Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Dofinansowanie projektów

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 11/I/2010 - ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r. do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: listopad 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 20 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

W organizowanym konkursie nie stanowią wydatków kwalifikowalnych wydatki na nabycie nieruchomości (w tym gruntu), wydatki na wybudowanie nieruchomości oraz wydatki na roboty budowlane. Z udziału w konkursie wyłączone są wszystkie projekty, których realizacja wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br., 26 marca br., 13 maja br. oraz 17 czerwca br.): tj. przedsiębiorstwa z sektora MSP (definicja mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw znajduje się w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008, s.3).

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:

  • Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi - maksymalnie 70 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania wynosi - powyżej 200 000 PLN

  • w przypadku projektów realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa na obszarach wiejskich zdefiniowanych w PROW w zakresie interwencji wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. z 2008 nr 139, poz. 883 ze zmianami) - powyżej 300 000 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi - 500 000 PLN, w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu - 350 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku zakupu środków trwałych przez przedsiębiorcę z sektora MSP w projektach dotyczących działalności B+R (dla własnych potrzeb) wynosi do 400 000 PLN

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl.

Ważne:

W ramach konkursu Nr 11/I/2010 dofinansowaniu podlegać mogą projekty, których finansowa realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2008 roku natomiast rzeczowe i finansowe zakończenie nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym ogłoszenie konkursu, czyli 30 czerwca 2010 roku.

  • Finansowe rozpoczęcie realizacji projektu definiujemy jako datę zapłaty pierwszej faktury/innego dokumentu księgowego o równowa5nej wartości dowodowej poniesionej w związku z realizacja projektu,
  • Rzeczowe zakończenie realizacji projektu definiujemy jako datę podpisania przez Wnioskodawcę ostatniego protokołu odbioru lub innego równowa5nego dokumentu w ramach projektu,
  • Finansowe zakończenie realizacji projektu definiujemy jako datę zapłaty przez Wnioskodawcę ostatniej faktury/innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej poniesionej w związku z realizacja projektu.

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl i telefonicznie pod nr: (61) 858 12 27, (61) 858 12 37 lub w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich Starostwo Powiatowe w Gnieźnie ul. Rynek 10/1, 62-200 GNIEZNO tel.: 061 425 02 90, faks: 061 426 45 34 e-mail: gniezno.wrpo@wielkopolskie.pl2010-07-13

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21388033

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno