Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Królewskie Miasto Gniezno

Gniezno, miasto królewskie, miasto koronacyjne, kolebka państwowości polskiej, miasto św. Wojciecha, obowiązkowy punkt turystyczny na szlaku Piastowskim. Tych przymiotników jest dużo, o nich należy mówić, je przypominać. – Tak utrwalamy znajomość naszej historii, tak utrwalamy w niej miejsce Gniezna.

Zapraszamy do udziału w konkursie na pocztówkę z Gniezna oraz na krótki film o naszym mieście. Promotor konkursu „Discovery Historia” jest fundatorem atrakcyjnych nagród, a nagrodzone prace mogą stać się wizytówką promocyjną miasta.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich, którzy przez wypełnienie karty zgłoszenia akceptują warunki konkursu i zgadzają się na werdykt jury powołanego przez organizatora. Ogólne zasady konkursu:
 1. konkurs na pocztówkę z Gniezna
  Uczestnik konkursu może przesłać do 5 fotograficznych lub graficznych projektów pocztówki z Gniezna, które powinny zawierać następujące elementy:
  • tematem pracy musi być widok miasta Gniezna rozpoznawalny i łatwo identyfikowalny – nie koniecznie Katedra;
  • częścią integralną projektu powinien być napis „Królewskie Miasto Gniezno” lub „Pozdrowienia z Królewskiego Miasta Gniezna”
  Pocztówka musi mieć jeden z dwóch formatów: 15x10 cm lub 20x10 cm. Projekt powinien być przedstawiony w skali 1:1 (jako wydruk) oraz w postaci elektronicznej (jako plik *.jpeg wielkości max. 5 MB oraz rozdzielczości min. 300 DPI) na płycie CD. Do projektu powinna być załączona karta zgłoszenia wg. załączonego wzoru.

 2. konkurs na krótki film o Gnieźnie
  Uczestnik konkursu może przesłać do 3 filmów o czasie do 3 min. każdy. Filmy powinny być zapisane w formacie *.avi na płycie CD. Filmy powinny być nakręcone dowolnym urządzeniem na to pozwalającym (od telefonu do kamery). Ideą przewodnią każdego filmu powinno być pokazanie Królewskiego Miasta Gniezna. Do każdej płyty powinna być załączona karta zgłoszenia wg wzoru.

 3. zasady ogólne:
  1. Zgłoszone do konkursu prace (niezależnie od działu) powinny być autorstwa zgłaszającego. Powinny być nowe, tzn. niepublikowane wcześniej oraz nie zgłaszane do innych konkursów.
  2. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do dnia 20 lipca 2011 r. (decyduje data dostarczenia do sekretariatu MOK Gniezno). Adres wysyłkowy: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 62-2oo Gniezno z dopiskiem „foto-video”.
  3. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatora i mogą być wykorzystane jako materiały promocyjne z podaniem danych autora.
  4. W sprawach nie wymienionych decydujący głos należy do organizatora.
  5. Informacje uzupełniające i formalno-prawne:
Discovery Historia (Discovery Polska Sp. Z o.o. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa NIP 527 23 22 571.)

Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 62-200 Gniezno NIP 784 19 61 204
 • Organizator Konkursu rozpowszechni Konkurs poprzez m.in. internet, radio, telewizje, prasę lokalną
 • Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora Konkursu oraz Fundatora Konkursu i ich najbliżsi, przez co należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu
Dotyczy nagród:
 • Nagrody: aparat cyfrowy (aparat14,1 Mpiksel np. Sony DSC-W360), ipod nano 6gen 8GB, ipod nano 6gen 8GB, gadżety Discovery
  • (Nagrody rzeczowe nie przekraczają kwoty 760 zł, wobec czego są one zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm). )
  • Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany nagród w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, tzn. w przypadku wystąpienia siły wyższej, w szczególności, choć nie wyłącznie takich jak: wojna, zamieszki, rozruchy, akty sabotażu, katastrofy naturalne, wybuchy, pożary, zniszczenie urządzeń oraz bojkoty, „strajk włoski”, a także akty władzy o charakterze powszechnym, za które nie ponosi odpowiedzialności.

 • Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo reklamacji otrzymanej nagrody w zakresie jej:
  1. wyglądu, rozumianego jako cechy zewnętrzne, w szczególności kolor, kształt itp.;
  2. gabarytów, rozumianych jako wielkość, rozmiary i waga;
  3. opakowania, w którym Zwycięzca Konkursu odbiera nagrodę.

 • Fundator Konkursu ponosi odpowiedzialność za:
  • użyteczność nagrody, rozumianą jako zdatność nagrody do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem w chwili odbioru nagrody przez Zwycięzcę Konkursu,
  • dodatków do nagrody, rozumianych jako m.in. karty gwarancyjne, informacja o serwisie oraz instrukcje obsługi nagrody. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych po odbiorze nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
  • Reklamacje w zakresie objętym niniejszym ustępem należy kierować do Fundatora Konkursu na adres Oddziału Fundatora Konkursu w Polsce wskazany w § 2 ust. 2 niniejszego Regulaminu Konkursu.
  • Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje uprawnienie do przeniesienia swoich praw związanych z wygraną na inne osoby bez zgody Organizatora Konkursu.
  • Fundator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieprzyznanych bądź nieodebranych nagród na inne cele Fundatora Konkursu

Wzór
----------------------------------------

Gniezno, czerwiec 2011.

Nazwisko i imię
Adres
Ilość i tytuły prac
Rok wykonania

Oświadczenie: Niniejszym oświadczam, że jestem wyłącznym autorem zgłoszonych do konkursu prac i wyrażam zgodę na ich niekomercyjne wykorzystanie przez organizatora.

data i czytelny podpis autora prac

----------------------------------------


Fundator nagród: Discovery Historia
Patronat medialny: Informacje Lokalne Gniezno
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury Gniezno2011-06-30
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21379593

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno