Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

XVII SESJA RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO V KADENCJI 29 grudnia 2015 roku

W związku z uroczystościami pogrzebowymi śp. Krzysztofa Szkudlarka, Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo, rozpoczęcie XVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, zwołanej na dzień 29 grudnia 2015 roku, nastąpi o godzinie 14.30.

Posiedzenie wspólne Komisji dnia 29 grudnia 2015 roku rozpocznie się: w części I o godzinie 10.00, natomiast część II, właściwa dla posiedzenia Komisji Finansowej, Komisji Oświaty oraz Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej, rozpocznie się o godzinie 11.30. Posiedzenie Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbędzie się w przerwie sesji Rady Powiatu.Porządek obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 6. Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2028:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2016 – 2028,
  • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego,
  • dyskusja nad projektem uchwały,
  • głosowanie uchwały.
 7. Uchwalenie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016:
  • przedstawienie projektu uchwały,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2016,
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok,
  • opinie stałych komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, e) opinia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, powołanej na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, f) dyskusja nad projektem uchwały, g) głosowanie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: zmiany uchwały Nr II/6/2014 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania stałych Komisji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego i ustalenia ich składów osobowych, zmienionej uchwałą Nr VI/35/2015 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 stycznia 2015;
  • w sprawie: w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na Telewizję Szpitalną w budynkach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie przy ul. św. Jana 9, ul. 3 Maja 37, ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 4, na okres powyżej 3 lat (od 6 – 10 lat);
  • w sprawie: przekazania przez Powiat Gnieźnieński darowizny nieruchomości położonej w Mnichowie;
  • w sprawie: przyjęcia Regulaminu nagradzania uczniów za wybitne osiągnięcia;
  • w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIX/196/2008 z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół i placówek oświatowych w Powiecie Gnieźnieńskim;
  • w sprawie: ufundowania stypendium naukowego im. Jana Pawła II dla doktoranta studiującego w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • w sprawie: ufundowania stypendiów socjalnych dla studentów pochodzących z Ukrainy i studiujących w Instytucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gnieźnieński;
  • w sprawie: zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin;
  • w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Finansowej Rady Powiatu Gnieźnieńskiego na 2016 rok;
  • w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi Pani D. B. na działanie Starosty Gnieźnieńskiego;
  • w sprawie: emisji obligacji przez Powiat Gnieźnieński oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
  • w sprawie: określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 10. Wolne głosy i informacje.
 11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Igliński


Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

2015-12-28
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Wtorek 12-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21372477

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno