Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Harmonogram działań

Gniezno, dnia 20 kwietnia 2005r.


30 września 2004r. - Sesja Rady Powiatu - przedstawienie problematyki ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6 października 2004r. - Zarządzenie Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie Powołania Zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. W skład zespołu wchodzą tylko pracownicy Starostwa.

26 października 2004r. - spotkanie w sprawie omówienia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego - sala Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Roosevelta. Zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych. W spotkaniu wziął także udział poseł Tadeusz Tomaszewski. Wykładowcą był pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej - Karol Chyra. W spotkaniu brało udział około 100 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

19 listopada 2004r. - Zarządzenie Starosty Gnieźnieńskiego w sprawie Powołania Komisji Konsultacyjnej Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - w skład weszło 17 osób, w tym: 7 pracowników Starostwa oraz 10 członków organizacji pozarządowych. Obecnie Komisja liczy 20 osób w tym: 7 pracowników Starostwa oraz 13 członków organizacji pozarządowych.

30 listopada 2004r. - Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

10 grudnia 2004r. - Posiedzenie Komisji Konsultacyjnej - omówienie programu współpracy i projektów konkursów.

9 lutego 2005r. - Zarząd Powiatu gnieźnieńskiego przyjmuje regulamin Komisji Konkursowych - Komisje 5-cio osobowe - 3 pracowników Starostwa, 2 przedstawicieli Komisji Konsultacyjnej z organizacji pozarządowych.

18 lutego 2005r. - Komisja Konsultacyjna - przedstawienie otwartych konkursów ofert i wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowych. Powołano 6 Komisji Konkursowych.

Od 18 lutego 2005 roku trwają prace Komisji Konkursowych.

Ogłoszone Konkursy:

1.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.A.3 pn. "Ogólnopolski turystyczny rajd królewski",

Wynik: Ogólnopolski Turystyczny Rajd Królewski w dniach 15-17 kwietnia 2005r. - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 290/2005 z dnia 24.02.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono PTTK o/Gniezno wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 4.000 zł.

2.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na powierzenie realizacji w 2005 roku zadania publicznego ze strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego nr III.B.1 pn. "Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej"

Wynik: Prowadzenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej - na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego nr 300/2005 z dnia 10.03.2005 r. realizację niniejszego zadania powierzono Organizacji Turystycznej "Szlak Piastowski" wraz z udzieleniem dotacji na ten cel w wysokości 60.000 zł.

3.Otwartego konkursu ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadań publicznych Powiatu Gnieźnieńskiego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w roku 2005

  a.)w dziedzinie kultury fizycznej i sportu w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2005 roku zadania, na które zostaną zawarte umowy całoroczne (kwota planowanej dotacji: 137.900,00 zł.):


   -Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego;
   -Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego;
   -Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży;
   -Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
   -Upowszechnianie sportu dla wszystkich i organizacja imprez rekreacyjnych, w tym imprez dla niepełnosprawnych o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim na terenie powiatu;
   -Dofinansowanie zakupu torów dla organizacji zawodów pożarniczych młodzieżowych drużyn pożarniczych wg regulaminu CtiF;
   -Szkolenie i doszkalanie sędziów, instruktorów sportu i rekreacji oraz organizatorów kultury fizycznej;
   -Organizacja imprez sportowych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach);
  b.)w sferze turystyki w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2005 roku zadania, na które zostaną zawarte umowy całoroczne (kwota planowanej dotacji: 29.000,00 zł.):

   -Organizacja rajdów turystycznych (pieszych, rowerowych, samochodowych i innych) o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim;
   -Krzewienie wiedzy turystycznej;
   -Organizacja imprez turystycznych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach);
   -Szkolenie i doskonalenie kadr dla turystyki, w szczególności instruktorów turystyki i przewodników;
   -Wyznaczanie i odnawianie istniejących szlaków turystycznych oraz opracowanie dokumentacji w tym zakresie na terenie powiatu gnieźnieńskiego;
  c.)w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi wspierane będą w 2005 roku zadania (kwota planowanej dotacji: 43.800,00 zł.):

   -Wspieranie imprez o charakterze edukacyjnym i artystycznym osadzonych w tradycji regionalnej;
   -Imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych;
   -Redakcja wydawnictwa "Encyklopedia Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej";
   -Organizacja imprez kulturalnych w ramach wypoczynku w miejscu zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas letnich ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią społeczną o zasięgu powiatowym (minimum w sześciu gminach).

4.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego p.n. "Pierwsza pomoc i prawidłowe zachowanie się w trakcie nagłych zdarzeń losowych". Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 12.000,00 zł.

5.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pt: "Promocja świadomego rodzenia - szkoła rodzenia". Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 3.000 zł.

6.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pt: "Profilaktyka chorób układu krążenia". Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 18.000 zł.

7.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pt: "Działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych gruczołu piersiowego u kobiet". Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 10.000 zł.

8.Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2005 roku zadania publicznego pt: "Promocja zdrowego stylu życia". Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego przeznaczył w 2005 roku kwotę 16.000 zł.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Czwartek 14-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21404386

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno