Konkurs ofert na realizację zadań publicznych powiatu gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

2010-02-11

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLV/363/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2010, oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XLIV/338/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2010 roku.

§ 1

Celem konkursu jest wsparcie lub powierzenie, uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze konkursu, realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego poprzez udzielenie wsparcia finansowego.

§ 2

Rodzaje zadań wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zadanie nr 1
„Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali, koncertów osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej”

Maksymalny termin realizacji zadania - od 15 kwietnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie – 20 000,00 zł
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2009 roku – 20 000,00 zł

§ 3

Do złożenia ofert uprawnione są organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 837), działające na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.

§ 4

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożeniew terminie do 15 marca 2010 roku (liczy się data wpływu do urzędu), oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
 2. Oferty należy składać w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 w dni robocze w godzinach od 7 30 do 15 30 . Kompletne oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2010r., do godziny 9 00.
 3. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
 4. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem.


§ 5

Złożone oferty powinny zawierać:§ 6

Złożone oferty powinny zawierać:

 1. Do złożonej oferty należy dołączyć:
  • Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzając status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
  • Kserokopię statutu potwierdzonego za zgodność z oryginałem
  • Oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku
  • Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowo krótszej działalności – za okres tej działalności
  • Oświadczenie podmiotu składającego wniosek o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym
  • Umowę partnerską lub oświadczenie partnera o wspólnej realizacji danego zadania – w przypadku wskazania w rozdz. V pkt. 1 oferty partnera biorącego udział w realizacji zadania.
  • Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty
 2. Oferty i dokumenty będące jej załącznikiem dla swojej ważności powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisami osób upoważnionych do podpisania oferty
 3. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winny być parafowana a pierwsza strona danego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podpisania oferty
 4. Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.


§ 7

 1. Rozpatrzenie oferty nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
 2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i ocenę merytoryczną projektu
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełnienia braku we wnioskach.
 6. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:
  • wartość merytoryczna projektu oraz zgodność z celami i założeniami konkursu
  • zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
  • ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania, zasobów ludzkich i rzeczowych
  • dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim oraz doświadczenie oferenta przy realizacji zleconych zadań
  • zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania i liczba osób objętych projektem
  • ocena kalkulacji kosztów zadania
  • udział środków własnych oraz innych źródeł finansowania
  • wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok przeznaczonych na realizację zadań publicznych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
 8. W przypadku gdy oferent otrzyma niższą kwotę dotacji od wnioskowanej powinien w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia dostarczyć korektę kosztorysu i/lub korektę harmonogramu projektu albo wycofać swoją ofertę. W przypadku niedostarczenia przez podmiot w wymaganym terminie korekty kosztorysu i/lub korekty harmonogramu uznaje się że oferent wycofał swoją ofertę.
 9. W sytuacji o której mowa w pkt 8 Zarząd Powiatu może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji innemu podmiotowi który złożył ofertę w konkursie.
 10. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta w poszczególnych zadaniach.
 11. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.
 12. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
 13. Informację o złożonych ofertach oraz odmowie lub udzieleniu dotacji na wsparcie realizacji zadania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznych, na tablicy ogłoszeń, oraz stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.powiat-gniezno.pl


§ 8

 1. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadnia jest zawarcie umowy według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, oraz zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
 2. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i zawarcia umowy w przypadku, gdy od momentu ogłoszenia wyników konkursu okaże się że podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową oferty.


Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 p. 214 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-50 (Maciej Walery) Formularz wniosku do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu p. 214 lub na stronie internetowej www.powiat-gniezno.pl.

Starostwo Powiatowe