Nabór wniosków w ramach PO KL Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

2013-04-04

Termin składania wniosków: do dnia 15.05.2013 r., w godzinach 7.30-15.30

Wnioski o dofinansowanie projektów należy: złożyć osobiście, wysłać pocztą zwykłą lub kurierem

Miejsce składania wniosków: w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek C-sekretariat Funduszy Unii Europejskiej

Kto może się ubiegać o dofinansowanie:
O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które jednocześnie spełniają kryteria określone w punktach 4.1.1, 4.2.1 i 4.3.1 dokumentacji konkursowej, zgodnie z zapisem Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na co można uzyskać dofinansowanie: Budżet i poziom dofinansowania:
Poziom dofinansowania projektów wynosi 85%* wydatków kwalifikowanych. Podmioty ubiegające się o dofinansowanie są zobligowane do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% wartości projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie: 18 850 557,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. PLN

Wszelkie informacje wraz z dokumentacją dostępne są :
W Punkcie Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań, budynek A
oraz na stronie internetowej www.efs.wup.poznan.pl

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.
ul. Rynek 10/1 
62-200 Gniezno
e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl
tel.: 61 425 02 90 
serwis informacyjny:
www.wrpo.wielkopolskie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.wielkopolskie.pl Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Starostwo Powiatowe