Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dobro uczniów – głównym powodem konsolidacji szkół w Trzemesznie

Niepokojące wskaźniki demograficzne, poprawa jakości kształcenia, pogarszająca się kondycja finansowa samorządu powiatowego wynikająca ze spadku wysokości subwencji oświatowej, jak również chęć podtrzymania długoletnich tradycji – to główne powody konsolidacji szkół ponadgimnazjalnych w Trzemesznie.

O stanie zaawansowania prac mających związek z reorganizacją trzemeszeńskich szkół na konferencji prasowej w dniu 11 stycznia br. poinformował Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego.

Istota zmian

Decyzja w sprawie przekształceń placówek oświatowych w Trzemesznie została podjęta w roku 2012. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła w dniu 28 czerwca 2012 roku uchwałę nr XXIV/151/2012 w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie, złożonego z: Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego, zaocznego Liceum Uzupełniającego dla dorosłych oraz zaocznej Szkoły Policealnej dla dorosłych. Z kolei w dniu 27 września 2012 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XXVI/170/2012 w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Dotychczas w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego funkcjonowały: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Technikum, zaoczne Technikum dla dorosłych oraz Technikum Uzupełniające dla dorosłych.

Z nowym rokiem szkolnym 2013 / 2014 powstanie jedna placówka oświatowa - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przy pl. Michała Kosmowskiego 5 w Trzemesznie, w skład którego wejdą: Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego, Technikum, zaoczne Technikum dla dorosłych, Technikum Uzupełniające dla dorosłych, Liceum Ogólnokształcące im. Michała Kosmowskiego, Liceum Profilowane oraz zaoczne Liceum Uzupełniające dla dorosłych. Nowo utworzona szkoła będzie się mieściła w budynku przy pl. Michała Kosmowskiego 5, czyli w aktualnej siedzibie Zespołu Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego.

Co z budynkiem po Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie?
W najbliższych dniach zostanie skierowane pismo do Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno informujące, iż z dniem 1 września 2013 roku w budynku przy ul. Mickiewicza 33, w którym obecnie funkcjonuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 33 nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne. Budynek posiada 10 pomieszczeń do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz szereg pomieszczeń pomocniczych.

Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego wyraża pełną gotowość i otwartość do podjęcia rozmów z władzami Gminy Trzemeszno w powyższym zakresie.

Czy zmiany były konieczne ?
Wskaźniki demograficzne oraz kondycja finansowa samorządu powiatowego to dwa główne czynniki decydujące o konieczności podjętych działań. Zgodnie z danymi na temat stanu i struktury ludności od roku 2000 oraz perspektywami demograficznymi do roku 2030 włącznie wynika, że liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie Gnieźnieńskim w przeciągu 30 lat zmniejszy się o około 40 % ! Już dziś zatem należy podjąć działania, aby sprostać realiom oświatowym czekającym samorząd powiatowy w najbliższej perspektywie.

Od kilku lat systematycznie obniża się liczba uczniów w szkołach Powiatu Gnieźnieńskiego co skutkuje zmniejszaniem się wielkości subwencji oświatowej. Problem ten dotyka jednak większości samorządów lokalnych w Polsce. Umiejętne odczytywanie w odpowiednim czasie trendów i wskaźników demograficznych może zapobiec drastycznym skutkom pogarszającej się sytuacji w zakresie finansowania oświaty. Decyzje podjęte w odpowiednim czasie wymagają jednak współpracy i zrozumienia różnorodnych środowisk lokalnych, tak aby możliwe było wypracowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań, przy założeniu, że zmiany te mają na celu przede wszystkim dobro uczniów.
Subwencja oświatowa przekazana w roku 2012 na Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie wyniosła 3 386 757,22 zł. a ubiegłoroczne wydatki związane z prowadzeniem szkoły zostały poniesione na poziomie 4 573 033,44 zł. Zatem na koniec 2012 roku różnica między subwencją oświatową a poniesionymi wydatkami wyniosła: - 1 186 276,22 zł. Z kolei subwencja oświatowa w roku 2012 na utrzymanie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie wyniosła 1 495 783,69 zł. a wydatki na koniec 2012 roku oscylowały na poziomie 2 099 141,22 zł. Oznacza to, że różnica między subwencją a wydatkami na prowadzenie szkoły wyniosła: - 603 357,53 zł. Uwzględniając ubiegłoroczne dochody wygenerowane przez ZSP na poziomie 258 000 zł. różnica ta ostatecznie wyniosła: - 345 357,53 zł. Po zsumowaniu obu w/w wartości wychodzi kwota: - 1 531 633,75 zł.

Warto nadmienić, iż wg danych na dzień 30 września 2011 roku, na podstawie których była obliczana subwencja oświatowa dla obu szkół w roku 2012, w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie uczyło się 625 uczniów, z czego 375 uczniów w Gimnazjum ( zadanie własne gminy !) i 250 uczniów w Liceum. Z kolei do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie, zgodnie z danymi na dzień 30 września 2011 roku, uczęszczało 239 uczniów.

