Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

W sprawie: wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Zarządzenie Nr 5/2006
Starosty Gnieźnieńskiego
Z dnia 23 stycznia 2006 r.

W sprawie: wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie

Na podstawie art. 34, ust.1 i art. 35, ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1592, z 2001 r z późn. zm), ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 142, poz 1593 z 2001 r. z późn. zm. I ustawy z dnia 22 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 21, poz.94 z 1998 r. z późn.zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie procedurę naboru pracowników na stanowiska urzędnicze oraz kierownicze stanowiska urzędnicze która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gnieźnieński

/ -/ Jacek KowalskiZałącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2006
Starosty Gnieźnieńskiego
z dnia 23 stycznia 2006 r.


PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE ORAZ KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE W STAROSTWIE POWIATOWYM W GNIEŹNIE

1.Celem procedury jest ustalenie zasad zatrudniania pracowników w oparciu o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Starostwie.

2. Procedura reguluje zasady naboru pracowników do Starostwa Powiatowego zatrudnianych na umowę o pracę, z wyłączeniem stanowisk obsadzanych w drodze wyboru, powołania, Procedura określa czynności od przygotowania naboru do wyłonienia kandydata bez czynności zawierania umowy o pracę.

I .Przebieg procedury:

1. Dyrektor Wydziału zgłasza Staroście potrzebę zatrudnienia na stanowisko urzędnicze. Zgłoszenie następuje w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie potrzeby zatrudnienia.. Potrzebę utworzenia lub wakat na stanowisku kierowniczym zgłasza Staroście - Członek Zarządu Skarbnik lub Sekretarz nadzorujący pracę konkretnego wydziału.

2. Starosta dokonuje oceny potrzeby zatrudnienia. W trakcie oceny analizowana jest możliwość wewnętrznych przesunięć na istniejących stanowiskach pracy.

II.Przygotowanie rekrutacji.

a) Dyrektor wydziału przygotowuje szczegółowy opis stanowiska oraz zestaw wymagań dla kandydata na to stanowisko oraz kryteria wyboru i dostarcza je Sekretarzowi Powiatu. Opis podlega zatwierdzeniu przez Starostę.

b) Opis stanowiska zawiera:
- nazwę stanowiska,
- miejsce w strukturze organizacyjnej,
- główne zadania,,
- uprawnienia wynikające ze stanowiska,

c)Wymagania wobec kandydata obejmują:
- poziom i kierunek wykształcenia,
- doświadczenie zawodowe i staż pracy,
- wymagane uprawnienia i egzaminy zawodowe,
- umiejętności, cechy charakteru,
- inne , dodatkowe wymagania.

III.Etapy naboru

- ogłoszenie o naborze,
- przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych,
- wstępna selekcja kandydatów,
- ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne,
- selekcja końcowa kandydatów
- sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru,
- głoszenie wyników naboru

1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o potrzebie zatrudnienia pracownika. - miejscem publikacji jest tablica ogłoszeń i Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa. W szczególnych przypadkach Starosta może zadecydować o opublikowaniu ogłoszenia o naborze w prasie lokalnej.

2. Ogłoszenie o naborze zawiera:
- dane identyfikacyjne pracodawcy,
- określenie stanowiska urzędniczego lub kierowniczego stanowiska urzędniczego
- wskazanie zakresu zadań i obowiązków wykonywanych na danym stanowisku.
- wymagania formalne wobec kandydata ze wskazaniem które z nich są niezbędne, a które dodatkowe
- wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta,
- termin i miejsce składania ofert

3. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych trwa do upływu 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w BIP i na tablicy ogłoszeń.

d)Po upływie terminu składania ofert dokonywana jest wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym.

5. Ogłoszenie listy kandydatów którzy spełnili wymagania formalne - lista kandydatów zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Oferty które spełniły wymagania formalne inspektor d.s. kadr przekazuje Dyrektorowi odpowiedniego Wydziału, bądź w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych - odpowiednio: Członkowi Zarządu, Skarbnikowi , Sekretarzowi którzy dokonują oceny merytorycznej i przedstawiają Staroście propozycję kandydatów do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

7. Selekcja końcowa - rozmowa kwalifikacyjna ( możliwy dodatkowo test kwalifikacyjny) i wybór kandydata:

a)Rozmowy kwalifikacyjne przeprowadza komisja wyłoniona przez Starostę. W skład komisji mogą wchodzić: Członek Zarządu, Skarbnik Sekretarz i inspektor ds. kadr - w przypadku kierowniczych stanowisku urzędniczych, dyrektor odpowiedniego merytorycznie wydziału, Sekretarz i inspektor ds. kadr w przypadku stanowisk urzędniczych. W razie konieczności w skład komisji wchodzić mogą także inne osoby wskazane przez Starostę.

b)W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzana jest weryfikacja informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych kandydata oraz jego ocena. Ocena ta jest dokumentowana i podpisywana przez wszystkich oceniających.

c) ewentualny test kwalifikacyjny przygotowywany jest w formie maksymalnie 10. pytań opracowywanych przez członków komisji rekrutacyjnej. Za poszczególne pytania przyznaje się punkty ( maksymalnie 10 punktów) , w przypadku udzielenia mniej niż połowy poprawnych odpowiedzi nie zalicza się testu.

d) Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych komisja dokonuje wyboru kandydata który uzyskał najwyższą ocenę komisji.

8. Po przeprowadzeniu selekcji końcowej inspektor ds. kadr sporządza protokół z przeprowadzonego naboru, który zawiera:
-określenie stanowiska urzędniczego lub kierowniczego stanowiska urzędniczego na które był prowadzony nabór,
-liczbę kandydatów oraz imiona i nazwiska nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych wg spełniania przez nich wymogów określonych w ogłoszeniu o naborze,
-informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
-uzasadnienie dokonanego wyboru.

9. Ogłoszenie o wyniku rekrutacji jest publikowane na tablicy ogłoszeń oraz w BIP Starostwa w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru jeśli w jej wyniku nie zatrudniono żadnego kandydata i jest ono udostępnianie co najmniej 3 miesiące od daty opublikowania .

10. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy , możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Poniedziałek 11-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21352103

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno