Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Informacja dotycząca odbudowy, remontów i rozbiórek Obiektów budowlanych uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

W dniu 17.08.2017r. opublikowane zostało (weszło w życie w dniu 18.08.2017r.)

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów określające gminy powiatu gnieźnieńskiego poszkodowane w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017r.
Na terenie powiatu gnieźnieńskiego są to następujące gminy:

1. gmina Czerniejewo
2. miasto Gniezno
3. gmina Gniezno
4. gmina Łubowo
5. gmina Mieleszyn
6. gmina Niechanowo
7. gmina Trzemeszno

W/w rozporządzenie uruchomiło ustawę o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz.U. z 2016r. Poz. 1067).

Zgodnie z art.6 w/w ustawy nie wymaga zgłoszenia Staroście Gnieźnieńskiemu remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:

1. obiektów liniowych z wyjątkiem linii kolejowych
2. budowli regulujących na wodach oraz urządzeń wodnych
3. obiektów budowlanych o kubaturze poniżej 1000m3; nie wyższych niż 12 m nad poziomem terenu
4. innych obiektów budowlanych wymienionych w art.29 ust.1 ustawy Prawo Budowlane.


Wobec powyższego, nie potrzeba zgłaszać remontu budynków, w tym mieszkalnych, jeżeli mają one kubaturę mniejszą niż 1000m3 i nie wyższych niż 12 m. Oznacza to, że mieszkańcy gmin, w których miało miejsce działanie żywiołu nie muszą załatwiać żadnych formalności budowlanych, pod warunkiem, że zaplanowane przez nich prace będą remontem w rozumieniu Prawa Budowlanego, czyli wykonaniem robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Wyjątek stanowią budynki wpisane do rejestru zabytków.
W takim przypadku należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Ustawa przewiduje także prostsze zasady odbudowy zniszczonych doszczętnie budynków. Przez odbudowę należy rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się użycie materiałów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Nie będzie potrzebne pozwolenie na budowę, wystarczy zgłosić zamiar odbudowy w Starostwie. Jeżeli po upływie 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia nie będzie sprzeciwu, można przystąpić do odbudowy. Przepisy nie wymagają także przygotowania projektu budowlanego. Wystarczą niezbędne szkice i rysunki określające sposób wykonania odbudowy.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 cyt. Ustawy zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga wyłącznie odbudowa:

1. obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym, określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym
2. obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000m3 i nie wyższych niż 12 m nad poziom terenu z wyjątkiem obiektów gospodarczych i składowych usytuowanych na działkach siedliskowych

W zgłoszeniu (art.8 ustawy) określa się zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia dołącza się, w zależności od potrzeb odpowiednie szkice i rysunki. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku nie uzupełnienia tych dokumentów – sprzeciwia się w drodze decyzji. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się przed zamierzonym terminem wykonania odbudowy. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwił się odbudowie w drodze decyzji.

Uzyskanie pozwolenia na budowę w trybie spec-ustawy wymaga odbudowa:

1. obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków
2. obiektów budowlanych o kubaturze większej niż 1000m3 i wyższych niż 12 m nad poziom terenu

Tam, gdzie budynki będą miały więcej niż 1000m3 i będą wyższe niż 12 m nie uniknie się pozwolenia na budowę. Jednak i tu obowiązuje uproszczony tryb postępowania. Decyzja powinna zostać wydana przed upływem 14 dni. Ma ona też wymiar natychmiastowej wykonalności, czyli nie trzeba czekać, aż stanie się ona ostateczna.
Do wniosku o pozwolenie na budowę (art.9 ustawy) dotyczącego obiektu budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu dołącza się projekt architektoniczno-budowlany oraz szkic usytuowania obiektu, sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej przed wydaniem pozwolenia na budowę w zakresie odbudowy obiektu budowlanego sprawdza:

1. zgodność projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami aktów prawa miejscowego
2. kompletność projektu architektoniczno-budowlanego
3. wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane
4. posiadanie opinii Zespołu Opiniowania Dokumentacji

Do użytkowania obiektu budowlanego, na odbudowę którego jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, o którym mowa w art.7 ust.2, można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu organu administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu budowy.

Uproszczone przepisy wynikające z ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu stosuje się przez okres 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dotyczącego gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017r. (Dz.U z 2017 poz.1547) tj. od 18.08.2017r.2017-08-24
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21356134

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno