Zaproszenie na XLI sesje Rady Powiatu

2009-09-15

Proponowany porządek obrad
(wstępny)

NADZWYCZAJNEJ XLI SESJI RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
24 WRZEŚNIA 2009 ROK


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 6. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XXXIX sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 7. Przyjęcie protokołu z nadzwyczajnej XL sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 8. Złożenie sprawozdania Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 9. Złożenie sprawozdania Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2009 roku.
 11. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego za I półrocze 2009 roku.
 12. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego za I półrocze 2009 roku.
 13. Rolnictwo w Powiecie Gnieźnieńskim
  1. wspólna polityka rolna – realizacja i zmiany
  2. aktualne tendencje w rolnictwie
  3. charakterystyka gospodarstw wielkoobszarowych (spółdzielnie produkcyjne, gospodarstwa indywidualne, dzierżawcy)
  4. grupy producenckie
  5. działalność Spółdzielni Kółek Rolniczych na terenie powiatu.
 14. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie.
  2. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Mobilni zawodowo” w latach 2009-2010, w ramach Działania 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  3. w sprawie: zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu konkursowego „Kwalifikacje drogą do sukcesu” w latach 2009-2011, w ramach Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kiszkowo.
  5. w sprawie: wyrażenia zgody na pomoc finansową dla Gminy Kłecko.
  6. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. Gdańskiej.
  7. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Województwa Wielkopolskiego nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ulicy Św. Jana 2 stanowiącej własność Powiatu Gnieźnieńskiego.
  8. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXV/235/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Kiszkowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa jezdni i chodników położonych w miejscowości Kiszkowo na ulicach: Szkolnej, Rynek, Kościelna.
  9. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XXV/236/2008 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Gnieźnieński dla Gminy Niechanowo z przeznaczeniem na realizację zadania - przebudowa drogi gminnej nr 288009 P – ulica Długa w miejscowości Niechanowo.
  10. w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2147 P na odcinku Łopienno – Charbowo.
  11. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVIII/352/2006 z dnia 25 września 2006 r Rady Powiatu Gnieźnieńskiego dotyczącej przebudowy drogi powiatowej nr 2161 P Witkowo – Wiekowo – granica powiatu słupeckiego-(Powidz).
  12. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009.
  13. w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 17. Wolne głosy i informacje.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta WiniarskaStarostwo Powiatowe