Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konsultacje społeczne w gnieźnieńskim starostwie

27 lipca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gnieźnie odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych, zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przy współudziale Powiatu Gnieźnieńskiego.

Konsultacje dotyczyły dokumentów określających działania zmierzające do przywrócenia odpowiedniej jakości powietrza. Omówione zostały: „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy: gnieźnieńsko-wrzesińskiej (strefa powiat gnieźnieński) w województwie wielkopolskim” oraz „Program ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla stref: aglomeracja poznańska, miasto Leszno, strefy gnieźnieńsko-wrzesińskiej oraz strefy pilsko-złotowskiej”.

Spotkanie otworzyła i zaproszonych gości powitała Alina Kujawska–Matanda, Członek Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Następnie Małgorzata Krucka–Adamkiewicz, Naczelnik Wydziału Pozwoleń i Programów Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła cel konsultacji społecznych, a Mariola Fijołek, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Środowiska - Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych Ekometria Sp. z o.o. oraz Magdalena Załupka, Konsultant ds. Ochrony Środowiska - Atmoterm S.A. zaprezentowały przedmiotowe dokumenty. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, administracji samorządowej oraz reprezentanci przedsiębiorstw z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego.

Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów zapewniają możliwość udziału społeczeństwa przed przyjęciem dokumentów lub ich zmianą. Organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informację o:
  1. przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu i o jego przedmiocie;
  2. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
  3. możliwości składania uwag i wniosków;
  4. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie co najmniej 21-dniowy termin ich składania;
  5. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków.
Zorganizowane w dniu 27.07.2012 r. konsultacje społeczne miały na celu wyrażenie opinii na dany temat, aktywizację społeczeństwa w sprawach regionu oraz zapoznanie się z problemami środowiskowymi. Wersje elektroniczne programów i szczegółowe informacje na temat zgłaszania uwag i sugestii do programów znajdują się na stronie: www.bip.umww.pl2012-07-31
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21402583

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno