Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Aktualne Programy Unii Europejskiej


W rozwoju gospodarczym Polski, poszczególnych regionów w tym powiatów ogromne znaczenie odgrywały i będą odgrywały środki pomocowe pochodzące przede wszystkim z Unii Europejskiej.
Przed przedsiębiorcami i jednostkami samorządu terytorialnego kolejny okres finansowania (2007 - 2013). Wsparcie dostępne będzie w szczególności w ramach:

Regionalny Program Operacyjny dla Wielkopolski na lata 2007 - 2013

Priorytet 1. Potencjał gospodarczy regionu – realizowany poprzez:
Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw:
 • Dotacje dla start-up’ów (dla mikroprzedsiębiorstw do 1 roku)
 • Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw (działających powyżej 1 roku)
 • Dotacje inwestycyjne dla MSP (o wartości do 2 mln euro), wspierające w szczególności:
  • innowacje,
  • tworzenie nowych miejsc pracy
  • tworzenie firm na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości,
  • wzrost eksportu,
  • usługi związane z turystyką
Finansowe instrumenty wsparcia przedsiębiorczości:

Tworzenie i rozwój instrumentów zewnętrznego finansowania: fundusze pożyczkowe, fundusze doręczeniowe

Regionalna Strategia Innowacji:
 • Tworzenie i rozwój instytucji wspierających rozwój innowacji i nowych technologii oraz sieci tych instytucji
 • Transfer technologii
Instytucje otoczenia biznesu
 • Wsparcie tworzenia nowych i rozwoju istniejących ośrodków wspierania przedsiębiorczości oraz ich sieci
 • Tworzenie i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości i parków przemysłowych
 • Badania dotyczące przedsiębiorczości
Promocja regionalnej gospodarki

Budowa systemu obsługi inwestora i rozwój marketingu regionalnego

Sieci i kooperacja
 • Dotacje na tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorców, tzw. klastrów, o zasięgu lokalnym lub regionalnym
 • Dotacje na wspólne inwestycje i działania marketingowe
Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych (w tym przede wszystkim drogi dojazdowe i wewnętrzne, bocznice kolejowe, gospodarka wodno-ściekowa, dostarczanie energii, infrastruktura informatyczna)

Priorytet 2. Infrastruktura o podstawowym znaczeniu dla rozwoju – realizowany poprzez:

Infrastruktura drogowa i bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • Budowa i przebudowa dróg krajowych w miastach na prawach powiatu (projekty o wartości do 10 mln euro)
 • Budowa i modernizacja dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych
 • Budowa i przebudowa mostów, wiaduktów i innych obiektów drogowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz do wartości 10 mln euro na drogach krajowych w miastach na prawach powiatu
 • Wsparcie techniczne systemu ratownictwa na drogach
Regionalne przewozy pasażerskie

Zakup taboru dla kolejowych połączeń regionalnych oraz modernizacja regionalnej sieci kolejowej

Miejski transport zbiorowy
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportu publicznego w miastach (w poznańskim obszarze metropolitarnym projekty o wartości do 25 mln euro)
 • Promocja czystego miejskiego transportu publicznego w miastach (w poznańskim obszarze metropolitalnym projekty o wartości do 25 mln euro)
Infrastruktura lotnisk
 • Rozbudowa infrastruktury lotnisk o znaczeniu regionalnym
 • Rozbudowa lotniska Poznań-Ławica (projekty o wartości do10 mln euro)
Zaopatrzenie w energię

Rozwój infrastruktury produkcyjnej i dystrybuującej energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 3. Środowisko – realizowany poprzez:

Infrastruktura ochrony środowiska
 • Oczyszczanie ścieków - projekty oznaczone w KPOŚK od 2000 RLM do 15000 RLM
 • Inwestycje służące eliminowaniu szkodliwych oddziaływań poprzez ograniczanie i zapobieganie emisjom zanieczyszczeń środowiska (projekty o wartości poniżej 5 mln euro)
 • Gospodarka odpadami – projekty przewidziane w Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami (projekty o maksymalnej wartości dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 mln euro)
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych na cele przyrodnicze wraz z przygotowaniem terenu do rekultywacji (projekty o wartości poniżej 5 mln euro)
Ochrona przyrody
 • Odbudowa zdegradowanych siedlisk nieleśnych, leśnych i wodnych (projekty o wartości do 0,1 mln euro)
 • Przejścia dla zwierząt i przepławki dla ryb (projekty o wartości do 0,5 mln euro)
 • Ochrona gatunków o zagrożonych pulach genowych (projekty o wartości do 0,1 mln euro)
 • Budowa infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, w tym centrów edukacji ekologicznej, łącznie z kształceniem personelu
Zaopatrzenie w wodę i gospodarka wodna
 • Mała retencja wodna (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • Zaopatrzenie w wodę - projekty o wartości poniżej 10 mln euro
Ochrona przeciwpowodziowa apobieganie powodziom:
 • regulacja cieków wodnych (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • tworzenie polderów (w tym zalesianie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych (projekty o wartości poniżej 10 mln euro)
 • modernizacja i budowa małych zbiorników wielozadaniowych (o pojemności mniejszej niż 10 mln m3) i stopni wodnych
Bezpieczeństwo środowiskowe i technologiczne
 • Budowanie i doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń naturalnych i awarii technologicznych (w tym zakup sprzętu specjalistycznego), projekty o wartości poniżej 1 mln euro
 • Wsparcie techniczne regionalnego systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego (projekty o wartości poniżej 1 mln euro)
 • Wsparcie lokalnego monitoringu środowiska w aspekcie zanieczyszczeń
Energia odnawialna

Przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii – o mocy do 50 MW (projekty o wartości do 5 mln euro)

Priorytet 4. Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów rozwojowych – realizowany poprzez:
Odnowa miast
 • Kompleksowa odnowa obszarów miejskich,(projekty w miastach do 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą stanu technicznego i standardu infrastruktury mieszkaniowej)
 • Inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych na cele inne niż środowiskowe
 • Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich (zintegrowane projekty w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców, łącznie z poprawą infrastruktury mieszkaniowej)
Turystyka
 • Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
 • Programy rozwoju i promocji regionalnych i lokalnych produktów turystycznych
 • Rozwój usług związanych z turystyką
 • Promocja województwa
 • Budowa infrastruktury na potrzeby turystyki kongresowej i konferencyjnej
Priorytet 5. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Edukacja
 • Inwestycje z zakresu infrastruktury edukacji, w tym szkolnictwa wyższego
 • Sieć placówek edukacyjnych służących wyrównaniu szans edukacyjnych
 • (m.in. kształcenie ustawiczne)
 • Wyposażenie placówek edukacyjnych w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia
Zdrowie
 • Inwestycje w regionalną i lokalną infrastrukturę ochrony zdrowia, z wyłączeniem infrastruktury, dla której organem założycielskim jest minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych.
 • Wyposażenie placówek medycznych w nowoczesny sprzęt
Inna infrastruktura społeczna
 • Inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej (łącznie z wyposażeniem)
 • Projekty budowy ogólnodostępnej infrastruktury sportu i rekreacji
Kultura
 • Projekty z zakresu utrzymania i ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu regionalnym i lokalnym (maksymalny poziom dofinansowania z
 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 mln euro, z wyłączeniem projektów kwalifikujących się do realizacji w ramach Programu
 • Rozwoju Obszarów Wiejskich)
 • Rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury kulturalnej (maksymalny poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3 mln euro)
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Mimo, że Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest przewidziany dla większych inwestycji, których wartość przekracza możliwości pojedynczej gminy, czy nawet powiatu, warto zauważyć, że głównym celem Programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych będzie 15 priorytetów:
 1. Gospodarka wodno-ściekowa.
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
 3. Bezpieczeństwo ekologiczne.
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska.
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych.
 6. Transeuropejskie sieci transportowe TEN-T.
 7. Transport przyjazny środowisku.
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe.
 9. Infrastruktura drogowa w Polsce wschodniej.
 10. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku.
 11. Bezpieczeństwo energetyczne.
 12. Kultura i dziedzictwo kulturowe.
 13. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia.
 14. Pomoc techniczna dla wsparcia procesu zarządzania Programem oraz upowszechnienia wiedzy na temat wsparcia ze środków Unii Europejskiej.
 15. Pomoc techniczna dla wsparcia zdolności instytucjonalnych w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu priorytetów współfinansowanych z Funduszu Spójności.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013jest skierowany głównie do sektora gospodarczego i naukowego. Głównym jego celem Programu jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. W programie tym przyjęto następujące priorytety:
 • Badania i rozwój nowoczesnych technologii.
 • Infrastruktura sfery Badawczo + Rozwojowej (B+R).
 • Kapitał dla innowacji
 • Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
 • Dyfuzja Innowacji
 • Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
 • Informatyzacja administracji na rzecz przedsiębiorstw
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (PROW)

 • Cel 1: Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez ich restrukturyzację,
 • Cel 2: Poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią,
 • Cel 3: Poprawa warunków życia ludności wiejskiej i promocja dywersyfikacji działalności gospodarczej.
Mając na uwadze cele nowej Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej, przyjęto (zdefiniowano) w PROW następujące cztery osie wsparcia:
 • Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;
 • Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;
 • Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;
 • Oś 4: Leader.
Działania w ramach Osi 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego:
 • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • Ułatwienie startu młodym rolnikom (jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł.),
 • Renty strukturalne,
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
 • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. (Scalanie gruntów, Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi).
 • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności.
 • Działania informacyjne i promocyjne (grup producenckich).
 • Grupy producentów rolnych.
 • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów.
Działania w ramach Osi 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich:
 • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
 • Płatności dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.
 • Program rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe).
 • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne.
 • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.
Działania w ramach Osi 3 - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (m.in. zaopatrzenie w wodę i gospodarka ściekowa oraz upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu),
 • Odnowa i rozwój wsi.
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działania w ramach Osi 4 – Leader
 • Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich,
 • Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa,
 • Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania – LGD.
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21361838

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno