Powiat Gnieźnieński pozyskał środki na rewitalizację budynków po koszarach wojskowych

2010-07-21

Zwrócono uwagę na potrzebę ostatecznego ustalenia sposobu wykorzystania byłych koszar, z przeznaczeniem ich na potrzeby oświaty, sportu, kultury i rekreacji oraz poprawę wizerunku tego terenu tak, by tworzył on jeden spójny obszar z sąsiadującym Parkiem Miejskim. W marcu 2010 roku Powiat Gnieźnieński złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego wniosek o dofinansowanie projektu p.n. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego.

Projekt ten uzyskał dofinansowanie na kwotę 7 295 247,13 zł, a jego wartość wynosi 12 484 906,67 zł.

W pracowni fotograficznej III LO mieszczącej się właśnie w budynku pokoszarowym, 20 lipca, odbyła się konferencja prasowa, podczas której członkowie Zarządu Powiatu, senator Piotr Gruszczyński oraz Jerzy Kałwak - główny specjalista ds. inwestycji i funduszy UE Starostwa Powiatowego, autor nagrodzonego projektu, przedstawili informacje na temat pozyskanych środków oraz plan ich zagospodarowania.

Otwierając spotkanie, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski przedstawił genezę projektu. W swojej wypowiedzi przywołał plany wytyczone do realizacji już na początku kadencji: - Z chwilą objęcia stanowisk zaplanowaliśmy do realizacji cztery duże projekty: rozbudowę szpitala powiatowego i budynku starostwa, rewitalizację terenów pokoszarowych, wreszcie budowę sali widowiskowo - sportowej. Spośród tych projektów udało nam się zrealizować trzy, jak wiadomo nie powstanie hala widowiskowo - sportowa, bo zabrakło woli współpracy ze strony władz miasta. Bardzo nas cieszy fakt, że zdołaliśmy wygrać w tak silnej konkurencji. Ponadto pozyskane środki znakomicie wpisują się w Gnieźnieński Program wspierania Szkoły. Realizowane w ramach tego programu projekty to grupa tzw. projektów miękkich, ich dopełnienie stanowić będzie właśnie ten projekt p.n. Adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe oraz organizacji pożytku publicznego, na którego środki uzyskaliśmy.

Wicestarosta Dariusz Pilak przypomniał historię powstania obiektu, omówił także aktualny stan jego zagospodarowania, podkreślając szczególnie trudne warunki pracy trzech szkół mieszczących się w byłych koszarach: - W tym obiekcie poza małymi remontami bieżącymi, przystosowaniem do potrzeb edukacyjnych poszczególnych jednostek szkolnych, nie było większych remontów od momentu, kiedy wojsko stąd wyszło. Ale kiedy wojsko tu było na tym terenie, również nie działo się zbyt wiele. Tak naprawdę większą modernizację przeprowadzono tylko w Powiatowym Urzędzie Pracy, gdzie wymogi ustawowe wymuszały niejako przeprowadzenie pewnego rodzaju dostosowania. Stąd nasza silna determinacja, żeby stworzyć tutaj to centrum oświatowe.

Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Krawczyk, zwrócił uwagę, że część terenu całego kompleksu od strony ulicy Chrobrego należy jeszcze do Agencji Mienia Wojskowego. Przypomniał, że już na początku roku 2009 rząd zapowiadał przekazanie tego mienia samorządom terytorialnym, tymczasem tak się dotąd nie stało: - Tutaj ukłon w stronę pana Senatora, by rząd przygotował przepisy regulujące zasady przekazywania tych dóbr samorządom. Na pewno usprawniłoby to ciąg komunikacyjny na terenie kompleksu pokoszarowego, bo w chwili obecnej wjazd i wyjazd z tego terenu jest utrudniony.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu przedstawił jego autor - Jerzy Kałwak. W swej wypowiedzi scharakteryzował m.in. kolejne etapy rewitalizacji obiektu: - Przedmiotem projektu jest przebudowa i adaptacja głównego budynku powojskowego oraz mniejszego (znajdującego się 9,88 m za budynkiem głównym koszar). Przebudowanie obiektów stworzy warunki do pełnego ich wykorzystania, głownie na cele edukacyjne. Główny budynek pokoszarowy będzie służył jako baza lokalowa dla 3 szkół ponadgimnazjalnych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Promyk". Największą część budynku zajmą trzy szkoły ponadgimnazjalne, do których należą: Zespół Szkół nr 3 im J. III Sobieskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Rozdysponowanie sal dla poszczególnych szkół na różnych kondygnacjach umożliwi ich niezależne funkcjonowanie. Stworzenie m. in.: specjalistycznych pracowni chemiczno-fizycznych, komputerowych, językowych w istotny sposób przyczyni się do poprawy warunków kształcenia w regionie, w zakresie szkolnictwa ogólnego i zawodowego. Wszystkie pomieszczenia będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, gdyż zostaną podjęte działania polegające m. in. na dobudowaniu windy i adaptacji ciągów komunikacyjnych wewnątrz budynku. Piwnica w północno-wschodniej części budynku będzie siedzibą Stowarzyszenia Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego "Promyk".

