Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Tradycyjna ochrona roślin i inżynieria genetyczna w rolnictwie

Dnia 23.10.2012 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyła się konferencja dotycząca tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz sympozjum z zakresu zdrowia środowiskowego.

Konferencja i sympozjum zostały zorganizowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie we współpracy z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych (Delegatura w Gnieźnie) i Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Gnieźnie w ramach przedsięwzięcia pn. „Podnoszenie świadomości proekologicznej mieszkańców oraz propagowanie i realizacja zasad zrównoważonego rozwoju poprzez konkursy i inne imprezy upowszechniające wiedzę ekologiczną” i dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Uczestników konferencji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem (ponad 100 osób) powitała Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego - Alina Kujawska – Matanda. Wśród zaproszonych gości znaleźli przedstawiciele Starostwa Gnieźnieńskiego, Konińskiego, Poznańskiego, Wągrowieckiego i Wrzesińskiego, przedstawiciele miast i gmin powiatu gnieźnieńskiego, przedstawiciele instytucji rolniczych, Powiatowego Zarządu Kół Pszczelarzy, przedsiębiorcy, rolnicy, studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie oraz młodzież z I i III Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Starosta Gnieźnieński – Dariusz Pilak zwracając uwagę na ponadlokalny jej zasięg i istotę poruszanych tematów z zakresu Genetycznie Modyfikowanych Organizmów i budowania społecznej świadomości o znaczeniu zrównoważonego systemu gospodarowania zgodnego z naturą oraz zdrowia środowiskowego. Konferencję poprowadziła Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Magdalena Musiałowicz.

Pierwsza część dotyczyła tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie. Problematyka GMO budzi duże zaniepokojenie społeczne, dlatego wszelkie działania w tej sprawie, a także kroki legislacyjne powinny być podejmowane z niezwykłą wnikliwością przy prowadzeniu stałego monitoringu produkcji rolnych oraz stanu środowiska. Kwestii upraw GM oraz żywności towarzyszy wiele niejasności i wątpliwości.

Aby przybliżyć tematy dotyczące GMO do wygłoszenia prelekcji zaproszono: dr Beatę Dudzińską – Bajorek z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie i mgr inż. Martę Kędzierską. Prelegentki odpowiedziały na pytanie czy „Rośliny genetycznie modyfikowane w rolnictwie są przyszłością czy zagrożeniem ?” przedstawiając definicję GMO, przykłady rekombinacji genów, zastosowanie w medycynie, przemyśle i przede wszystkim w ochronie środowiska i rolnictwie. Prezentację zakończono zestawieniem korzyści i potencjalnych zagrożeń roślin genetycznie modyfikowanych.

Prelekcję nt. „Strefy buforowe – uwarunkowania i ograniczenia podczas wykonywania zabiegów z użyciem środków ochrony roślin” wygłosił dr hab. Roman Kierzek z Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu zwracając uwagę na konieczność ograniczania zagrożeń dla środowiska związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin poprzez racjonalne wykonywanie zabiegów chemicznych i precyzyjną technikę opryskiwania, na którą składają się nowe rozwiązania techniczne i procedury właściwego postępowania ze ś. o. r. oraz poprzez wprowadzenie stref ochronnych o zróżnicowanej szerokości podczas opryskiwania roślin. Szerokość tych stref powinna uwzględniać realne zagrożenia dla środowiska, w tym głównie dla wód powierzchniowych.

Druga część spotkania dotyczyła kwestii zdrowia środowiskowego. Środowisko dostarcza człowiekowi zasobów niezbędnych do jego egzystencji. Wraz z rozwojem gospodarki i techniki człowiek zaczął wykorzystywać środowisko w sposób niekonwencjonalny, doprowadzając do jego przekształcenia. Człowiek niszcząc swoje środowisko zewnętrzne niszczy siebie. Dlatego bardzo ważnym elementami środowiska wpływającymi bezpośrednio na nasze zdrowie jest jakość wody przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego. Aby wyjaśnić relację pomiędzy wpływem elementów środowiska na zdrowie człowieka do wygłoszenia prelekcji zaproszono Grażynę Bernaciak, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie. W swojej wystąpieniu prelegentka opowiedziała o tym, jak jakość wody przeznaczonej do spożycia i czystość powietrza atmosferycznego wpływa na zdrowie mieszkańców Powiatu Gnieźnieńskiego.

Kolejny temat, który poruszono na sympozjum dotyczył projektu „Odświeżamy nasze miasta”. Zaprezentowała go Ewa Cybułka z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Koncepcja projektu „Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)” powstała w Głównym Inspektoracie Sanitarnym (GIS) w związku z niepokojącą sytuacją epidemiologiczną dotyczącą palenia tytoniu w Polsce. Głównym zadaniem projektu jest poprawa egzekwowania i wzrost przestrzegania postanowień ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, a także zapoznanie społeczeństwa ze szkodliwymi skutkami zdrowotnymi dymu tytoniowego dla czynnych i biernych palaczy. Za realizację projektu odpowiedzialny jest Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Wojewódzkimi i Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi. Zawiązano także lokalną koalicję, w skład której weszli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Policji, Straży Miejskiej, mediów, Medyczne Studium Zawodowe w Gnieźnie.

Program konferencji i sympozjum obejmował również możliwość zadawania pytań. Uczestnicy konferencji skorzystali z tej możliwości zadając wiele ciekawych pytań. Żywa dyskusja pozwoliła rozwiązać wątpliwości zarówno z zakresu ochrony roślin, inżynierii genetycznej i zdrowia środowiskowego.

Uczestnicy konferencji oprócz materiałów przygotowanych przez prelegentów, otrzymali również materiały informacyjno-promocyjne. Bezpłatnie przekazał je Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gnieźnie.

Merytoryczny program konferencji, a także udział w niej specjalistów stworzył uczestnikom możliwość uzyskania kompetentnych informacji nt. tradycyjnej ochrony roślin i inżynierii genetycznej w rolnictwie oraz wpływu elementów środowiska na zdrowie człowieka.

Duża liczba uczestników obecnych na konferencji oraz wypełnione przez nich ankiety wskazują na zainteresowanie przedmiotową tematyką i ukazują potrzebę organizacji kolejnych konferencji w przyszłości.2012-10-25
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21386277

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno