Powiatowe