Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2012 pn. „Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej”

 1. Cel konkursu
  Celem konkursu jest wyłonienie oferty i powierzenie realizacji w/w zadania publicznego przez wybraną organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z programem współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z ogłoszenia: Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XIII/99/2011. Realizacja zadania polega na obsłudze turystów odwiedzających Powiat Gnieźnieński, a także na promocji turystycznej regionu. Zadanie będzie realizowane na bazie dotychczasowego zasobu kadrowo-rzeczowego Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy ulicy Rynek 14 w Gnieźnie.

  Oprócz bieżącej obsługi ruchu turystycznego – turystów indywidualnych i zbiorowych z kraju i zza granicy (osobiście oraz poprzez wszystkie inne nośniki komunikacyjne) zadanie będzie realizowane poprzez:
  • obsługę zainteresowanych osób z terenu Powiatu Gnieźnieńskiego
  • udzielanie fachowych porad w dziedzinie turystyki regionalnej i ogólnopolskiej
  • redagowanie materiałów o treści turystycznej na zlecenie Starostwa Powiatowego w Gnieźnie - Wydziału Promocji i Rozwoju
  • zbieranie i przetwarzanie danych turystycznych oraz prowadzenie statystyki dt. obsługi ruchu turystycznego w Powiecie Gnieźnieńskim
  • sprzedaż wszelkiego rodzaju materiałów informacyjno-turystycznych, takich jak: mapy, foldery, informatory, przewodniki itp.
  • obsługę stanowisk targowych na różnego typu wystawach i targach turystycznych, na których obecny jest Powiat Gnieźnieński
  • promocję powiatu podczas wszelkich imprez powiatowych i regionalnych.
  Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania. Podmiot, któremu zostanie zlecone zadanie może prowadzić zarobkową sprzedaż materiałów informacyjno-turystycznych, o ile statut organizacji przewiduje taką możliwość.

  Warunki realizacji zadania:
  1. Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej (PCIT) musi być zlokalizowany w ścisłym centrum miasta Gniezno.
  2. IT jest czynna w sezonie tj. od początku kwietnia do końca września codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi, szczególnie z tzw. długimi weekendami
  3. Poza sezonem PCIT jest czynny od poniedziałku do piątku.
  4. Siedziba PCIT musi być odpowiednio oznaczona, tak aby turyści i osoby odwiedzające Powiat Gnieźnieński miały możliwość skutecznej identyfikacji lokalizacyjnej IT.
  Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz cechy wymagane w bezpośrednich kontaktach interpersonalnych. Ponadto, osoby te muszą wykazać się znajomością języków obcych, min. angielskiego i/lub niemieckiego

 2. Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
  Zadanie zgodne jest z Planem Rozwoju Lokalnego – projekt nr IV2Be/89 - Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej
  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 80 000 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2011 roku – 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

 3. Podmioty uprawnione do składania ofert
  Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

 4. Wymagane dokumenty
  1. Ofertę realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
   Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
   1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
   2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
    • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanych działań
    • termin realizacji zadania
    • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
    • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania
    • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę
    • informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne
   3. w przypadku, gdy punkt w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać „nie dotyczy”
  2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.
  3. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
   1. dla fundacji i stowarzyszeń : odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa
   2. w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
  4. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
  5. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
  6. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym.
  7. Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty.

  W przypadku złożenia kserokopii załączników: statuty, dokumentu stanowiącego o podstawie działania podmiotu, sprawozdania merytorycznego, sprawozdania finansowego lub innych dokumentów, uprawniony przedstawiciel podmiotu składającego ofertę powinien potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą i miejscem tego potwierdzenia.
  Oferty powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę. Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty, całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.


 5. Tryb wyboru oferty
  1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia składania ofert.
  2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i merytorycznym – przez komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Starosty Gnieźnieńskiego.
  3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
  4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek wymaganego załącznika – oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
  5. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będzie pod uwagę:
   1. zgodność oferty z ogłoszonym konkursem
   2. wartość merytoryczna projektu
   3. znaczenie promocyjne dla powiatu gnieźnieńskiego
   4. rzetelność przedstawionego opisu zadania
   5. rzetelność przedstawionego programu
   6. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
   7. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
   8. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania,
   9. Wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2012 rok przeznaczonych na realizację zadań publicznych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
  6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały.
  7. Do postanowień uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wybory oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.
  8. Informacja o złożonych ofertach oraz podjętych decyzjach o udzieleniu dotacji zostanie ogłoszona w Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Gnieźnieńskiego.
  9. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

 6. Zasady przyznawania dotacji
  1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.
  2. Złożenie oferty nie jest równoczesne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta wybrana zostanie w postępowaniu konkursowym
  3. Podmiot któremu przyznano dotację zobowiązany jest do sporządzenia przed zawarciem umowy aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  Druk aktualnego harmonogramu realizacji zadania i korekty kalkulacji kosztów jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Powiatu Gnieźnieńskiego.

 7. Warunki realizacji zleconego zadania publicznego
  Realizacja zadania zleconego wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złoży ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25).
  1. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
   • złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania
   • akceptacja przez strony postanowień umowy
  2. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10.
  Przez prawidłowo wypełnione sprawozdanie rozumie się wypełnienie:
  1. druku sprawozdania w sposób czytelny
  2. wszystkich punktów zawartych w druku sprawozdania – w przypadku gdy punkt zawarty w druku sprawozdania nie dotyczy podmiotu realizującego zadanie należy wpisać „nie dotyczy”
  Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie, korekcie kosztorysu i zawartej umowie.

 8. Miejsce i termin składania ofert
  1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10.
  2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 22 grudnia 2011 roku do godziny 15:00.
  3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.
  4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
  5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

 9. Kontakt
  Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-43
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404319

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno