Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

AB - 06 Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę


Starostwo Powiatowe
w Gnieźnie
KARTA USŁUGI AB – 06
wydawanie decyzji o przeniesieniu
pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających
ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł
sprzeciwu na rzecz innej osoby
WERSJA NR: 04

Data zatwierdzenia:
05.01.2017r.

1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu lub przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu na rzecz innej osoby.

2. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Architektury i Budownictwa
ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno
pok. nr 2.24
tel. 61 424 07 51
e-mail: architektura@powiat-gniezno.pl
godziny przyjęć klientów:
7:30 – 15.30

3. OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Daria Wojciul

4. WYMAGANE DOKUMENTY
 1. wypełniony wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane ,
 3. zgoda poprzedniego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę,
 4. oświadczenie o przyjęciu warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęciu praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia budowy,
 5. projekt budowlany (do zwrotu),
 6. dziennik budowy (oryginał) do wglądu,
 7. kopia pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji wydanych w sprawie lub zgłoszenia budowy,

5. OPŁATY
Budownictwo mieszkaniowe - zwolnione z opłaty skarbowej
 • inne – 90 zł.
Opłatę na przekazie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Gnieźnie NR BS – Gniezno 18 9065 0006 0000 0000 6956 0005 z dopiskiem opłata budowlana lub wpłacić do kasy Urzędu Miejskiego w Gnieźnie ul. Lecha 6 (w poniedziałki w godz. 830-1500, wtorek - piątek w godz. 800-1400)

6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja. Wydanie decyzji zgodnie z art. 35 § 3 ustawy - Kodeks postępowania admini- stracyjnego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Stronami w postepowaniu o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji. Przygotowaną decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę wraz z załączonymi projektami, dziennikiem budowy inwestor odbiera osobiście lub przez osobę upoważnioną. Decyzja staje się ostateczna po upływie 14 dni od daty potwierdzenia jej odbioru przez ostatnią ze stron postępowania.

7. TRYB ODWOŁAWCZY
Organem odwoławczym jest Wojewoda Wielkopolski w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji przez strony wynosi 14 dni, odwołanie odbywa się za pośrednictwem Starosty Gnieźnieńskiego

8. PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjn- ego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. - o opłacie skarbowej (Dz. U z 2016r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami).
9. DODATKOWE INFORMACJE
Odwołanie należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu, parter – holl główny, w godzinach urzędowania tj. 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Wydział Architektury i Budownictwa
62-200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

10. FORMULARZE WNIOSKÓW I DRUKI DO POBRANIA

wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę,
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3),
informacja uzupełniająca (B-4)
Zgoda poprzedniego właściciela
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429760

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno