Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

O budżecie oszczędnym i proinwestycyjnym

W dniu 6 kwietnia Starosta Jacek Kowalski na konferencji prasowej przedstawil inwestycje, które mają zostać zrealizowane w roku 2004. Starosta scharakteryzowal ponadto strukturę wydatków i dochodów w budżecie powiatu w roku 2003 wskazując na aspekt osiągnięcia dużych oszczędności oraz realizacji sporych inwestycji powiatowych.I. Inwestycje finansowane z budżetu powiatu w roku 2004
 • Na ukończeniu są prace termomodernizacyjne w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Decyzją Zarządu Powiatu podejmowane są prace remontowe poszczególnych placówek oświatowych podległych gnieźnieńskiemu starostwu.
  Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie rozpoczęła się z początkiem września 2003 r. Wymieniono w całości stolarkę okienną i drzwi (ok. 460 m2), docieplono stropodach wełną mineralną (1400 m2), docieplono budynek w postaci wykonania termoizolacji w systemie „Atlas" (3500 m2). W trakcie wakacji szkolnych w roku bieżącym nastąpi również wymiana kotlowni z węglowej na gazową wraz z zamontowaniem kolektorów słonecznych.
 • W chwili obecnej trwają również prace termomodernizacyjne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie. Prace remontowe koncentrują się na dociepleniu budynków szkoly i hali gimnastycznej. W roku ubieglym wymieniono stolarkę okienną. Zostanie również wymieniona kotlownia, która będzie pracowala z zastosowaniem biopaliw. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się na koniec sierpnia 2004 r.
 • Planowana jest ponadto wymiana stolarki okiennej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr1 w Gnieźnie
 • Zostanie także dokończony remont w ZSP nr 3 przy ul. Sienkiewicza – otynkowanie budynków, uporządkowanie i naprawa boiska, naprawa dachu itp.
 • W roku 2004 planowane jest również przeprowadzenie termomodernizacji w ZSP nr 2 przy ul. Cieszkowskiego w Gnieźnie. W chwili obecnej trwają prace nad dokonaniem audytu energetycznego.
 • Modernizacja drogi powiatowej Kamionek – Imiolki – Skrzetuszewo na odcinku 1,3 km od drogi wojewódzkiej nr 197 do Imiolek. Na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gminą Kiszkowo zadanie to zostalo powierzone do wykonania Gminie Kiszkowo. Powiat przekaże na ten cel 100 tys. zl. Termin realizacji inwestycji – koniec maja 2004 r. Starosta Gnieźnieński czyni ponadto usilne starania o pozyskanie dodatkowych środków na realizację niniejszej inwestycji z Urzędu Marszalkowskiego w Poznaniu.
 • Modernizacja drogi powiatowej Murowana Goślina – granica powiatu Karczewo na odcinku 3 km. Droga będzie finansowana ze środków z programu SAPARD. Termin realizacji – koniec lipca 2004 r.


II. Oszczędności w budżecie powiatu w roku 2003:

 • Budżet powiatu gnieźnieńskiego w roku 2003 zamknięto dużymi oszczędnościami, dzięki którym w roku 2004 będzie możliwa realizacja zadań przyjętych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego. Kwota oszczędności pozwoli na uzupelnienie rezerwy budzetowej do 1% oraz na wspólfinansowanie zakupu echokardiografu, a także na dokończenie innych zadań inwestycyjnych. Dzięki oszczędnościom w budżecie powiatu udalo się ponadto bez większych problemów skonstruować budzet na rok 2004. Dokladna kwota oszczędności będzie znana na sesji absolutoryjnej Powiatu Gnieźnieńskiego w dniu 29 kwietnia.
 • Oszczędności udało się zgromadzić dzięki racjonalnej i konsekwentnie realizowanej polityce oszczędnościowej przy jednoczesnej 100 % realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym
 • Dochody budżetu powiatu zrealizowano na poziomie 69.965.420 zł. a wydatki na poziomie 71.374.202 zł.
 • Budżet powiatu gnieźnieńskiego w roku 2003 wykonany został w następujących wielkościach:
  • Budżet dochodów zrealizowano w 100.71% w stosunku do planowanej wielkości
  • Budżet wydatków wykonano w 98,64% w relacji do kwot planowanych
  • Stąd, zwiększenie dochodów (o 741.162 zł.) i jednoczesne zmniejszenie wydatków (o 871.517 zł.) pozwoliło na zmniejszenie planowanego deficytu o 50% (z 2.887.321 zł. do 1.408.782 zł.)
 • Struktura wykonania dochodów wg źródeł ich pochodzenia w roku 2003 przedstawia się następująco:
  • 66% subwencja ogólna
  • 14% dotacje na zadania własne powiatu
  • 11% dochody własne
  • 9% dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej
 • W ramach wydatków ponoszonych z budżetu powiatu 7,46% przeznaczono na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.326.941 zł. Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane poprzez zgromadzenie dochodów z następujących źródeł:
  • 40% obligacje
  • 37% środki własne
  • 7% SAPARD
  • 7% pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 5% dotacje
  • 4% z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu
 • Realizacja ważniejszych wydatków majątkowych w roku 2003 przedstawia się następująco:
  • Modernizacja dróg powiatowych 1.990.817 zł. (Wilkowyja – Skrzetuszewo, Murowana Goślina – Kiszkowo – Dąbrowa Kościelna, Wilkowyja – Kamionek – Imiołki – Skrzetuszewo, Mieleszyn – Kłecko. Na modernizację drogi powiatowej Mieleszyn – Kłecko powiat gnieźnieński otrzymał dofinansowanie z ramach programu SAPARD na kwotę 364.695 zł.)
  • ZOZ w Gnieźnie 722.599 zł., z czego: 272.852 zł. – zakup różnego sprzętu medycznego, 449.599 zł. – utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
  • Kolumny Transportu Sanitarnego 538.771 zł. – zakup jednej karetki reanimacyjnej Mercedes oraz trzech karetek przewozowych
  • Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie 200.000 zł. Termomodernizacja SOSW nr 2 w Gnieźnie była dodatkowo finansowana ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 540.144 zł.
  • Termomodernizacja II LO w Gnieźnie 175.000 zł. Termomodernizacja II LO była dodatkowo finansowana ze środków pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 177.513 zł.
  • Roboty budowlano – montażowe przy budowie hali sportowej przy II LO w Gnieźnie na kwotę 1.226.666 zł. ( w roku 2003 została wydatkowana ostatnia rata w ramach zapłaty za realizację przedsięwzięcia)


Agnieszka Rzempala-Chmielewska


2004-04-07
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449816

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno