Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Zakładanie stowarzyszeń

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 79,poz. 855 ze zmianami / nakłada na członków założycieli następujące warunki jakie muszą spełnić aby mogli dokonać rejestracji stowarzyszenia bądź wpisu do ewidencji :

1. Stowarzyszenia z osobowością prawną:

 • Prawo do tworzenia stowarzyszeń przysługuje przede wszystkim osobom fizycznym a w szczególności obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych .
 • Oraz cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod warunkiem , że statuty tych stowarzyszeń przewidują członkostwo cudzoziemców.
 • Osoby prawne nie mogą utworzyć stowarzyszenia , nie mogą być także członkiem zwykłym stowarzyszenia a jedynie członkiem wspierającym .
 • Ponadto osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem stowarzyszenia oraz założycielem związku stowarzyszeń.
 • Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego -mogą być tworzone tylko przez gminy , powiaty lub województwa , tylko one mogą być jego członkami .
 • Osoby fizyczne w liczbie co najmniej piętnastu , pragnące założyć stowarzyszenie uchwalają statut i wybierają komitet założycielski . Szczegółowe elementy statutu określa ustawa Prawo o stowarzyszenia wskazana na wstępie niniejszej informacji.
 • Stowarzyszenie, które zamierza tworzyć terenowe jednostki organizacyjne jest obowiązane określić w statucie strukturę organizacyjną i zasady tworzenia tych jednostek .
 • Komitet założycielski składa do sądu rejestrowego wniosek o rejestrację wraz ze statutem , listą założycieli zawierającą imiona i nazwiska , datę i miejsce urodzenia , miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy członków założycieli . Ponadto należy dołączyć protokół z wyboru komitetu założycielskiego ,, stosowne uchwały dot. utworzenia stowarzyszenia , wyboru Komitetu Założycielskiego a także informacje o adresie siedziby stowarzyszenia .
 • Ponadto wniosek o rejestrację stowarzyszenia należy złożyć do sądu na odpowiednich drukach rejestrowych .
 • Rejestrację stowarzyszenia określają odrębne przepisy rejestrowe , które bezpośrednio dot. Krajowych Rejestrów Sądowych.
 • Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków ponadto Stowarzyszenie jest obowiązane posiadać Zarząd i organ kontroli wewnętrznej - Komisję Rewizyjną . Organy władzy takie jak Zarząd i Komisja Rewizyjna są wybierane zgodnie z zapisem w statucie dot. kadencyjności władz stowarzyszenia . Gdy mija kadencja władz należy ponownie dokonać wyboru .
 • Stowarzyszenia w liczbie co najmniej trzech mogą założyć związek stowarzyszeń . Założycielami i członkami związku mogą być także inne osoby prawne , z tym , że osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być członkami wspierającymi .


2. Stowarzyszenia bez osobowości prawnej / stowarzyszenia zwykłe /.
 • Osoby fizyczne w liczbie co najmniej trzech osób pragnące założyć Stowarzyszenie zwykłe , uchwalają regulamin działalności , określając w szczególności jego nazwę , cel , teren i środki działania , siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie .
 • O utworzeniu stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy ze względu na przyszłą siedzibę stowarzyszenia organ nadzorujący zgodnie z art. 8 ust.5 punkt 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach / Dz.U. nr 79,poz.855 ze zmianami / przekazując powyższe dane .
 • Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia uzyskania informacji o założeniu stowarzyszenia zwykłego nie zakazano jego działalności , może ono rozpocząć działalność.
 • Stowarzyszenie zwykłe nie może:
   1. powoływać terenowych jednostek organizacyjnych ,
   2. łączyć się w związki stowarzyszeń ,
   3. zrzeszać osób prawnych ,
   4. prowadzić działalności gospodarczej ,
   5. przyjmować darowizn , spadków i zapisów oraz otrzymywać dotacji a także korzystać z ofiarności publicznej .
 • Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich .
 • Jeśli stowarzyszenie zwykłe spełnia powyższe dane jest wpisywane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Starostwo .
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Sobota 16-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21429615

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno