Starosta powołał Radę ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 4 września Starosta Gnieźnieński Jacek Kowalski wręczył akt powołania członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Rada składa się z 5 osób, wybranych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego. Członkowie rady nie będą pobierali wynagrodzenia za swoją pracę.
Rada ma za zadanie: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowania projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, a także opiniowanie uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład rady weszły następujące osoby:

Powiatowa Społeczna Rada ds. osób Niepełnosprawnych została powołana na podstawie Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad ds. osób niepełnosprawnych oraz Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. osób Niepełnosprawnych.

Kadencja rady trwa 4 lata. Co roku spośród członków Rady wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którzy tworzą prezydium powiatowej rady. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Starosta Jacek Kowalski wręczając akt powołania członkom rady stwierdził, że liczy na owocną współpracę i na wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Gnieźnieńskim.

Agnieszka Rzempała-Chmielewska