Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Utworzenie części opisowej operatu ewidencji budynków miasta Gniezna

Starosta Gnieźnieński

z a w i a d a m i a,

że na podstawie art. 4 ust. 1, art. 6a pkt 2b, art. 7d pkt-y 1 i 7 w związku z art. 20, art. 22 ust. 1 i art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie, Al. Reymonta 21B, wykonując zadania z zakresu administracji rządowej, przystąpił do utworzenia części opisowej operatu ewidencji budynków miasta Gniezna dla obrębu ewidencyjnego:

GNIEZNO - miasto

w obrębie dzielnic Arkuszewo, Konikowo, Tysiąclecie, Śródmieście, Róża, Winiary.

Wykonawcami prac wyłonionymi w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) są firmy:

S.C. GEO-SAW Marzena, Mateusz Sawiccy w Gnieźnie - Winiary

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne "GEOMAT" Sp. z o.o. w Poznaniu - Śródmieście

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Łodzi - Arkuszewo, Konikowo, Tysiąclecie, Róża

Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi budynku będą m.in.: jego położenie, przeznaczenie, funkcje użytkowe budynku i lokali, ogólne dane techniczne oraz powierzchnie użytkowe lokali, a także: NIP, PESEL, REGON w celu oznaczenia jego właściciela, a w odniesieniu do budynków znajdujących się na gruntach państwowych i samorządowych - innych osób fizycznych lub prawnych, w których władaniu znajdują się budynki lub ich części, miejsce zamieszkania lub siedziba wyżej wymienionych osób, informacja o wpisaniu do rejestru zabytków.

Wobec powyższego oraz na podstawie § 35 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) właściciele nieruchomości lub władający, a w odniesieniu do nieruchomości państwowych i samorządowych - inne osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajdują się budynki lub ich części, proszone są o udzielanie i przekazywanie prowadzącym prace informacji w posiadanym zakresie oraz udostępnianie dokumentów, służących do utworzenia części opisowej operatu ewidencji budynków.

Pracownicy w/w firm w trakcie wykonywania prac legitymują się kopią stosownego upoważnienia wydanego przez Geodetę Powiatowego - Dyrektora Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oraz imiennym identyfikatorem.

Zbieranie, przechowywanie, opracowywanie danych osobowych w związku z zakładaniem ewidencji budynków pozostaje w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane będą wykorzystane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione, przy zapewnieniu środków zabezpieczających zbiór danych, o których mowa w ustawie.
Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień udziela pracownik Powiatowego Zarządu Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w Gnieźnie Rafał Siwka tel. (61) 426-46-88 wew. 34.

Podpisano:
Z upoważnienia Starosty Gnieźnieńskiego - Czesław Wąsowicz - Geodeta Powiatowy, Dyrektor PZGKKiN w Gnieźnie.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21439729

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno