Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Program usuwania azbestu

Na stronie www.naszesrodowisko.pl jest dostępny Regulamin udzielania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” wraz z wnioskami i wzorami umów.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku jest wyrazem uznania przez nasz kraj standardów europejskich w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców i zanieczyszczenia środowiska. Zakłada usunięcie do roku 2032 materiałów budowlanych zawierających azbest, których na terenie całego naszego karu znajduję się ponad 15,5 milionów Mg. Program jest koordynowany przez Ministerstwo Gospodarki i wymaga współpracy wielu instytucji, placówek naukowych, a także placówek organów państwowych oraz samorządowych. Program eliminacji azbestu z obszaru Polski jest więc szczególnym wyzwaniem dla organów samorządowych bowiem oczyszczanie kraju z azbestu na terenie powiatu musi się odbywać w sposób kontrolowany, tak aby nie powodować zwiększania emisji włókien do środowiska i związanego z tym zagrożenia zdrowia ludności.

Zgodnie z tym Programem każdy powiat powinien opracować własny program usuwania azbestu na swoim terenie. Głównym celem każdego powiatowego programu jest edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu oraz pomoc zarówno w bezpiecznym jego usuwaniu jak i w pozyskaniu środków na jego usunięcie.

Opracowanie takiego programu jest również niezbędnym warunkiem do ubiegania się o środki zewnętrzne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powiat Gnieźnieński otrzyma środki finansowe na dofinansowanie zadania „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 100.000PLN. Również Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmin Powiatu Gnieźnieńskiego będą udzielać pomocy finansowej w likwidacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 53.000PLN. W Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zabezpieczona jest kwota w wysokości 50.000PLN. Ogółem w 2008roku na likwidację azbestu zostanie przeznaczone 203.000zł.

W celu praktycznej realizacji zadania został opracowany przez Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie szczegółowy Regulamin udzielania pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego” przy udziale wojewódzkiego, powiatowego i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Projekt Regulaminu został zaopiniowany przez Gminy i przyjęty Uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Określa on podstawowe cele, zasady i tryb postępowania przy realizacji zadania. Regulamin wraz z wnioskami i wzorami umów dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego Wydziału Ochrony Środowiska www.naszesrodowisko.pl. Dofinansowanie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Przedmiotem zadania jest pomoc wnioskodawcom w realizacji przedsięwzięć polegających na usuwaniu odpadów o kodach 17 06 01 ( materiały konstrukcyjne zawierające azbest) i 17 06 05 ( materiały izolacyjne zawierające azbest) powstałych przy likwidacji lub wymianie elementów pokryć dachowych lub elewacji budynków mieszkalnych, gospodarczych i garaży na terenie powiatu gnieźnieńskiego

Dofinansowaniu będą podlegały koszty związane z unieszkodliwieniem odpadów zawierających azbest powstałych przy wymianie pokrycia dachowego i/lub elewacji, a mianowicie: usuwanie / demontaż / elementów budynku zawierających azbest oraz unieszkodliwianie tj. składowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, załadunek, transport i przekazanie na składowisko odpadów posiadające odpowiednie zezwolenie na ich unieszkodliwianie.

Dofinansowanie z Funduszu przyznawane będzie:
- na pisemny wniosek złożony przez Wnioskodawcę we właściwym urzędzie gminy,
- w wysokości 80 % całościowych kosztów tych działań, przy 20% udziale własnym Wnioskodawcy. Maksymalna dla każdej nieruchomości kwota dopłaty wynosi 5 000PLN.

Wykonawca dla realizacji przedmiotowego zadania na terenie całego powiatu wybrany zostanie w trybie zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z inwentaryzacją przeprowadzoną w gminach na terenie naszego powiatu znajduje się 33.577 Mg materiałów zawierających azbest tj 2.639551 m2 Przyjmując średni koszt unieszkodliwienia (zdjęcie z dachu, pakowanie, transport i unieszkodliwienie przez składowanie ) 1 m2 eternitu, wynoszący na dzień dzisiejszy 30PLN, całkowity koszt usunięcia zinwentaryzowanych wyrobów znajdujących się na budowlach należących do osób fizycznych wyniósłby 79 186 530 PLN. W 2008r. roku rozpoczynamy dopiero po raz pierwszy realizację zadania -usuwanie azbestu potrwa od połowy lipca do 30 listopada 2008r. Mamy nadzieje, że spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego powiatu.

W następnym roku Powiat Gnieźnieński także wystąpi o środki zewnętrzne na dalszą realizację zadania. Liczymy, że również i Gminy chętnie przyłączą się do dalszych etapów realizacji usuwania azbestu i przeznaczą środki z gminnych funduszy na ten cel.

Magdalena Musiałowicz

2008-07-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379547

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno