Konieczna licencja dla firm transportowych

Wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie krajowego transportu drogowego zobowiązani są do uzyskania licencji na prowadzenie swojej działalności. Termin uzyskania licencji upływa z dniem 1 stycznia 2004 r.

W związku z powyższym Wydział Komunikacji i Dróg przypomina o tym obowiązku wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym usługową działalność transportową. Kwestię otrzymania licencji reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001r. nr 125, poz.1371 z późn. zmian.).

Licencja jest udzielana na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.

Licencja jest udzielana na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku należy dołączyć: odpis z rejestru przedsiębiorców, kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON), kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), certyfikat kompetencji zawodowych, zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność, dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia, oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców oraz wykaz pojazdów samochodowych wraz z urzędowo potwierdzonymi kopiami dowodów rejestracyjnych, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów – również dokument stwierdzający do dysponowania nimi.

Decyzja w sprawie udzielenia bądź odmowy udzielenia licencji jest wydawana w terminie do 14 dni.

Jednocześnie przypominamy, iż Wydział Komunikacji i Dróg przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8.00-16.30, a od wtorku do piątku od 8.00-14.00.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska