Strona główna Mapa serwisu Kontakt
"Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowegoOTWARTY KONKURS OFERT
Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego
na realizację zadań publicznych z zakresu
kultury fizycznej i sportu oraz kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.


Na podstawie art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/256/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2009, oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr XXIX/249/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2009 roku.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji sportowej i kulturalnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego i podniesienia bezpieczeństwa publicznego.

I. Rodzaje zadań
1. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w 2009 roku zadania w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

L.p.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Symbol działania Planu Rozwoju Lokalnego
Kwota
1.
Realizacja zadań wchodzących do współzawodnictwa sportowo - turystycznego powiatów o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego w tym organizacja eliminacji powiatowych (Mistrzostw Powiatu) i reprezentowanie powiatu w zawodach regionalnych i wojewódzkich w ramach współzawodnictwa o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego
cały rok
II6Aa/60
10.000,00 zł
2.
Organizacja rywalizacji sportowej dla szkół podstawowych, gimnazjalnych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, w tym reprezentowanie powiatu gnieźnieńskiego w zawodach szczebla ponadpowiatowego
cały rok
II6Aa/60
10.000,00 zł
3.
Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, w klubach biorących udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży
cały rok
II6Ab/61
200.000,00 zł
4.
Organizacja na terenie powiatu gnieźnieńskiego imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym
cały rok
II6Aa/60
70.000,00 zł
5.
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych w ramach wypoczynku podczas ferii ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży ze środowisk o niskim statusie materialnym i zagrożonych patologią.
lipiec, sierpień
II6Aa/60
10.000,00 zł
RAZEM:
300.000,00 zł

2. W powiecie gnieźnieńskim przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będę w 2009 roku zadania w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

L.p.
Nazwa zadania
Termin realizacji
Symbol działania Planu Rozwoju Lokalnego
Kwota
1.
Organizacja imprez kulturalnych, warsztatów, konkursów, festiwali dla dzieci i młodzieży osadzonych w tradycji ludowej i regionalnej
cały rok
IV1Aa/79
20.000,00 zł
RAZEM:
20.000,00 zł

II. Termin i warunki realizacji zadania
Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.

III. Termin składania ofert:
  1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 19 lutego 2009r, do godz. 15.00.
  2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
  3. Odpowiedni wniosek oferty do pobrania ze strony internetowej - pobierz wniosek
IV. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty. Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty otwarcia ofert Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gnieźnie w formie Zarządzenia Starosty Gnieźnieńskiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. Zawartość merytoryczna oferty.
  2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych.
  3. Wymierne efekty.
  4. Charakter i zasięg oddziaływania.
  5. Rzetelny budżet.
  6. Stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek organizacyjnych.
  7. Wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Powiat Gnieźnieński w budżecie 2009 roku na realizację zadań publicznych w zakresie sportu i kultury fizycznej, co skutkować może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
Każde z wymienionych zadań może być realizowane przez kilka organizacji.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

Tomasz Pokładecki (w zakresie sportu) – inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 211, tel. 061/424-07-47 e-mail: tomek@powiat-gniezno.pl
Maciej Walery (w zakresie kultury) – podinspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 pok. 214, tel. 061/424-07-50 e-mail: oswiata3@powiat-gniezno.pl

  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Środa 13-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21380993

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno