Przejrzysty Powiat

Powiat Gnieźnieński otrzymał certyfikat akcji „Przejrzysta Polska" organizowanej przez Gazetę Wyborczą przy wsparciu Fundacji Agory, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji im. Stefana Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Banku Światowego. Finał akcji "Przejrzysta Polska" i rozdanie dyplomów odbyło się w siedzibie Agory w Warszawie, w sobotę 4.03.2006 r.Swój akces do akcji masowej "Przejrzysta Polska" Starostwo Powiatowe w Gnieźnie zgłosiło w dniu 30.12.2004 r.

Jej pilotażowym etapem była akcja "Przejrzysta gmina" - roczny program dla piętnastu gmin i jednego powiatu (Chojnice, Łęczna, Nowa Dęba, Radlin, Sokółka, Białe Błota, Ełk, Kluczbork, Krosno Odrzańskie, Lesznowola, Łagów, Murowana Goślina, Myślenice, Nowosolna, Oława, Szczecinek). Na bazie doświadczeń z fazy pilotażowej eksperci opracowali uproszczony zestaw zadań na potrzeby drugiego etapu - akcji masowej.

Celem akcji było propagowanie postaw antykorupcyjnych i poprawa jakości życia publicznego.

Koordynatorem akcji „Przejrzysta Polska" w Starostwie Powiatowym była Pani Aurelia Łuczak – Sekretarz Powiatu.

Adresatem programu były jednostki samorządu terytorialnego, które zobowiązały się wprowadzić sześć zasad dobrego rządzenia:

Trzy spośród sześciu zasad to zasady dotyczące sposobu organizacji działania urzędu samorządowego tj. przejrzystości, partycypacji społecznej i braku tolerancji dla korupcji. Trzy kolejne zasady miały zastosowanie do realizowania przez administrację zadań publicznych. Przestrzegane ograniczają możliwości zachowań korupcyjnych w urzędach. Są to zasady: fachowości, przewidywalności i rozliczalności (odpowiedzialności).

Warunkiem otrzymania certyfikatu było realizacja sześciu zadań obowiązkowych. Starostwo Powiatowe regularnie raportowało realizację zadań za pomocą stworzonej na potrzeby programu platformie informatycznej. Zadania były weryfikowane pod kątem standardów przez zespół ekspertów.

Starostwo Powiatowe zrealizowało następujące zadania:

1. ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

Opracowano 68 kart najczęściej wykonywanych usług (wymagano 50 kart). Karty zawierają takie informacje jak: nazwa usługi, podstawa prawna, wykaz potrzebnych dokumentów, wysokość opłat, dokładnie określenie miejsca wykonywania usługi, określenie czasu realizacji usługi, informację o trybie odwoławczym. Istnieje procedura aktualizacji kart usług. Karty usług są dostępne na stronie internetowej powiatu oraz na terenie urzędu.

Starosta wydał stosowne zarządzenie w sprawie: wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie oraz ich sposobu aktualizacji.
2. ZASADA BRAKU TOLERANCJI DLA KORUPCJI

Kodeks etyczny jest tekstem stworzonym przez pracowników urzędu, który zawiera wartości i zasady jakimi kierują się urzędnicy. Tekst kodeksu jest znany wszystkim pracownikom.

Kodeks został przyjęty Zarządzeniem Starosty.

3. ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Zadanie było realizowane z udziałem organizacji pozarządowych. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa zakres współpracy i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi , sposób dotowania organizacji, powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, sposób monitorowania współpracy z organizacjami pozarządowymi , zasady komunikacji samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego powołano Komisję Konsultacyjną Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4. ZASADA PRZEWIDYWALNOŚCI

Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i Plan Rozwoju Lokalnego obejmuje wszystkie obszary działania w perspektywie wieloletniej. Sporządzenie planu zostało poprzedzone wnikliwą analizą obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej na obszarze powiatu. Zarówno Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego jak i Plan Rozwoju Lokalnego zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego.

Podjęto Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2006-2013 i Uchwałę Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie: przyjęcia „Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego" na lata 2006-2013.

5. ZASADA FACHOWOŚCI

Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego wprowadzono procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

6. ZASADA ROZLICZALNOŚCI

Informator zawiera zrozumiałe informacje o tym, że każdy mieszkaniec ma prawo znać budżet oraz w jaki sposób budżet jest tworzony i w jaki sposób można zgłaszać wnioski do budżetu. W informatorze przedstawione są dane z trzech ostatnich lat, są to informacje na temat dochodów i wydatków powiatu podane w przystępnej formie. Dochody i wydatki powiatu są przedstawione w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego powołano zespół zadaniowy odpowiedzialny za przygotowanie informatora budżetowego dla mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego pt. „Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy" w ramach programu „Przejrzysta Polska" na 2005 rok.

Efektem akcji jest utrwalenie pozytywnych zmian w samorządach, tak by stały się widoczne dla mieszkańców, a także potencjalnych inwestorów dla których ważne będą efekty akcji - aktualne informacje zawarte w strategiach, czytelne procedury i jednoznaczne decyzje urzędnicze.

Akcja zakończyła się w lutym 2006 roku. Przystąpiło do niej 775 samorządów z całej Polski (tj. niespełna 1/3 samorządów powiatowych i gminnych ogółem istniejących w Polsce*) a 403 samorządy otrzymały Certyfikat akcji „Przejrzysta Polska".

* Według danych GUS w dniu 1 stycznia 2005 r. w Polsce było 16 województw, 314 powiatów, 65 miast na prawach powiatu oraz 2478 gmin.

Aurelia Łuczak