Strona główna Mapa serwisu Kontakt
Bezpłatne badania mammograficzne                        W związku z nawałnicą, która miała miejsce 11 sierpnia b.r. istnieje możliwość uzyskania zasiłku celowego dla osób lub rodzin najbardziej poszkodowanych. Wszelkich informacji udzielają Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie i urzędy gmin w zależności od miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. Informacji udziela także Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w godz. 7.30-15.30 TEL 61 424 66 22, po godzinach pracy 508049106         Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                        Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem               Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gnieźnie        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

14,5 mln zł na szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim!

Powiat Gnieźnieński z impetem wchodzi w „erę zawodowców”. Ponad 14,5 mln zł zostanie przeznaczonych w najbliższych latach na poprawę szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim.

Samorząd powiatowy prawdopodobnie otrzyma dofinansowanie na trzy projekty - dwa z kasy unijnej i jeden ze środków krajowych.

Największa pula środków, bo niemal 11 mln zł, zostanie skierowana na dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy. Nastąpi przebudowa i remont istniejących pracowni, pomieszczeń warsztatowych w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego oraz przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego w Gnieźnie, wraz z remontem infrastruktury technicznej. Zostaną również doposażone stanowiska egzaminacyjne w CKP w celu utworzenia ośrodka egzaminacyjnego w zawodach objętych projektem, a także szkolne pracownie kształcenia zawodowego.

W ramach kolejnego projektu, niespełna 2 mln zł zostaną przeznaczone na przeprowadzenie termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego. W wyniku wykonanych prac nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej budynku aż o 73,58%.

Trzeci komplementarny projekt, do dwóch wyżej wymienionych, na kwotę 1,8 mln zł ma na celu przeprowadzenie skoordynowanych działań dla wybranych (w wyniku rekrutacji) szkół kształcenia zawodowego w powiecie gnieźnieńskim, zmierzających do indywidualnego wsparcia ucznia w zdobyciu wykształcenia i przejściu do zatrudnienia.

PROJEKT NR 1

„Poprawa jakości edukacji zawodowej w powiecie gnieźnieńskim – dostosowanie infrastruktury edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFRR w ramach OSI, działanie 9.3.2; projekt infrastrukturalny)

Całkowita wartość projektu: 10 884 037,01 zł

Wartość dofinansowania (85%): 9 251 431,44 zł

Wkład własny: 1 632 605,57 zł

Projekt zakłada wdrożenie koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowego w powiecie gnieźnieńskim polegającej na rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej oraz centralizacji działań w zakresie szkolnictwa zawodowego. Ośrodkiem rozwoju ma być Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie, które będzie koordynować i wspierać wszystkie szkoły zawodowe w regionie w zakresie kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, kursów zawodowych oraz przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych w zawodzie.

W tym celu CKP podpisze porozumienia o formach współpracy ze szkołami:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie,

 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3,

 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1,

 5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych,

 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie.

W ramach realizowanego projektu można wyróżnić następujące zadania:

    1. rozwój Centrum Kształcenia Praktycznego, który obejmie:

 • adaptację i rozbudowę istniejącego budynku stacji kontroli pojazdów na potrzeby budynku dydaktyczno-administracyjnego (w tym sale wykładowe, sala konferencyjna, pomieszczenia administracyjne oraz socjalne) o łącznej powierzchni użytkowej 963,5 m2 w dwóch kondygnacjach i jego podstawowe wyposażenie (budynek B),

 • roboty adaptacyjno-remontowe pomieszczeń warsztatowych (wymiana podłóg, remont ścian i sufitów) prowadzące m.in. do powstania stanowisk egzaminacyjnych oraz doposażenia w nowoczesne sprzęty warsztatowe (budynek A),

    1. doposażenie stanowisk egzaminacyjnych w CKP w celu utworzenia środka egzaminacyjnego na kwalifikacje w zawodach objętych projektem,

    2. doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w sprzęty wykorzystujące nowoczesne technologie.

Podstawowe roboty budowlane w ramach projektu będą obejmować remonty pomieszczeń, wymianę posadzek, wymianę stolarki drzwiowej, przebudowę stołówki uczniowskiej, zaplecza socjalnego, w tym szatni dla kobiet i mężczyzn (w ramach budynku A), przebudowę z nadbudową budynku stacji kontroli pojazdów, ze zmianą sposobu użytkowania na budynek dydaktyczno-administracyjny (w ramach budynku B).

W ramach projektu w budynku CKP planuje się remont i wyposażenie następujących pracowni dydaktycznych:

 • Pracownia obróbki ręcznej metalu

 • Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

 • Laboratorium metrologii i badań wytrzymałościowych

 • Pracownia obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

 • Pracownia obróbki cieplnej metalu

 • Pracownia technologii mechanicznej

 • Pracownia automatyki przemysłowej

 • Pracownia montażu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych

 • Spawalnia

 • Pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych

 • Pracownia budowlana

 • Pracownia montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych

 • Pracownia budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych

 • Pracownia diagnostyki samochodowej

 • Pracownia mechatroniki samochodowej

 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej

Z wyposażonych pracowni będą korzystać przede wszystkim uczniowie szkół, które nie posiadają warunków na utworzenie pomieszczeń warsztatowych w obrębie swoich budynków tj. np. ZSP nr 2 i ZSP nr 3, a także ZSP nr 1 (w nowym zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki).

W budynku CKP powstaną również stanowiska egzaminacyjne, które umożliwią zdobywanie wymaganych uprawnień formalnych niezbędnych do wykonywania danego zawodu.

Projekt zakłada również wyposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w sześciu szkołach zawodowych:

 • W ZSP nr 1 zostaną doposażone: warsztaty szkolne (technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik rolnik), warsztaty szkolne (technik żywienia i usług gastronomicznych), a także pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP nr 2 zostaną doposażone: pracownia montażu i konserwacji instalacji elektrycznych (technik elektryk), pracownia rysunku technicznego (technik pojazdów samochodowych), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP nr 3 zostaną doposażone: pracownia fryzjerska (technik usług fryzjerskich), pracownia rysunku technicznego (technik budownictwa), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSEO zostaną doposażone: pracownia urządzeń techniki komputerowej/pracownia aplikacji internetowych (technik informatyk), pracownia gospodarki materiałowej (technik logistyk), pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W SOSW zostaną doposażone: warsztaty szkolne (stolarz), warsztaty szkolne (krawiec), a także pracownia komunikacji w języku obcym - do nauczania we wszystkich zawodach.

 • W ZSP w Witkowie zostaną doposażone: pracownia obsługi gości (technik żywienia i usług gastronomicznych), pracownia gastronomiczna i pracownia urządzeń techniki komputerowej/pracownia aplikacji internetowych (technik informatyk).

PROJEKT NR 2

Roboty termomodernizacyjne w CKP w Gnieźnie” (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Wartość projektu 1.911.337,00 zł

Propozycja pożyczki z WFOŚiGW z możliwością umorzenia do wysokości 40% jej wartości.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie robót termo-modernizacyjnych w Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. Słowackiego 45/47 w Gnieźnie.

Zakres robót termomodernizacyjnych w CKP w Gnieźnie obejmie:

 • likwidację kotłowni węglowej o mocy znamionowej 75 kW,

 • docieplenie dachu (3766,42 m2) oraz ścian (1494,07 m2) wraz z wymianą rynien, opierzenia i instalacją odgromową,

 • wymianę stolarki okiennej oraz bram warsztatowych (176,81 m2),

 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,

 • wymianę punktów oświetleniowych na energooszczędne typu LED,

 • zastosowanie odnawialnych źródeł energii - pompa ciepła (5,16 kW).

PROJEKT NR 3

Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy” (projekt współfinansowany ze środków unijnych z programu WRPO 2014+, z EFS w ramach OSI, działanie 8.3.1 „tzw. projekt miękki”)

Całkowita wartość projektu: 1 799 599,14 zł

Wartość dofinansowania (90%): 1 529 659,26 zł EFS i 89 979,96 zł BP tj. 1 619 639,22 zł

Wkład własny: 179 959,92 zł

Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2021.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz ułatwienie 347 uczniom/uczennicom (128 kobiet, 219 mężczyzn) z wybranych szkół ponadgimnazjalnych – ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3, Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie oraz ZSP w Witkowie, przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez:

 • efektywne doradztwo zawodowe (dla 347 uczestników projektu),

 • system staży/praktyk zawodowych realizowanych w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami dla 300 uczestników, w tym 111 kobiet oraz system kursów i szkoleń dostosowujący kwalifikacje uczniów do oczekiwań pracodawców (dla 347 uczestników projektu) do końca sierpnia 2021 r.

 • w celu dostosowania poziomu kształcenia zawodowego do wymogów stawianych przez rynek pracy w ramach projektu zakłada się przeszkolenie 10 nauczycieli/nauczycielek (3 kobiet, 7 mężczyzn) kształcenia zawodowego i instruktorów/instruktorek praktycznej nauki zawodu w zakresie studiów podyplomowych i szkoleń oraz podniesienie kompetencji 3 osób (2 kobiet, 1 mężczyzny) prowadzących doradztwo zawodowe do końca sierpnia 2021 r.2017-04-04
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 24-10-2017 r.    Licznik Odwiedzin20761159

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno