Starosta powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną

W dniu 15 kwietnia br. Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski powołał Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. Komisja ma być organem doradczym Starosty w sprawach zagospodarowania przestrzennego Powiatu Gnieźnieńskiego.

Na podstawie art.8 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dn. 10 maja 2003 r., nr 80, poz. 717) „przy starostach powiatów mogą być powoływane powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne jako organy doradcze starostów powiatów oraz, na podstawie stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej gminie".

Starosta pomimo braku ustawowego obowiązku zdecydował się powołać Powiatową Komisję w celu integracji całego powiatu oraz ustalenia jednego ładu przestrzennego. Niewątpliwie powołanie jednej komisji powiatowej zamiast dziesięciu gminnych na terenie powiatu jest działaniem korzystnym zarówno z punktu ekonomicznego, jak i technicznego.

W skład komisji mogą wejść osoby o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

W związku z powyższym w skład komisji powołanej przez Starostę Gnieźnieńskiego weszły następujące osoby:

  • Jacek Michalowski - dyr. Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego – Przewodniczący Komisji
  • Witold Hernes – były Kierownik Miejskiego Zespołu Urbanistycznego – Z-ca Przewodniczącego Komisji
  • Bogumil Haremza – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – Sekretarz Komisji

  • oraz członkowie:
  • Ewa Gulczyńska – architekt Miasta Gniezna
  • Malgorzata Suchecka - Kierownik Miejskiego Zespołu Urbanistycznego
  • Ewa Pietz – z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego


  • Agnieszka Rzempała-Chmielewska