Reasumując, Powiat Gnieźnieński w roku 2012 dopłacił ponad 1 530 000 zł. do obu szkół ponadgimnazjalnych w Trzemesznie. Stało się to kosztem innych placówek oświatowych prowadzonych przez powiat.

Warto dodać, iż subwencja oświatowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na wszystkie podległe placówki oświatowe w roku 2012 wyniosła 62 715 762,00 zł. Na chwilę obecną kwota ogólna subwencji pokrywa bieżące potrzeby oświatowe powiatu, jednak przy szkołach, gdzie koszty funkcjonowania są zdecydowanie wyższe ponad subwencję, odbywa się to kosztem np. braku koniecznych wydatków w innych placówkach. Stąd, szukanie rozwiązań o charakterze ekonomicznym, przy uwzględnieniu sytuacji demograficznej oraz potrzeb inwestycyjnych w szkołach ma na celu przede wszystkim poprawę jakości kształcenia. Nie znajduje także uzasadnienia fakt kierowania tak znacznych środków na dwie placówki kosztem innych.

W przypadku obu szkół trzemeszeńskich zdecydowany wpływ na zły wynik finansowy mają takie czynniki jak: mała liczba uczniów w szkole, wysoki odsetek nauczycieli przypadających na 100 uczniów, wysoki udział wynagrodzeń nauczycieli w całkowitych wydatkach bieżących (87,40%) oraz pogarszający się stan techniczny budynków, co jest związane z koniecznością coraz wyższego lokowania środków na remonty. Dodatkowo, jeśli chodzi o Zespół Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie jest to jedyny przypadek wśród wszystkich szkół prowadzonych przez powiat, gdzie szkolnictwo na poziomie gimnazjum jest prowadzone nie przez gminę, lecz przez samorząd powiatowy. Połączenie przed laty kształcenia gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego wynikało z faktu, że Gmina Trzemeszno nie dysponowała budynkiem, w którym mogliby się kształcić uczniowie w ramach nowo utworzonego gimnazjum. Natomiast aktualnie zauważalny jest trend ‘odpływu’ młodzieży po skończeniu gimnazjum do innych szkół. Można domniemywać, iż po trzech latach nauki w danym środowisku młodzież odczuwa potrzebę zmiany, co powoduje permanentny spadek liczby uczniów w liceum. Prowadzi to do poważnych problemów związanych z naborem do poszczególnych szkół ponadgimnazjalnych w Trzemesznie.

Zatem, z punktu widzenia zadań powiatu, połączenie dwóch placówek ponadgimnazjalnych ma uzasadnienie merytoryczne (tj. uporządkowanie zadań: szkolnictwo gimnazjalne – zadanie własne gminy, szkolnictwo ponadgimnazjalne – zadanie własne powiatu), jak również jest zgodne ze spadkowymi perspektywami demograficznymi oraz rachunkiem ekonomicznym. Inne propozycje zmian nie rozwiązują w/w problemów, a jedynie odsuwają je w czasie czyniąc je jeszcze bardziej trudnymi do rozwiązania w przyszłości.

Okres przejściowy wrzesień 2012 – wrzesień 2013.
Po podjęciu wspomnianych uchwał przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego oraz po kilku spotkaniach konsultacyjnych strony (tj. powiat i gmina) podjęły decyzję o powołaniu zespołu ds. zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym na terenie Gminy Trzemeszno. Burmistrz Krzysztof Dereziński wskazał do zespołu ze strony Gminy Trzemeszno siebie samego, a także sekretarza gminy - Tomasza Gorczyckiego oraz Krzysztofa Szapowała, Przewodniczącego Komisji Gospodarki Finansowej, Rozwoju Gospodarczego i Obszarów Wiejskich Rady Miejskiej w Trzemesznie. Z kolei ze strony Powiatu Gnieźnieńskiego w pracach zespołu uczestniczy Aleksandra Kuźniak Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Jerzy Paweł Lubbe. Zespół ma na bieżąco konsultować wszystkie ważne obszary związane z dokonywanymi przekształceniami.

Zespół pracuje w oparciu o harmonogram czynności związanych z rozwiązaniem obu dotychczasowych placówek i utworzeniem w to miejsce nowego zespołu szkół przyjęty przez Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego. W ramach niniejszego harmonogramu do końca stycznia 2013 roku przewiduje się przeprowadzenie spotkania informacyjnego z rodzicami obu szkół na temat spodziewanych zmian. Jednocześnie zaplanowano, że do końca marca br. zostanie przekazana nauczycielom szczegółowa informacja na temat wszelkich zmian związanych z reorganizacją sieci szkół oraz na temat zmian w kwestii spraw pracowniczych. Na chwilę obecną przedstawiciele powiatu odbyli po dwa spotkania informacyjne z radami pedagogicznymi w obu szkołach. Do końca maja br. planuje się przygotowanie i podpisanie wszystkich stosownych dokumentów wynikających ze stosunku pracy. W okresie wakacyjnym winno nastąpić przygotowanie pomieszczeń do funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Harmonogram koniecznych czynności obejmuje również całość spraw związanych z inwentaryzacją składników majątku obu szkół, jak również wszelkie kwestie o charakterze fiskalno – podatkowym.

2013-01-13
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429720

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno