Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego przyjęta

Na XXVII sesji Rady Powiatu Gnieźnieńskiego, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2005 roku została przyjęta jednogłośnie Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013.
Dla przypomnienia Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego została przygotowana jako deklaracja przyszłego stanu Powiatu, do którego będą dążyli zarówno jego mieszkańcy jak i władze samorządowe w ciągu najbliższych 8 lat.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego to scenariusz „przyszłości", której się pragnie, to określenie ram działania, w których dokona się transformacja sytuacji obecnej na projektowaną.
Strategia określa możliwe do osiągnięcia cele strategiczne oraz cele operacyjne, które będą realizowane poprzez starannie dobrane i możliwe do realizacji zadania. Rozwinięciem Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego będzie Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006 - 2013, który będzie zawierał propozycje działań wynikających z zadań, celów operacyjnych i celów strategicznych.
Strategia pozwala rozwiązać najważniejsze problemy Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez realizację zadań publicznych o charakterze ponadgminnym w zakresie:

Strategię Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego opracowano na podstawie analizy SWOT, której poddano Powiat Gnieźnieński. Analizę tą oparto o "Raport o stanie Powiatu Gnieźnieńskiego". Raport ten stanowi oddzielny i niezależny dokument, stanowiący załącznik do niniejszej Strategii.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego stworzona została przy znaczącym udziale władz Powiatu, społeczności Powiatu i organizacji pozarządowych (czyli wszystkich, którzy mieli pomysły i byli chętni do pracy nad Strategią.
Strategia Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego jest zgodna z zapisami zawartymi w Narodowym Planie Rozwoju oraz w Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

  • Tekst
    Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego


    Juliusz Trojanowski