Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie

I Otwarty Konkurs Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w latach 2011 - 2013 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie”

Na podstawie art. 11, ust. 1 i 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2003r. ze zm.), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” oraz Uchwały Nr 994/2010 Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 23 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2011 - 2013 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w Mielżynie”.

I. Cel konkursu.
Konkurs realizowany będzie w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy w realizacji w/w zadania publicznego. Zadanie jest zgodne z Programem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego Nr LVIII/444/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”). W ramach konkursu wspierane będą działania o zasięgu i charakterze powiatowym realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej.

II. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na zapewnieniu całodobowej opieki około 85 mieszkańcom Domu, zaspokojeniu ich potrzeb bytowych, wspieraniu indywidualnego rozwoju intelektualnego, rehabilitacji i rewalidacji, organizowaniu czasu, pomocy w załatwianiu spraw osobistych pensjonariuszy.
Zadanie będzie realizowane w Mielżynie, na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego poprzez:
 • kompleksową całodobową opiekę, zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych i medycznych, codzienne wyżywienie około 85 podopiecznych, zaspokajanie potrzeb bytowych dla 85 osób od 01.01.2011 do 31.12.2013r.
 • wspieranie indywidualnego rozwoju intelektualnego
 • zapewnienie usług edukacyjnych, zapewnienie pobierania nauki, uczenie i wychowanie przez doświadczenie życiowe
 • rehabilitację i rewalidację
 • pielęgnację, pomoc w codziennych czynnościach życiowych, w załatwianiu spraw osobistych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu
 • terapię zajęciową, zaspokajanie potrzeb kulturalnych, utrzymaniu i rozwijaniu kontaktu z rodziną i środowiskiem, podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 994/2010 z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na rok 2011 przeznaczył kwotę 1.497.613,00 zł na 2011rok. Kwota ogólna dofinansowania może ulec zmianie po uchwaleniu uchwały budżetowej przez organ stanowiący. Kwota dofinansowania w ciągu roku może ulec zmianie. Na lata 2012-2013 wysokość środków na finansowanie zadania będzie uzależniona od poziomu dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 roku, poz. 873 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie pomocy społecznej osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym stowarzyszenia i fundacje, z zastrzeżeniem ust. 4 w rozumieniu art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r., w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2013r.
Warunki realizacji:
 1. Kompleksowa całodobowa opieka, zaspokajanie potrzeb bytowych i podejmowanie działań w celu usamodzielniania pensjonariuszy.
 2. Zapewnienie odpowiednich usług edukacyjnych i rewalidacyjnych mieszkańcom Domu.
 3. Opieka i zajęcia z pensjonariuszami muszą być prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje w zaleconym temacie.
 4. Zakończenie realizacji zadania poprzez przedstawienie sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia i wykazu osób w nim uczestniczących.
VI. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się na dzień 31 grudnia 2010 roku do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Biuro Podawcze). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt VI niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania – ilość uczestników.
 5. Wiarygodny budżet.
 6. Założenie ciągłości realizacji zadania w latach następnych.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego.
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowane;
 • posiadania własnego rachunku bankowego;
 • wyodrębnienia dokumentacji finansowo-księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy;
 • przedstawienia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku, w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207).

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska – dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Magdalena Malęgowska - podinspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.2010-12-08
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449006

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno