Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2011I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym do realizacji zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej zmierzających do, poprawy jakości życia, pełniejszego zaspokojenia potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności do promowania sportu i aktywnego stylu życia poprzez umożliwienie dzieciom i młodzieży dostępu i uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności fizycznej.

II. Rodzaje zadań, wraz z wysokością środków publicznych przeznaczonych na ich realizację
Zadanie nr 1

"Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym"

Maksymalny termin realizacji zadania: od 26 maja 2011 roku do 31 października 2011 roku
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie: 60 000,00 zł
Minimalny wkład własny: 5 % kosztów realizacji zadnia
Kwota dotacji przeznaczona na zadanie w 2010 roku: 40 000,00 zł

III. Podstawa Prawna

Postępowanie konkursowe prowadzone jest zgodnie z:
  1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2010r., Nr 234, poz. 1536)
  2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
  3. Uchwałą Nr LVIII/444/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie: uchwalenia "Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"
  4. Uchwałą Nr III/25/2010 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011
IV. Podmioty uprawnione do składania ofert

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234 poz. 1536) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

V. Wymagane dokumenty

 1. Oferta realizacji zadania publicznego należy złożyć na druku zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) Przez prawidłowe wypełnienie oferty rozumie się:
   1. wypełnienie druku oferty w sposób czytelny
   2. wypełnienie wszystkich punktów zawartych w ofercie podając:
    • - szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis planowanych działań
    • termin realizacji zadania
    • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania
    • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających prawidłową realizację zadania
    • informację o posiadanych własnych środkach finansowych lub pozyskanych z innych źródeł działalności podmiotu składającego ofertę
   3. w przypadku, gdy punkt w druku oferty nie dotyczy oferenta należy wpisać "nie dotyczy"
 2. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu.
 3. Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:
   1. dla fundacji i stowarzyszeń : odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Rejestru Starostwa
   2. w przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.
 4. Sprawozdanie finansowe za ostatni rok, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności
 5. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok działalności, lub w przypadku krótszej działalności za okres tej działalności.
 6. Oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno-prawnych, podatków i innych danin o charakterze publiczno-prawnym
 7. Inne dokumenty ważne dla złożonej oferty
Oferta powinny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu składającego ofertę
Za terminowość i prawidłowość sporządzenia i kompletność oferty całkowitą i wyłączną odpowiedzialność ponoszą oferenci.


VI. Tryb wyboru oferty
 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 14 dni od daty zakończenia składania ofert
 2. Złożone oferty będą oceniane pod względem formalnym i względem merytorycznym - przez komisję Konkursową powołaną uchwałą Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
 3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty.
 4. Oferty nie spełniające wymogów formalnych (złożone na niewłaściwych drukach, brak jakiegokolwiek załącznika - oferty niekompletne lub złożone po terminie) zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego.
 5. Przy ocenie merytorycznej oferty brane będzie pod uwagę:
   1. zgodność oferty z ogłoszonym konkursem
   2. wartość merytoryczna projektu
   3. znaczenie promocyjne dla powiatu gnieźnieńskiego
   4. rzetelność przedstawionego opisu zadania
   5. rzetelność przedstawionego programu
   6. przewidywana liczba uczestników zadania oraz efekty realizacji zadania
   7. rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
   8. planowany udział własnych środków finansowych na realizację zadania
   9. zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu
   10. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realność wykonania zadania,
   11. dotychczasowa współpraca oferenta z Powiatem Gnieźnieńskim oraz doświadczenie oferenta przy realizacji zleconych zadań
   12. zasięg terytorialny oferty, korzyści płynące dla mieszkańców powiatu z realizacji zadania
   13. wysokość środków finansowych w budżecie Powiatu Gnieźnieńskiego na 2010 rok przeznaczonych na realizację zadań publicznych, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż wnioskowana
 6. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w formie uchwały
 7. Do postanowień uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wybory oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy
 8. Informacje o złożonych ofertach oraz podjętych decyzjach o udzieleniu dotacji zostanie ogłoszona na stronach internetowych: Biuletynu Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Powiatu Gnieźnieńskiego. Nie przewiduje się oddzielnego powiadomienia oferentów o wynikach konkursów.
 9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 10. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie i nie będą odsyłane.
 11. Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.
VII. Zasady przyznawania dotacji
 1. Rozpatrywane są wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu
 2. Złożenie oferty nie jest równoczesne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości:
   1. dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty wybrane zostaną w postępowaniu konkursowym
   2. wota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie
 3. Podmiot któremu przyznano dotację zobowiązany jest do sporządzenia przed zawarciem umowy:
   1. aktualnego harmonogramu realizacji zadania
   2. korekty kalkulacji kosztów - w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie (w korekcie kalkulacji kosztów istnieje możliwość zmniejszenia kosztu całkowitego zadania względem przedstawionego w złożonej ofercie maksymalnie o kwotę nieprzyznanej dotacji.)
VIII. Warunki realizacji zleconego zadania publicznego
 1. Realizacja zadania zleconego wyłonionego w konkursie następuje po zawarciu umowy z podmiotem, który złoży ofertę na jego realizację. Umowa pod rygorem nie ważności wymaga formy pisemnej. Wzór umowy jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25)
 2. Warunkiem zawarcia umowy dotacji jest:
  • złożenie aktualnego harmonogramu realizacji zadania
  • złożenie korekty kalkulacji kosztów projektu (w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie)
  • akceptacja przez strony postanowień umowy
 3. Po zakończeniu realizacji zadania podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego na druku zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 15 grudnia 2010 roku w sprawie: wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., Nr 6, poz. 25) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Przedmiotowe sprawozdanie musi być zgodne z wartością merytoryczną, warunkami organizacyjnymi i finansowymi przedstawionymi w ofercie, koreckie kosztorysu i zawartej umowie.
 4. Podmiot realizujący zlecone zadanie publiczne Powiatu Gnieźnieńskiego jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych itp.), poprzez media, jak również stosowanie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Powiat Gnieźnieński. (Logo Powiatu w wersji elektronicznej do pobrania w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie).
IX. Miejsce i termin składania ofert
 1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10
 2. Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 19 maja 2011 roku.
 3. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Starostwa Powiatowego w Gnieźnie
 4. Oferty powinny zostać dostarczone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą wnioskodawcy oraz tytułem zadania.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną
X. Kontakt

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu uzyskać można w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie przy ul. Jana Pawła II 9/10 lub telefonicznie pod numerem telefonu 061 424 -07-47 (Tomasz Pokładecki)

Data publikacji ogłoszenia: 28 kwietnia 2011 roku

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409980

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno