Współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym a Cechem Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości

W dniu 7 października br. Starosta Jacek Kowalski oraz Starszy Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości Stefan Pokładecki podpisali porozumienie dotyczące uproszczenia reguł składania przez pracodawców za pośrednictwem Cechu wniosków o przyznanie z Funduszu Pracy refundacji wynagrodzeń młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne.Porozumienie zostało zawarte w celu uproszczenia reguł biurokratycznych w zakresie składania wniosków o refundację kosztów szkolenia młodocianych pracowników przez pracodawców zrzeszonych w Cechu. Od tej pory Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości będzie pośredniczył w przekazywaniu dokumentów pomiędzy swoimi członkami a Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie.

Wnioski o refundację kosztów szkolenia młodocianych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, dokształcających się w zasadniczej szkole zawodowej należy składać do dnia 30 września każdego roku. Natomiast wnioski o refundację dotyczącą młodocianych, którzy nie dokształcają się w zasadniczej szkole zawodowej - do 31 marca lub 30 listopada każdego roku.

Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Jest to kolejne działanie władz powiatu mające na celu wsparcie przedsiębiorczości w Powiecie Gnieźnieńskim.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska