TAK dla Unii Europejskiej

Na równe dwa miesiące przez referendum unijnym, w dniu 8 kwietnia br. Starosta Jacek Kowalski przedstawił program przygotowania mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do referendum.


Odpowiednie przygotowanie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego do referendum akcesyjnego powinno opierać się na kilku płaszczyznach. Planuje się podjęcie następujących działań:

 1. Powołanie społecznego Forum Pro Europa przy Staroście – złożonej z autorytetów lokalnych (naukowcy, przedstawiciele kościoła, życia gospodarczego, działacze społeczni, politycy lokalni, przedstawiciele mediów) w celu propagowania przez te osoby idei wstąpienia Polski do struktur unijnych
 2. Przeprowadzenie cyklu szkoleń adresowanych do mieszkańców powiatu:
  1. Dla rolników – w poszczególnych gminach z udziałem zaproszonych gości, rolników, którzy korzystają z unijnych środków oraz tych dobrze prosperujących ( realizacja: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa)
   1. Tematyka: wspólna polityka rolna, dopłaty bezpośrednie w rolnictwie obowiązujące po przystąpieniu Polski do UE (system uproszczony), limity produkcyjne w rolnictwie dla Polski określające skalę produkcji na poszczególnych rynkach rolnych, fundusze strukturalne obowiązujące w UE
   2. Szkolenia będą miały charakter informacyjny mający na celu udzielenie rzetelnej wiedzy rolnikom jako stronie bezpośrednio zainteresowanej korzyściami płynącymi z integracji Polski z Unia Europejską
   3. Wykładowcy: pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa oraz zaproszeni wykładowcy z Akademii Rolniczej
   4. Termin: od 23 kwietnia do 14 maja
   5. Czas trwania 1 szkolenia: ok.2,5-3 godz.
  2. Dla przedsiębiorców (realizacja - GARG)
   1. Temat: „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej”
   2. zajęcia 1 – Polityka Unii Europejskiej wobec MSP
    1. mali i średni przedsiębiorcy w krajach Unii Europejskiej;
    2. polityka UE wobec MSP;
    3. funkcjonowanie Jednolitego Rynku UE
    4. cztery swobody
    5. euro – waluta UE;
    6. system podatkowy w UE
   3. zajęcia 2 – Instytucje i programy pomocowe dla MSP
    1. międzynarodowe instytucje finansowe i organizacje gospodarcze w UE;
    2. pomoc państwa dla przedsiębiorstw w ramach UE;
    3. instytucje i programy pomocowe oferujące wsparcie małym i średnim przedsiębiorcom;
    4. możliwość pozyskania partnera na rynku unijnym.
   4. zajęcia 3 – normy i certyfikaty w Unii Europejskiej
    1. polskie towary na Wspólnym Rynku - normy i certyfikaty w Polsce i w UE;
    1. oznaczenie CE warunkiem eksportu wyrobów do UE;
    2. ogólne bezpieczeństwo produktu i odpowiedzialność za produkt wadliwy.
   1. Szkolenie „Mali i średni przedsiębiorcy w Unii Europejskiej” ma na celu w sposób przejrzysty i przystępny nakreślić najważniejsze aspekty istotne dla polskich małych i średnich przedsiębiorców w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Poruszone tematy obrazują polskie i unijne przepisy, równocześnie starając się pokazać istniejące różnice i kierunki, w których nastąpią zmiany prawne. Szkolenie to poradzi przedsiębiorcom, w jaki sposób przygotować się do prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.
   2. Na pełen cykl szkolenia składać się będą 3 zajęcia, po 3 godziny wykładowe. Każde z tych zajęć przeprowadzane będzie raz w tygodniu (środy od godz. 1000). Planowane są dwa cykle szkoleń. Poczynając od środy 23 kwietnia poprzez kolejne 5 tygodni do 28 maja 2003 roku na ponad tydzień przed referendum wyjaśniać będziemy na zajęciach powyższe zagadnienia.
  3. Dla nauczycieli i młodzieży – spotkania w szkołach z udziałem zaproszonych gości (realizacja: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
   1. Planowane są 4 spotkania informacyjno – szkoleniowe
    1. 23 kwietnia 9.00 – 11.00 Aula I LO w Gnieźnie (dla młodzieży starszych klas I LO w Gnieźnie, III LO w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ekonomiczno – Odzieżowych)
    2. 23 kwietnia 12.00 – 14.00 Hala Sportowa II LO w Gnieźnie (dla młodzieży starszych klas II LO w Gnieźnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,3 i 4 )
    3. 24 kwietnia 9.00 – 11.00 LO w Trzemesznie ( dla młodzieży starszych klas LO w Trzemesznie oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie)
    4. 24 kwietnia 12.00 – 14.00 ZSP w Witkowie (dla młodzieży starszych klas Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie)
  4. Dla pracowników samorządowych – planowane jest w maju zorganizowanie jednego spotkania informacyjno-szkoleniowego dla radnych powiatowych oraz pracowników administracji powiatowej. Zaproszenie otrzymają również burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu (realizacja: Biuro Rady)
  5. Dla rencistów i emerytów – spotkania poprzez kluby seniorów, tematyka spotkań – ogólna przy uwzględnieniu problematyki przedłożonej przez samych zainteresowanych (realizacja: Wydział Spraw Obywatelskich i Ochrony Zdrowia)
 3. Przygotowanie projektów finansowanych ze środków unijnych – stały monitoring w internecie funduszy przedakcesyjnych adresowanych do samorządu powiatowego (osoby odpowiedzialne: Dyrektorzy Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Starostwa)
 4. Klub Filmu Europejskiego – pokazanie poprzez film kultury i obyczajów panujących w UE, wskazanie odmienności i tożsamości narodowych (realizacja: Wydział Promocji i Rozwoju oraz Kino PIAST)
  1. Inauguracja KFE odbyła się 27 marca projekcją filmu „Edi” z udziałem odtwórcy głównej roli Henryka Gołębiewskiego, kolejnym filmem był „Pianista”. 10 kwietnia – czyli w najbliższy czwartek odbędzie się projekcja filmu „Billy Eliot” – film brytyjski ukazujący historię młodego chłopca utalentowanego muzycznie i jego relacji z ojcem na tle wydarzeń lat 70., sytuacji w górnictwie w Wielkiej Brytanii
 5. Spotkania fotograficzne – organizacja powiatowego konkursu na temat UE (realizacja: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu)
  1. Konkurs zostanie zorganizowany przy współpracy z Gnieźnieńskim Towarzystwem Fotograficznym
  2. Tematyka:
   1. „Uchwyć chwilę”
   2. „Twarz, która mówi”
   3. „Duet” (znaleziona stara fotografia w uzasadnionym przez autora duecie ze zdjęciem zrobionym dzisiaj)
  3. uroczystość zakończenia konkursu planowana jest w Auli I LO w Gnieźnie połączona z programem artystycznym w wykonaniu muzyków z Akademii Muzycznej z Poznania oraz z projekcją filmu krótkometrażowego – ok. 26-30 maja
  4. po rozstrzygnięciu konkursu otwarcie wystawy pokonkursowej, która byłaby prezentowana we wszystkich gminach Powiatu Gnieźnieńskiego w okresie V – IX 2003 r.)
 6. Współudział w organizacji festynu „Biegniemy do Europy” zaplanowanej na dzień 27 kwietnia 2003 r. (współfinansowanie przedsięwzięcia)
 7. Organizacja europejskiego mityngu sportowego – „Euro-igrce 2003”
  1. Organizatorzy: Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa, II LO w Gnieźnie, GARG
  2. Uczestnicy: reprezentacje szkół ponagimnazjalnych Powiatu Gnieźnieńskiego (11 szkół + Zespół Szkół Muzycznych), reprezentacja składa się z 20 osób (10 dziewcząt i 10 chłopców ur. w 1985 r. i młodszych)
  3. Termin: 20 maja godz. 10.00
  4. Miejsce: obiekty sportowe II LO w Gnieźnie
  5. Główne założenia imprezy: podniesienie wiedzy w zakresie problematyki integracji z Unią Europejską, podniesienie sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie nowego stylu spędzania wolnego czasu
  6. Sposób przeprowadzenia imprezy: w skład reprezentacji szkoły wchodzą uczniowie posiadający elementarną wiedzę na temat problematyki unijnej, charakteryzujący się jednocześnie sprawnością fizyczną. Uczniowie na przemian startują w prostych konkurencjach rekreacyjnych oraz quizie dotyczącym wiedzy z zakresu prawa europejskiego, integracji z UE, języków obcych, wiedzy ogólnej o krajach UE. Pytania i zadania nie będą o wysokim poziomie trudności – chodzi o wspólną zabawę.
  7. Nagrody: puchary Starosty Gnieźnieńskiego za 1,2 i 3 miejsce
 8. Działalność Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. – bieżąca informacja i pomoc w uzyskaniu wiadomości na temat UE. PCIE działa od poniedziałku do piątku od 8.00 – 16.00. Centrum powstało w roku 2001, na jesieni i do września 2002 r. funkcjonowało w ramach Wydziału Promocji i Rozwoju. Przekazanie Powiatowego Centrum Informacji Europejskiej do GARG – u pozwoliło na poszerzenie zakresu przekazywanych informacji o wiadomości z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw na rynku unijnym.
 9. Zamieszczenie na stronie internetowej powiatu informacji o UE (realizacja: Wydział Promocji i Rozwoju)
  1. Tematyka (już funkcjonująca na stronie):
   1. Rola samorządów i regionów w Unii Europejskiej
   2. Programy pomocowe Unii Europejskiej przeznaczone dla samorządów
   3. Euroregiony
   4. Jak UE wspiera najuboższe regiony
  2. Na bieżąco informacja o UE będzie poszerzana o działania na rzecz integracji, które mają miejsce na terenie powiatu