Jerzy Kałwak przyznał również, że praca nad projektem nie należała do najłatwiejszych z uwagi na częste zmiany kryteriów konkursowych. Ostatecznie w projekcie zrezygnowano z budowy Powiatowej Biblioteki Międzyszkolnej, gdyż środki na jej powstanie znacznie zwiększyłyby kwotę możliwą na pozyskanie w ramach konkursu.

Starosta dodał, że Zarząd nie rezygnuje z tych zamierzeń, ale ich realizację odkłada na późniejszy termin.

Jedną z ważniejszych inwestycji, która w przyszłości miałaby zostać zrealizowana na tym terenie jest budowa hali widowiskowo-sportowej. Jej koszt szacuje się na 27 350 489,19 zł.

- To jedna z tych inwestycji, której realizacji nie udało nam się rozpocząć w tej kadencji. Przyczyny tego upatruję w niemożliwości porozumienia się miastem - mówił starosta Krzysztof Ostrowski.

Jerzy Kałwak dodał: - Powinniśmy jako miasto posiadać jeden spójny program rewitalizacji, obejmujący również inwestycje na tym terenie, bo jest to teren chyba najatrakcyjniejszy pod inwestycje publiczne, pod takie inwestycje, z których mogą wszyscy z pożytkiem korzystać. Sąsiedztwo parku dodatkowo wzmacnia ten obszar. Sądzę, że to jest możliwe. Miasto Gniezno przyjęło w marcu Zintegrowany Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich i ten teren, dzięki naszym staraniom, został do niego wpisany. Liczymy na to, że ten obszar zostanie w tym opracowaniu bardziej szczegółowo potraktowany i staniemy się parterem, uczestniczącym w rewitalizacji całego obszaru miejskiego.

Podsumowując przedstawione informacje na temat rewitalizacji koszar przy ulicy Sobieskiego, senator Piotr Gruszczyński powiedział: - Pragnę pogratulować panu staroście tego sukcesu. To naprawdę duże osiągnięcie. Chcę również zaznaczyć, że siła gnieźnieńskich parlamentarzystów jest tak duża, jak nigdy dotąd. Trzeba te pięć minut dla Gniezna wykorzystać. Tak, jak Starostwo Powiatowe średnio raz na miesiąc zwraca się do mnie w związku z pewnymi działaniami, czy to na poziomie Sejmiku Wojewódzkiego, czy na poziomie ministerialnym, tak na przestrzeni tych prawie trzech lat, kiedy jestem senatorem, Urząd Miasta nigdy nie zwrócił się do mnie, żeby wesprzeć jakiekolwiek działania na rzecz pozyskiwania środków. A możliwości są olbrzymie. Nie wiem, z czego to wynika. Czy tam nie tworzy się projektów? Czy może wychodzi się z założenia, że te projekty skazane są na niepowodzenie? Bo, niestety, miasto takimi sukcesami nie może się pochwalić. Aczkolwiek ten potencjał, biorąc pod uwagę znaczenie miasta w aspekcie historycznym, jest olbrzymi. Trzeba również wziąć pod uwagę, że czas pozyskiwania olbrzymich pieniędzy za chwilę się skończy. To zjawisko nieodwracalne.

Pozostałe dwa zadania, które mogłyby znacznie podnieść funkcjonalność rewitalizacji to:

  1. Adaptacja budynków koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie na Powiatową Bibliotekę Międzyszkolną wraz z zagospodarowaniem otoczenia - na kwotę 2 789 459,33 PLN,
  2. Adaptacja budynku koszar powojskowych przy ulicy Sobieskiego 20 w Gnieźnie na salę do prowadzenia zajęć sportowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia - na kwotę 938 191,77 PLN.

To ostatnie zadanie jest ściśle powiązane z projektem p.n. Budowa hali widowiskowo- sportowej - szacowany na kwotę 27 350 489,19 PLN, ale jak zaznaczyli starosta i autor projektu, jego realizacja jest możliwa w oparciu o współpracę z samorządem miejskim.


Aktualny stan dróg wewnętrznych i terenu przyległego


Jerzy Krzymiński i Bogumił Haremza pracujący nad projektem


Senator Gruszczyński i autor projektu - Jerzy Kałwak

Zarząd Powiatu, senator Gruszczyński, Jerzy Kałwak oraz prowadzący konferncję Marcin Puk

Zarząd Powiatu, senator Piotr Gruszczyński i Jerzy Kałwak


Starostwo Powiatowe