Orędzie noworoczne Starosty Gnieźnieńskiego do Mieszkańców Powiatu

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Gnieźnieńskiego!

Zbliżający się Nowy Rok to czas refleksji i moment na podsumowanie tego co udało się zrealizować przez okres ostatnich dwunastu miesięcy.Samorząd powiatowy już na dobre wpisał się w świadomość mieszkańców naszej małej ojczyzny. Pierwsza kadencja udowodniła, ze reforma administracyjna kraju, choć spóźniona, była bardzo potrzebna. Samorząd naszego powiatu sprostał wielu zadaniom, nałożonym przez ustawodawcę.

 

Rok 2002 obfitował w wiele wydarzeń. Warto wymienić chociaż te najbardziej znaczące:

 

Te wszystkie przedsięwzięcia to wysiłek wielu osób – Radnych, Zarządu Powiatu, a także władz gmin tworzących nasz powiat. Życzliwa atmosfera współpracy pozwoliła na dokonanie wielu rzeczy, z  których dziś możemy być dumni.

 

Rok 2003 nie będzie rokiem łatwym. Wiele problemów nie zostało jeszcze rozwiązanych. Największym z nich jest problem wzrastającego bezrobocia. Nie jest to jednak tylko problem naszego powiatu – dotyczy on całego kraju.

Właściwe instrumenty walki z bezrobociem leżą zatem po stronie rządu. Samorządy nie są w stanie same sprostać temu zadaniu, z dwóch podstawowych powodów – po pierwsze, braku odpowiednich środków finansowych i po drugie, z powodu niemożności wpływania na regulacje prawne.

 

Powiat może natomiast:

 

  • wzmóc działalność szkoleniowo - doradczą dla osób bezrobotnych oraz małych i średnich przedsiebiorstw
  • zaktywizować działalność promocyjną, poprzez zainteresowanie potencjalnych inwestorów naszym powiatem
  • dosotosować profile kształcenia do aktualnych wymogów rynku pracy, tak aby nie generować kolejnej rzeszy bezrobotnych

I właśnie takiego typu działania Powiat Gnieźnieński podejmuje dla poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. Jako Starosta Powiatu Gnieźnieńskiego deklaruję dołożyć wszelkich starań, aby  podjąć możliwe działania w celu zmniejszenia bezrobocia w naszym powiecie.

 

Szanowni Państwo!

                    

Data naszego przyszłego członkostwa w Unii Europejskiej jest już znana. Od 1 maja 2004 roku będziemy Europejczykami w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Wreszcie będziemy mogli czuć się równoprawnymi obywatelami zjednoczonej Europy.

                    

Upatrując szans w naszym przyszłym członkostwie już dziś należy wykorzystać jedną z nich, jaką daje nam Unia Europejska, w postaci ogromnych pieniędzy w ramach funduszy strukturalnych. W związku z tym, jako Zarząd Powiatu, będziemy czynili wszystko, aby również i Powiat Gnieźnieński był beneficjentem środków unijnych.

Już dziś możemy się pochwalić tym, że dla realizacji zadań Powiatu pozyskano środki z Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD.

 

Pomimo niskiego poziomu dochodów w roku 2003 wspierane będą inicjatywy gospodarcze, przyciągające inwestorów za pomocą odpowiedniej promocji Powiatu. Wspierane finansowo będą również podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  realizujące zadania społecznie bardzo potrzebne.

W roku 2003 rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane oraz zostaną podjęte nowe zadania inwestycyjne, wśród których należy wymienić:

 

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na utrzymanie i obsługę systemu monitoringu miasta Gniezna oraz dalszą realizację Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego.

Ważnym zadaniem oświatowym dla naszego regionu będzie również wsparcie inicjatywy rozwoju szkolnictwa wyższego. Mam tu głównie na myśli utworzenie Wyższej Szkoły Zawodowej.

 

 

Drodzy Mieszkańcy Powiatu!

 

Życzę Państwu, aby Nowy 2003 Rok przyniósł wiele pomyślności i zdrowia oraz aby udało się rozwiązać większość problemów, z którymi borykamy się na co dzień. Życzę również Państwu, aby każdy mieszkaniec naszego powiatu był zadowolony z faktu, iż mieszka na tej ziemi. Aby było jak najmniej biedy wokół nas, a radość i szczęście gościły w każdym domu.

 

Do Siego Roku!

 

 

 

Starosta Gnieźnieński

/ - / Jacek Kowalski