Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty konkurs na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. Klub „Witaminka”


OTWARTY KONKURS
ZARZĄDU POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
na wsparcie realizacji w 2009 roku zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej
p.n. Klub „Witaminka”


Na podstawie art. 25 ust. 1 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.) Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej p.n. Klub „Witaminka”.

I. Rodzaj zadania.
Realizacja zadania polega na:
 1. prowadzeniu placówki prowadzącej zajęcia w godzinach popołudniowych w zakresie: organizacji czasu wolnego, gry, zabawy zręcznościowe, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
 2. ukierunkowaniu na kształtowanie prawidłowych postaw prozdrowotnych, interpersonalnych i społecznych, zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy: zabawy, dyskusje, pogadanki,
 3. bezpieczne wakacje: pogadanki, współpraca z policją. Program powinien obejmować działania służące rozwijaniu zainteresowań, pasji i aktywności życiowej dzieci z lokalnych środowisk.
Dopuszcza się realizację zadania poprzez dodatkowe działania w ramach przekazanych środków finansowych. Muszą one jednak uzyskać pisemną zgodę zleceniodawcy zadania.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwałą Nr 568 z dnia 21 maja 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej p. n. Klub „Witaminka” przeznaczył w 2009 roku kwotę 5 000zł.

III. Warunki przyznawania dotacji.
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określa ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r., Nr 115, poz. 728 ze zm.)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
 2. Złożona oferta musi być zgodna z wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku., w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) oraz zawierać:
  1. szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania;
  2. informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
  3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  4. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
  5. informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
  6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 3. Do oferty należy dołączyć:
  • aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (ważny 3 miesiące od daty wystawienia)
  • sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności
  • aktualny statut
  • posiadane rekomendacje i opinie o działalności podmiotu.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
Termin realizacji zadania określa się od dnia 15 lipca 2009 r. do 13 listopada 2009r.
Warunki realizacji:
 1. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, na warunkach określonych w odrębnej umowie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 545) oraz zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 3. Zadanie musi być realizowane przez osoby posiadające kwalifikacje w zleconym temacie.
 4. Po zakończeniu realizacji zadania zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 44,poz. 428).
V. Termin składania ofert.
 1. Termin składania ofert wyznacza się do 26 czerwca 2009 roku do godz. 15.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10 (Sekretariat). Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. V niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty.
 2. Dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań zleconych.
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych.
 4. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania.
 5. Wiarygodny budżet.
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach.
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego informuje, iż w roku 2008 udzielił dotacji w wysokości 5 000zł na realizację tego rodzaju zadania publicznego oraz informuje, iż w roku bieżącym nie realizowano zadań, o których mowa w ogłoszeniu.


Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Małgorzata Cichomska – dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 66 10
Anna Światłowska - inspektor w Wydziale Ochrony Zdrowia - tel. /061/ 424 66 15.

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Piątek 15-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21409879

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno