Innowacyjne kształcenie - granty edukacyjne

2010-06-22

Celem gnieźnieńskiego programu jest nie tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych i słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne. Władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych, a także nauczyciele są przekonani, że kreatywność, twórcze „rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość to cechy, które można posiadać z natury, ale są to także umiejętności, które można nabyć, rozwijać i modelować”. Mając świadomość ogromnych potrzeb w zakresie kształcenia zdolności uczniów, władze powiatu, a także cała społeczność oświatowa podjęły szereg działań, aby zmienić sztuczny podział na dwa światy: z jednej strony - archaiczna szkoła, w której co 45 minut następuje zmiana szefa, a wiedza poszufladkowana jest na przedmioty, przeważa indywidualizacja pracy i oceniania; z drugiej – „świat poza szkołą – świat pracy zawodowej, w którym sukces wynika ze współpracy”.

Jeden z realizowanych w roku szkolnym 2009/10 projektów – „Granty edukacyjne” - to wsparcie finansowe dla charyzmatycznych nauczycieli, którzy wpisując się w nowatorską wizję szkoły, pragną kształcić szerzej, rozwijając i modelując postawy uczniów.

Otwierając spotkanie, dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Aleksandra Kuźniak przypomniała kolejne etapy realizowania projektu: - Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 nauczyciele z 11 szkół ponadgimnazjalnych i 4 placówek szkolnictwa specjalnego, po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrektora szkoły/placówki, złożyli wnioski o przyznanie Grantów Edukacyjnych na realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz specjalistycznych, wspierających edukację. Do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie wpłynęło 70 wniosków – projektów o bardzo różnorodnym, interdyscyplinarnym zasięgu oddziaływań dydaktyczno-wychowawczym. Po komisyjnym rozpatrzeniu wniosków przyznano 15 grantów na łączną kwotę 112.383,30 zł.

Nauczyciele i koordynatorzy, którzy realizowali projekty, złożyli sprawozdanie z rocznych dokonań. Podkreślali, że dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego można było dotrzeć do szerokiej grupy uczniów i realizować zadania, które wykraczają poza szkolną podstawę programową.

Podsumowując efekty rocznej pracy, starosta gnieźnieński Krzysztof Ostrowski powiedział: - Jestem przekonany, że pieniądze przyznane na granty zostały spożytkowane właściwie. Udział młodzieży w projektach był zadawalający. Cieszy fakt, że zaproponowane przez państwa przedsięwzięcia wpisują się we współczesną koncepcję kształcenia ustawicznego i odpowiadają aktualnym trendom dydaktyki. Nie bez znaczenia jest również umiejętność współpracy nauczycieli z różnych środowisk o różnych specjalnościach. Opracowane i wdrożone projekty w znacznym stopniu przyczyniły się do podnoszenia jakości pracy szkół w powiecie, a tym samym do wielopłaszczyznowego rozwoju młodzieży. Dziękuję serdecznie za zaangażowanie i gorąco zachęcam do zgłaszania kolejnych innowacyjnych projektów.

Wyrazem podziękowania dla nauczycieli były drobne upominki.

Kończąc spotkanie, dyrektor Kuźniak przypomniała, że termin zgłaszania projektów przeznaczonych do realizacji w nowym roku szkolnym mija pod koniec czerwca.

Załącznik:
Starostwo Powiatowe