Start ZPORR 3.4 - do 65% dotacji dla mikroprzedsiębiorstw

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Wdrażająca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) wyznaczył Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie do wdrażania na terenie woj. wielkopolskiego Działania 3.4 - Mikroprzedsiębiorstwa.

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. Projekty obu typów dotyczą takich usług i inwestycji, które przyczynia się do zwiększenia zdolności przetrwania i kontynuacji działania nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, unowocześnienia zarówno ich sposobu funkcjonowania, jak i wyposażenia, a w konsekwencji dostosowania do konkurencji na Jednolitym Rynku Europejskim.

Budżet na wsparcie finansowe projektów w ramach Działania 3.4 na terenie województwa wielkopolskiego wynosi 4 miliony euro ze środków publicznych, w tym 3 miliony euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 1 milion euro z budżetu państwa.

Beneficjenci to mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

Z pomocy nie może jednak skorzystać podmiot prowadzący przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, których nie obejmuje powyższa definicja, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

Formy i wysokość wsparcia:
Poziom dofinansowania ze środków publicznych dla indywidualnego projektu doradczego:

Dotacja dla indywidualnego projektu inwestycyjnego:

Dofinansowywane będą wyłącznie projekty realizowane na terenie województwa wielkopolskiego (projekty doradcze na rzecz firm, które posiadają siedzibę na terenie woj. wielkopolskiego oraz projekty inwestycyjne zlokalizowane na terenie woj. wielkopolskiego).

Wnioski o pomoc finansową wypełnione w Generatorze Wniosków wraz z załącznikami należy składać do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) dla województwa wielkopolskiego, której funkcję pełni Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, gdzie będą one poddawane ocenie formalnej i merytorycznej. Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej ARR S.A w Koninie w ciągu 60 dni od wyznaczonych terminów składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków ubiegania się o pomoc finansową znajdują się w

wytycznych dla wnioskodawców.

Ustalono następujące terminy składania wniosków:

I termin: 15.02.2005
II termin: 16.05.2005
III termin: 19.08.2005
IV termin: 25.10.2005
każdorazowo do godziny 15.00.

Informacje telefoniczne nt. Działania 3.4 można uzyskać pod nr tel.:

  • GARG - Punkt Konsultacyjny Gniezno (061) 426 45 34
  • Zamiejscowy Punkt Informacyjny ZPORR w Gnieźnie (061) 425 02 90

    Pytania można kierować na adres biuro@garg.pl oraz zporr@arrkonin.org.pl. Więcej informacji również na stronie internetowej www.zporr.gov.pl. oraz www.arrkonin.org.pl