Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień nominowany do tytułu HIT Wielkopolski 2009

2010-01-26

W pracach nad oceną dokonań uczestniczą samorządy terytorialne, zwłaszcza zaś starostwa powiatowe. To wielki atut konkursu, bo rekomendowane przez starostów wartościowe dokonania rynkowe, ekologiczne, samorządowe i organizacyjne stanowią rzeczywistą wizytówkę potencjału gospodarczego, samorządowego, ale też intelektualnego poszczególnych powiatów. Najważniejsza zmiana obecnej edycji konkursu dotyczy nowej kategorii konkursowych zgłoszeń - jest to „Oświata, kultura i sport".

W piątek, 22 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie, podczas którego dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Aleksandra Kuźniak, promowała Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień realizowany w powiecie gnieźnieńskim, a nominowany do tytułu „Hit 2009 Wielkopolski”.

Pełniący honory gospodarza spotkania, starosta Krzysztof Ostrowski witając członków kapituły: Magdalenę Robaszkiewicz z Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz Katarzynę Życką, kierownika Biura Konkursowego „Hit Regionów”, powiedział:

Edukacja to jeden z priorytetów działalności obecnego Zarządu. Jesteśmy bowiem świadomi, że tylko dobrze wykształcone społeczeństwo, światłe i otwarte, może konkurować na światowym rynku, walcząc o lepszą przyszłość nas wszystkich. To dlatego tak energicznie zabiegaliśmy o dotacje unijne na cele oświatowe i zarezerwowaliśmy w budżecie pieniądze na ten cel. Mamy szeroką ofertę zarówno stypendiów, jak i projektów dydaktyczno – wychowawczych, z realizacji których jesteśmy szczególnie dumni.

Przedstawiając Gnieźnieński Program Wspierania Uzdolnień w oparciu o prezentację multimedialną, na którą składały się również wytwory prac uczniów, dyrektor Kuźniak podkreśliła, że jest on odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska społecznego i oświatowego powiatu. Zwróciła uwagę, że pojęcie uczeń zdolny traktuje się w programie bardzo szeroko. Zauważyła, że celem programu jest nie tylko kształcenie elit intelektualnych, ale również rozwijanie mocnych i słabych stron uczniów oraz motywowanie ich do pracy, zgodnie z maksymą, którą głosił Picasso, że każde dziecko jest zdolne.

Władze powiatu, dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych a także nauczyciele są przekonani, że kreatywność, twórcze rozwiązywanie problemów i przedsiębiorczość to cechy, które można posiadać z natury, ale są to także umiejętności, które można nabyć, rozwijać i modelować – mówiła podczas prezentacji dyrektor Kuźniak. Gnieźnieński program w znacznym stopniu te zadania realizuje.
Podstawową metodą pracy w gnieźnieńskim programie jest projekt, ponieważ w naturalny sposób stwarza możliwość wyjścia poza rzeczywistość szkolną.

Twórcy i realizatorzy programu, na który składa się dwanaście projektów, zadbali o to, aby uwzględniał on grupy odbiorców o różnych możliwościach i potrzebach edukacyjnych. Wszystkie projekty są w toku realizacji, choć zaplanowana ewaluacja stwarza możliwość wprowadzania zmian na poszczególnych etapach, aby doskonalić projekty i dostosowywać zadania do określonych grup odbiorców (często zmieniających się w czasie trwania projektu). Na program składają się następujące projekty:

 1. PRACA Z UCZNIEM TWÓRCZYM I AKTYWNYM
 2. Z MATEMATYKĄ W PRZYSZŁOŚĆ
 3. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ; UCZNIOWIE DLA ŚRODOWISKA
 4. E-SZKOŁA WIELKOPOLSKA
 5. ŚLADAMI KULTURY I MARTYROLOGII POLAKÓW NA WSCHODZIE
 6. GRANTY EDUKACYJNE
 7. GNIEŹNIEŃSKI FESTIWAL NAUKI I KULTURY
 8. STYPENDIA
 9. KLASA AKADEMICKA
 10. WYMIANY MIEDZYNARODOWE
 11. TUTORING WYCHOWAWCZY
 12. PIWNICA ARTYSTYCZNA

Imponującą prezentację, podczas której dyrektor Kuźniak szczegółowo omówiła stopień zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, uzupełnił starosta Krzysztof Ostrowski. Nawiązując do projektu „ Śladami kultury i martyrologii Polaków na Wschodzie”, starosta doprecyzował jego cele, wskazując wieloetapowość zadań oraz międzyprzedmiotową korelację ich realizacji, uzupełnioną m.in. o emisję filmu „Sowiet story”.

Starostwo Powiatowe