Z polisą „OC" do Wydziału Komunikacji

Przepisy art. 84 ust. 1 ustawy z dn. 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym i polskim biurze ubezpieczycieli komunikacyjnych (dz. U. Nr 124, poz. 1152) stanowią ...


że spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o którym mowa w art. 4 pkt 1, podlega kontroli wykonywanej przez organy do tego obowiązane. Organem obowiązanym do kontroli jest między innymi organ właściwy w sprawach rejestracji pojazdów.

Zgodnie z powyższym informujemy, że przy załatwianiu w tutejszym wydziale spraw związanych z rejestracją pojazdów będzie przeprowadzana kontrola zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów.

W przypadku nie okazania przez osobę kontrolowaną dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, organ przeprowadzający kontrolę zawiadamia o tym na piśmie ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.