Strona główna Mapa serwisu Kontakt
WKU Konin – nabór do służby przygotowawczej     "Pomoc zimowa dla osób bezdomnych"            Bezpłatne badania mammograficzne     Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa                 Informacja - wykaz nieruchomości Powiatu do oddania w najem Program Profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej - zapraszamy na bezpłatne badania                   Informacja KRUS - bezpieczeństwo pracy z nawozami i środkami ochrony roślin       Oferta Liceów Ogólnokształcących               Informacja PUP w Gnieźnie - WRPO III        Informacja PUP w Gnieźnie - POWER III        Odra - informacja             Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu gnieźnieńskiego w roku 2017       Programy profilaktyczne realizowane w ramach NFZ           

Otwarty konkurs ofert Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego


OTWARTY KONKURS OFERT
Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego
na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego
pn. "Organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolejkę Wąskotorową"


§ 1


Na podstawie art. 11 ust.1 i 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2007 roku zadania publicznego pn. "Organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolejkę Wąskotorową" w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego finansowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie oferty i wsparcie realizacji w/w zadania przez organizację pozarządową. Zadanie jest zgodne z działem V pkt.6 Programu współpracy Powiatu Gnieźnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Uchwała Rady Powiatu Gnieźnieńskiego nr III/22/2006)oraz przyznanymi środkami w ramach projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.4 "Dobre miejsce, królewska tradycja" - promocja produktów turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego finansowanego ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006.

II. Rodzaj zadania
Zadanie polega na organizacji dwóch imprez promujących Gnieźnieńska Kolejkę Wąskotorową w II i III kwartale br.,

I-sza impreza (proponowany miesiąc maj) czyli II kwartał br., - kwota 60.000 zł
Przykładowy scenariusz
Dzień I
 • rajd turystyczny "Szlakiem Gnieźnieńskiej Kolei Turystycznej" (szlaki rajdu wyznaczone byłymi trasami kolejki wąskotorowej oraz drogami prowadzącymi wzdłuż torów)
 • finał rajdu i meta gwieździście wyznaczonych tras pieszych i rowerowych na plaży wojskowej w Przybrodzinie
 • przejazdy kolejką prowadzoną przez stary parowóz dla uczestników rajdu na trasach Gniezno-Anastazewo-Gniezno
 • ognisko i pieczenie kiełbasek dla wszystkich uczestników rajdu
 • biesiada harcerska na plaży wojskowej w Przybrodzinie
 • strzelnica sportowa
 • przejazdy drezyną ręczną wraz z konkursem z nagrodami na najlepszy czas przejazdu
 • przejażdżki konne oraz bryczkami
 • konkurs wiedzy z nagrodami o gnieźnieńskiej kolejce wąskotorowej
Dzień II
 • finał "Majówki z ciuchcią 2007" na dworcu kolejki w Witkowie (profesjonalna scena z nagłośnieniem, oświetleniem oraz dla publiczności scena do tańczenia)
 • przejazd kolejką prowadzoną przez stary parowóz uczestników Majówki na trasie Gniezno-Witkowo-Gniezno wraz z zespołem diexelandowym;
 • opanowanie pociągu przez grupę wojów na stacji w Niechanowie i ich przejazd wraz z pasażerami na trasie Niechanowo-Gniezno
 • prezentacja gospodarstw agroturystycznych wraz z degustacją lokalnych potraw na specjalnie wykonanych stoiskach ludowych
 • przejazd zabytkowych samochodów
 • pokaz motocykli żużlowych
 • "walka z bykiem" - maszyna zręcznościowa
 • występy zespołów artystycznych , funkcjonujących przy ośrodkach kulturalnych
 • występ zespołu diexielandowego
 • występ zespołu młodzieżowego
 • występ z zespołu country
 • występ znanej gwiazdy wieczoru (zespołu)
Dzień III
 • przejazd kolejką prowadzoną przez stary parowóz na trasie Gniezno-Przybrodzin-Gniezno wszystkich uczestników zorganizowanego i ogłoszonego wcześniej konkursu plastycznego "Nasza wąskotorówka" (przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych) wraz z opiekunami
 • ogłoszenie wyników konkursu plastycznego na plaży wojskowej w Przybrodzinie, wręczenie nagród dla zwycięzców
 • piknik dla dzieci w Przybrodzinie
 • przejażdżki konne oraz bryczkami
 • udostępnienie dmuchanego zamku
 • ognisko oraz pieczenie kiełbasek
 • konkursy zręcznościowe
Przeprowadzenie i organizacja cyklu imprez plenerowych i ich promocja wymaga odpowiedniego przygotowania Reklamowego co wiąże się z: ogłoszeniami prasowymi, drukiem materiałów promocyjnych (foldery, banery, plakaty, ulotki itp.), wydzierżawieniem profesjonalnego sprzętu do obsługi imprez artystycznych, wynajęcia służb porządkowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( np.: sprawy dot. ZAIKS-u),

II-ga impreza (proponowany miesiąc wrzesień) czyli III kwartał br., - kwota 60.000 zł
Przykładowy scenariusz

Dzień I
 • seminarium na temat "Rola i miejsce zabytków kolejnictwa w promocji walorów turystycznych Gniezna i regionu Wielkopolski"
 • ogólnodostępna w okolicach Rynku lub na Rynku (w razie nie pogody wystawa mieścić się będzie w rozstawionych specjalnych namiotach) wystawa modeli kolejowych połączona z ogólnopolskim zlotem modelarzy i miłośników kolei z całego kraju (wraz z promocją specjalnie wydanego znaczka, stempla pocztowego, prezentacja ofert turystycznych na Rynku gnieźnieńskim - związanych z kolejami wąskotorowymi z całej Polski na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach)
 • finał Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii pt. "Gnieźnieńska Kolej Wąskotorowa" na gnieźnieńskim Rynku podczas niepogody zapewnienie stosownych namiotów dla wystawienia nadesłanych prac konkursowych
 • pokaz drezyn normalnotorowych i wąskotorowych na terenie stacji Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej oraz okolicznościowy przejazd drezyn na trasie GNIEZNO-JELONEK (wąskotorowe) i GNIEZNO-JANOWIEC (normalnotorowe)
 • przejazd na trasie GNIEZNO-WIEKOWO-GNIEZNO z udziałem uczestników seminarium, miłośników, dziennikarzy, samorządowców i zaproszonych gości.
 • występy artystyczne na gnieźnieńskim Rynku zakończone koncertem gwiazdy (zespołu)
Dzień II
 • festyn "Pożegnanie lata z ciuchcią-PYRA 2007" na gnieźnieńskim Rynku
 • wystawa modeli kolejowych (drugi dzień)
 • pieczenie ziemniaków oraz konkurs rzutu pyrą do celu
 • przejazdy "ciuchcią" dziecięcą po gnieźnieńskim Rynku
 • możliwość obejrzenia prac fotograficznych z konkursu
 • przejazdy miniaturową kolejką wąskotorową o szerokości 300mm po gnieźnieńskim Rynku
 • możliwość zwiedzania ustawionych na Rynku parowozu Px, drezyn i wagonów
 • prezentacja gospodarstw agroturystycznych z terenu powiatu z możliwością degustacji
 • oprawa muzyczna podczas trwania całości niedzielnego pikniku
Przeprowadzenie i organizacja cyklu imprez plenerowych i ich promocja wymaga odpowiedniego przygotowania reklamowego co wiąże się z: ogłoszeniami prasowymi, drukiem materiałów promocyjnych (banery, plakaty itp.), wydzierżawieniem profesjonalnego sprzętu do obsługi imprez artystycznych, działania techniczne i transportowe związane z wystawą taboru na gnieźnieńskim Rynku ,wynajęcia służb porządkowych i ochrony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ( np.: sprawy dot. ZAIKS-u),

III. Wysokość przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w roku 2007 przeznaczy następujące kwoty:
 • I-sza impreza (proponowany miesiąc maj) czyli II kwartał br., - kwota 60.000 zł
 • II-ga impreza (proponowany miesiąc wrzesień) czyli III kwartał br., - kwota 60.000 zł
IV. Zasady przyznawania dotacji
Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są: osoby prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie ustaw, w tym stowarzyszenia i fundacje, w rozumieniu Art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 5. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiona o zleceniu zadania publicznego.
V. Termin i warunki realizacji zadania
Termin realizacji zadania określa się od dnia podpisania umów z podmiotami wykonującymi zadanie do 15 października 2007 roku.
Warunki realizacji zadania:
 1. W przypadku organizacji imprez muszą zostać zachowane wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego.
 2. Promocja walorów turystycznych kolejki powinna być skierowana do wszystkich grup wiekowych, mieszkańców powiatu i innych chętnych chcących brać udział w organizowanych imprezach
 3. Organizacja obu imprez w II i III kwartale roku maiłaby na celu inaugurację i zakończenie sezonu turystycznego w roku 2007
 4. Impreza ma mieć charakter niedochodowy
 5. Organizator musi przedstawić do akceptacji kosztorysy i plany realizacji obu imprez z uwzględnieniem, celów promocyjnych oraz szerokiej reklamy w mediach regionalnych i krajowych
 6. Wykazanie zainteresowania podczas trwania imprez min. 1000 osób uczestniczących w w/w
 7. Zapewnienie wszystkich wymogów zgodnie z ustawą o imprezach masowych.
VI. Termin składania ofert.
 1. Wyznacza się termin składania ofert na dzień 2 kwietnia 2007 roku, do godz. 12.00.
 2. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie ul. Jana Pawła II 9/10 (sekretariat). Nie będą przyjmowane wnioski przesyłane drogą elektroniczną.
VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.
Wybór ofert nastąpi w przeciągu 14 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. VI.1 niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
 1. Zawartość merytoryczna oferty
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta przy realizacji zadań zleconych, w podobnym zakresie
 3. Przygotowanie oferenta do realizacji zadania pod względem posiadanych zasobów rzeczowych i kadrowych
 4. Proponowany zasięg terytorialny zadań
 5. Zakładane efekty wynikające z realizacji zadania
 6. Rzetelny, szczegółowy budżet
Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową . Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Gnieźnieńskiego w drodze uchwały. Od uchwały Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego
Uchwała Zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
 • otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie umowy,
 • sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
IX. Charakterystyka w/w zadania realizowanego w latach 2004 - 2006
Opis zadania znajduje się w corocznych Raportach z realizacji strategii rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego i Planu Rozwoju Lokalnego przyjmowanych przez Radę Powiatu Gnieźnieńskiego dostępnych w Biurze Rady lub na stronie internetowej starostwa pod adresem: www.powiat-gniezno.pl.
Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela:
Agnieszka Rzempała-Chmielewska - Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Gnieźnie, tel. /061/ 424 07 22
  Drukuj
  Polecamy
  Rezerwacja
Wydział Komunikacji
i Transportu
Rezerwacja rejestracji pojazdów
    UNIA EUROPEJSKA
więcej...
    Patronat i Logo
Logo Powiatu Gnieźnieńskiego jest narzędziem promocyjnym i marketingowym wykorzystywanym do...
więcej...
    Punkt Wspierania Biznesu
Punkt wspierania biznesu działa w strukturach Gnieźnieńskiego Starostwa Powiatowego...
więcej...
    Informator medyczny i wykaz aptek
Informator medyczny to zbiór przydatnych dla pacjenta informacji dotyczących m.in. praw pacjenta...
więcej...
    Rzecznik Praw Pacjenta przypomina
Kampania społeczna pn. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” pomoże w pełni korzystać z przysługujących pacjentowi praw
więcej...
    Nagrody i wyróżnienia Starosty Gnieźnieńskiego
Nagroda Gnieźnieńskiej Kapituły Orła Białego, Paszport Obywatela Civitas Schinesghe...
więcej...
    Nieodpłatna Pomoc Prawna
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej...
więcej...
    Sportowy Powiat
Wydarzenia sportowe na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego.
więcej...
    Rozwój lokalny
Myślenie strategiczne wyznacza podstawowe kierunki rozwoju samorządu powiatowego już od 2000 roku...
więcej...
    Partnerzy zagraniczni
Niemcy, Włochy i Ukraina - to państwa, z którymi współpracuje Powiat Gnieźnieński. Realizowane są...
więcej...
    Organizacje pozarządowe
Na terenie powiatu funkcjonuje kilkadziesiąd organizacji pozazrządowych, część z nich posiada status organizacji...
więcej...
    Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych miesci się w budynku Starostwa przy ul. Jana Pawła II 9/10...
więcej...
    Punkt paszportowy
W Gnieźnie działa terenowy punkt paszportowy, będący jednym z 9 punktów w Wielkopolsce, do którego...
więcej...
Multimedia
 
   Członkostwo powiatu
Linki Niedziela 17-12-2017 r.    Licznik Odwiedzin21449739

www.powiat-gniezno.pl © Copyright Starostwo Powiatowe w Gnieźnie - ul. Jana Pawł‚a II 9/10, 62-200 Gniezno